Møte i MF CASR

Forskningsgrupper

Forskningen ved MF er organisert i tematiske forskningsgrupper. 

Forskningsgruppene er varige samarbeidsarenaer for å utvikle og gjennomføre forskningsprosjekter, gjerne med ekstern finansiering. Hensikten er å fremme forskning av høy kvalitet, og at mer av forskningen ved MF skal nå ut til fagfeller og til allmennheten gjennom vitenskapelig publisering og forskningsformidling. 

Medlemmene i forskningsgruppene er vitenskapelig ansatte i hel- eller deltidsstillinger, samt stipendiater og post.doc’er. Hver forskningsgruppe ledes av en MF-ansatt. Gruppene kan også ha medlemmer fra andre institusjoner.

Barn, unge og religion

Deltakerne i den tverrfaglige og empirisk orienterte forskningsgruppa Barn, unge og religion er involvert i en rekke pågående studier av og med barn og unge, inkludert forskning på trosopplæring. Prosjektene involverer et mangfold av metodiske og teoretiske tilnærminger og søker å bidra med ny kunnskap innenfor fagfeltene religionspsykologi og sjelesorg, youth ministry studies, homiletikk, religionspedagogikk, etnografisk orientert ekklesiologi og praktisk teologi. Forskningsgruppa er både et møtepunkt og et samarbeidsforum for forskning på og med barn og unge i religiøse sammenhenger eller med religion som en dimensjon i studiene. I tillegg til forskere fra MF, deltar også en forsker fra IKO og en fra Uppsala universitet.

Leder: 
Tone Stangeland Kaufman

Medlemmer:
Astrid Sandsmark
Elisa Stokka
Lars Johan Danbolt
Erling Birkedal
Sverre Dag Mogstad
Heid Leganger-Krogstad
Kristin Graff-Kallevåg
Linn Sæbø Rystad
Fredrik Saxegaard
Ingunn Aadland (IKO)
Karin Rubenson (Uppsala universitet, gjesteforsker ved MF høsten 2019)

Gender and Religion

Kjønn er en svært sentral kategori for religiøse aktører, ideer, praksiser og institusjoner. Spørsmål knyttet til for eksempel kjønnsroller, familie, seksualitet og reproduksjon kan ha stor innflytelse på enkeltmenneskers liv, og på hvordan små og store samfunn er strukturert. Kjønn er derfor et sentral tema i det akademiske studiet av religion. Kirkehistorien, teologien, filosofien og religionsvitenskapen stiller alle ulike spørsmål og forskergruppens tverr-faglighet gjenspeiler en bred forskningsagenda.

Leder: 
Gina Lende

Medlemmer:
Daniela Lucia Rapisarda
Gunhild Maria Hugdal
Liv Ingeborg Lied
Jan-Olav Henriksen
Kristin Graff-Kallevåg
Marion Grau
Hilde Marie Movafagh
Kristin Joachimsen
Linn Sæbø Rystad
Kristin Norseth
Tone Stangeland Kaufman
Eivor Oftestad

Homiletikk

Homiletikk er studiet av kunsten å forkynne og å lage gode prekener. Som forskningsfelt har homiletikken i lang tid vært under innflytelse av retorikken. De senere år har undersøkelser satt særlig søkelys på de som lytter til prekenene, og deres opplevelse av forkynnelsen. Slike empiriske studier har stor verdi både for forskningen og for praktikerne, og utgjør en viktig del av ekspertisen i vår forskningsgruppe. For de kommende årene forbereder gruppen en empirisk undersøkelse omkring «Changes in practices of death in Northern Europe (DIE)» med fokus både på retoriske, rituelle og andre aktuelle spørsmålsstillinger. 

Forskningsgruppen vil også fungere som et fremleggingsforum i utvikling av enkeltprosjekter. Prosjektene kan være av empirisk karakter, men også ha oppmerksomhet mot temaer som normativitet, teologi og erfaring, hermeneutikk og tekstanvendelse med relevans for homiletikken.

Gruppen vil delta i tilrettelegging av Nordisk homiletikk-konferanse i 2021.

Leder:
Inge Westly

Medlemmer:
Tone Stangeland Kaufman 
Linn Sæbø Rystad 
Fredrik Saxegaard 
Per Kristian Hovden Sætre 
Knut Tveitereid 

Hymnologi og salmehistorie

Forskningsgruppen er opprettet i sammenheng med at MF har overtatt salmedikteren Svein Ellingsens boksamling og papirer. Forskningsgruppen vil arbeide med hvordan Ellingsensamlingen kan stilles til disposisjon for forskning, og initiere forskning knyttet til Svein Ellingsens salmeforfatterskap, nyere norsk salmebokarbeid og fornyelsen i norsk og nordisk salmediktning etter andre verdenskrig, både tekstlig og musikalsk.

Forskningsgruppen vil også være arena for framlegg i utvikling av enkeltprosjekter med temaer knyttet til salmebokhistorie, det teologiske innholdet i salmer, og i skjæringspunktet mellom teologi og kreativitet.

Leder:

Per Kristian Aschim

Medlemmer:

Ingerid Louise Birkeland
Otfried Czaika
Harald Hegstad
Carl Petter Opsahl

Kritiske islamstudier - forskergruppe og nettbasert konsortium

Forskergruppa for kritiske islamstudier undersøker islamsk idéhistorie og etikk mer generelt, med særlig interesse for islamsk tenkning på feltene miljø og økonomi. Formålet er å gå i dybden på disse temaene både i moderne og historisk kontekst. Gruppa fungerer som en platform for pågående forskning innenfor islamske studier ved MF, og i Oslo forøvrig, og tar sikte på å utvikle forskningsprosjekter. 
Gruppa er også vertskap for et nettbasert konsortium av webinarer, Critical Islamic Studies Lecture Series, som ledes av Sami Al-Daghistani. Her diskuteres bokprosjekter og annen ny forsking fra ledende akademikere innen studier av Islam, Midtøsten og Sør(øst)-Asia. Webinarene er åpne og vi være av særlig interesse for studenter og forskere innen islamske studier, og for felt som religionsstudier og områdestudier.

Webinarene vil bli avholdt i zoom og krever påmelding/registrering.

Leder: 
Sami Al-Daghistani (MF/Columbia University/BISR)

Medlemmer ved MF:
Christian Bull (MF)
Hege Cathrine Finholt (MF)
Matthew Phillip Monger (MF)
Amund Bjorsnes (PHI)

Eksterne medlemmer:
Kristin Soraya Batmanghelichi (Universitetet i Oslo)
Safet Bektovic (Universitetet i Oslo)
Nora Sunniva Eggen (Universitetet i Oslo) 
Rajbir Judge (University of California, Long Beach) 
Mahmood Kooria (Leiden/Ashoka University)
Joakim Parslow (Oslo, uavhengig forsker)
Amina Selimović (Universitetet i Oslo)
Knut Vikør (Universitetet i Bergen)
Erik Hovden (Universitetet i Bergen)
Monika Lindbekk (Universitetet i Bergen)
Erik Skare (CERI, Sciences Po)

Migrasjon, minoriteter og marginalisering

Denne forskningsgruppen fokuserer spesielt på to grupper migranter som opplever marginalisering: Flyktninger og fattige EU-medborgere. Innunder disse gruppene inngår spesielt utsatte grupper som enslige mindreårige asylsøkere, papirløse migranter og tilreisende rom.

Forskningsgruppen vil legge til rette for, tematisere og bedrive diakonal og sosialfaglig forskning. Målet med forskningen vil ikke bare være å frembringe ny kunnskap, men også å være seg bevisst på hvilke måter forskning skaper forandring.  Kritiske perspektiver på forskning, makt og deltakelse er derfor sentrale. Dette innebærer at vi søker å anvende og videreutvikle metoder som i seg selv er diakonale, som for eksempel gjennom aksjonsforskning og ‘trepartsforskning’, hvor forskere, praktikere og berørte / deltakere søkes inkludert som likeverdige partnere i prosessen. 

Forskningsggruppen er opprettet i nært samarbeid med fagutviklingsenheten i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo (SKBO).

Leder:
Sturla J. Stålsett.

Medlemmer og tilknyttede:
Tron Fagermoen
Solvor Mjøberg Lauritzen
Astrid Sandsmark
Marion Grau
Leni Mjåland
Daniela Rapisarda
Carl Petter Opsahl
Roar Fotland
Asle Eikrem
Ann Midttun
Arnhild Taksdal, leder av Fagutviklingsenheten SKBO, kriminolog
Per Kristian Hilden, forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.
Marit Nybø, avdelingsleder, Fattige tilreisende, SKBO

MOVE – Forskningsperspektiver på kulturell sirkulasjon og endring

MOVE undersøker hvordan tekster, bilder, begreper og gjenstander endres gjennom forflytninger i tid og rom, og bidrar til teoretisk fornyelse på dette forskningsfeltet. Gruppen representerer en rekke humanistiske fag, og tilrettelegger for utveksling mellom yngre og etablerte forskere på MF. Gruppen har også medlemmer fra Universitetet i Oslo, Nasjonalbiblioteket og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). 

Se mer informasjon om MOVE her.

Ledere: 
Kristin B. Aavitsland
Liv Ingeborg Lied

Medlemmer (fra MF):
Line M. Bonde
Otfried Czaika
Iselin Frydenlund
Kristin Joachimsen
John W. Kaufman
Matthew P. Monger
Laura Marie Mork
Eivor Andersen Oftestad
Jesse Ophoff
Steinar Skarpenes
Per Kristian Hovden Sætre

Gruppen består også av eksterne medlemmer. Se MOVEs side for full oversikt.

PERSIAS - Perceptions and Receptions of Persia

PERSIAS er en forskergruppe etablert av seksjon for Den hebraiske bibelen/Det gamle testamentet på MF. PERSIAS undersøker ulike oppfatninger og forståelser av Akamedineriket/Persia i Den hebraiske bibelen og annet materiell fra Judea, Babylon og Egypt, datert til persisk tid og senere. PERSIAS ønsker å stimulere til flerfaglige diskusjoner om teoretiske og metodiske perspektiver relatert til undersøkelsen av de mange måtene ideer av "Persia" er overført, tolket, tilpasset og brukt.

Leder:
Kristin Joachimsen

Medlemmer:
Gard Granerød
Matthew Monger

Religion og idrett

Forskergruppen «Religion og Idrett» har til hensikt å stimulere og fremme forskning på religion slik den fremtrer i sammenheng med idrett. Ved å studere forholdet mellom idrett og religion, søker vi en dypere forståelse av hvordan disse to dimensjonene ved samfunnet innvirker på menneskers politiske, kulturelle og personlige liv.

Leder: 
Kristin Graff-Kallevåg

Medlemmer:
Vegard Holm
Gina Lende
Lars L. Iversen
Sturla J. Stålsett
Svein Olaf Thorbjørnsen
Glenn Wehus 
Dagmar Gerda Dahl (Nord Universitet)

Sacred Values: Theology and the Crisis of Political Legitimacy

Forskningsgruppen studerer de teologiske og religiøse aspektene ved verdiers plass i det politiske liv, samt deres relasjon til konstruksjonen av politisk legitimitet. Gruppen arbeider tverrfaglig, med utgangspunkt i nyere bevegelser innenfor filosofi, teologi og politisk teori som utfordrer tradisjonelle grenseoppdragninger mellom det politiske og det teologiske.

Gruppen er også assosiert med Resonans et nordisk nettverk for forskere som jobber med tema som ligger i grenselandet mellom teologi, filosofi og politikk. Se egne nettsider for informasjon om Resonans, deres aktiviteter og nyhetsbrev!

Leder:
Ragnar Misje Bergem

Medlemmer: 
Andreas Holmedahl Hvidsten
Asle Eikrem

Self: Ancient Self-Perceptions in Comparative Perspective

Denne forskningsgruppen ønsker å orientere seg mot en pågående debatt som knytter seg til spørsmålet om i hvilken grad antikke mennesker hadde det vi kan kalle en «selverkjennelse», og hvordan en slik selverkjennelse eventuelt kommer til uttrykk. Vi ønsker å utforske ‘tidligkristne’ tekster i lys av denne debatten, og spør på hvilken måte de ‘tidligkristne’ tekstene ligner på eller skiller seg fra samtidige jødiske og gresk-romerske tekster.

Leder:
Ole Jakob Filtvedt

Medlemmer:
Karl Olav Sandnes 
Reidar Hvalvik
Hanne Birgitte Sødal Tveito 
John Kaufman
Wally Cirafesi
Glenn Wehus
Merete Hodt (NLA)

TechPhil

Den stadig raskere utviklingen av kunstig intelligens aktiverer en stor mengde etiske problemstillinger, inkludert en serie mulige problemer som kan være unike i menneskets historie. Autonome våpen, selvkjørende trafikk, roboter som er mer intelligente enn mennesker, massiv overflødiggjøring av menneskelig arbeidskraft, og store endringer av kropp og sinn hos mennesker, er bare noen av de aktuelle problemstillingene. Gruppen vil jobbe med å utvikle et etisk teoretisk rammeverk for sentrale problemstillinger knyttet til kunstig intelligens.

Leder: 
Atle O. Søvik, professor i ST med metaetikk og sinnsfilosofi som forskningstema de siste årene.

Medlemmer: 
Einar Duenger Bøhn, professor i filosofi. Tilknyttet Center for Artificial Intelligence Research (CAIR) med et prosjekt om kunstig moral.
Andreas Brekke Carlsson, PhD (UiO) i ansvarsfilosofi og ansatt i forsvarets etiske komite som jobber med autonome våpen.
Maria Ledstam, PhD-student (MF) i etikk med arbeid som tema.
Magnus Rønning, PhD-student (UiA) med prosjekt om i hvilken forstand maskiner kan forstås som handlende agenter.
Leonora Onarheim Bergsjø, førsteamanuensis TF (UiO), forsker på kunstig intelligens og etikk.

UV - Utdanning og verdier

Den tverrfaglige forskningsgruppen Utdanning og verdier (UV) vil jobbe med ulike prosjekter knyttet til profesjonsetikk og verdier i skole, barnehage og høyere utdanning. Dette er særlig aktuelt i en tid der utdanningsfeltet er preget av store endringer. Det er en økende interesse for hvordan verdier skal synliggjøres i skolen, samtidig med en økt tendens til målstyring av utdanningen.  Forskningsgruppen er empirisk orientert og jobber med etikk og verdier som aspekter ved sosiale praksiser i utdanning. En slik tilnærming skiller seg fra tradisjonelle individuelle og kognitive forståelser som har vært dominerende i både filosofiske og psykologiske bidrag til feltet. Gruppens tilnærming vil kunne bidra med ny kunnskap om utdanningsfeltet og verdier.

Ledere: 
Trine Anker (religionsvitenskap)
Janicke Heldal Stray (pedagogikk)

Medlemmer:
Geir Afdal (pedagogikk)
Claudia Lenz (samfunnsfag)
Lars Laird Iversen (samfunnsfag)
Ann Midttun (religionspedagogikk)
Marielle Stigum Gleiss (samfunnsfag)
Solvor Lauritzen (religionspedagogikk)
Henrik Nykvist (phd. samfunnsfag)
Lina Snoek (phd. religionsdidaktikk)
Emil Sætra (phd. samfunnsfagdidaktikk)
Ragnhild Laird Iversen (phd. religionsdidaktikk USN)
Maren Seehawer (samfunnsfag)