Dispensasjon fra taushetsplikten for annen forskning

Forskningsprosjekter som har som formål å fremskaffe ny kunnskap om helse og sykdom skal, ifølge Helseforskningsloven, ha forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Forskningsprosjekter ved MF har sjelden et slikt formål og trenger derfor som hovedregel ikke å søke etisk godkjenning fra REK. 

Men, dersom du som forsker kommer til å få innsyn i helseopplysninger uten at disse opplysningene inngår i selve forskningsmaterialet må du søke om dispensasjon fra taushetsplikten for annen forskning, jf. forvaltningsloven §13 d og helsepersonelloven § 29 første ledd. Eksempler på dette kan være dersom du skal delta på møter med helsepersonell og det i løpet av møtet vil bli snakket om taushetsbelagte opplysninger, eller du får tilgang til dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder dersom pasienten/forskningsdeltakeren frivillig deler sine egne opplysninger; det gjelder kun opplysninger som deles av individer med taushetsplikt.

Det er REK som har mandat til å gi godkjenning for dispensasjon fra taushetsplikten for annen forskning. Når det er aktuelt, er det forskeren selv som søker REK om en slik dispensasjon (selv om det strengt tatt er de som har taushetsplikt som får selve dispensasjonen). Fyll ut skjemaet som finnes på REK sine hjemmesider. Søknadsbehandlingen kan ta opptil 3 måneder: REK har søknadsfrist hver måned, søknad behandles påfølgende måned og du kan vente svar 3-4 uker etter møtet er avholdt.