Prinsipper for åpen forskning

Forskningsprosjekter som ledes fra MF vitenskapelig høyskole følger opp MFs prinsipper om åpen forskning.

Åpen forskning (Open Science)

Forskningsdata bør gjøres tilgjengelige for alle relevante brukere under like vilkår så fremt det ikke er juridiske, etiske eller sikkerhetsmessige grunner til ikke å gjøre det. Vi gjør unntak i tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av data får store økonomiske eller praktiske konsekvenser for dem som har generert/samlet inn dataene.

  • Dataene som ligger til grunn for vitenskapelige artikler gjøres tilgjengelig så tidlig som mulig, og aldri senere enn ved publiseringstidspunkt. 
  • Andre data som kan være av interesse for annen forskning, bør gjøres tilgjengelig innen rimelig tid, og aldri senere enn tre år etter endt prosjekt.

Forskningsdata bør fortrinnsvis gjøres tilgjengelig uten kostnad, alternativt til lavest mulig kostnad uten at dette påvirker kvaliteten. Prisen for tilgang til forskningsdata bør aldri være høyere enn de faktiske kostnadene knyttet til tilgjengeliggjøring. 

Metadata bør gjøres tilgjengelig uten kostnad og publiseres slik at de kan høstes maskinelt og brukes i søk etter forskningsdata

Vi gjør unntak i tilfeller hvor tilgjengeliggjøring av data får store økonomiske eller praktiske konsekvenser for dem som har generert/samlet inn dataene. 

Prinsippene er basert på regjeringens strategi for tilgjengeliggjøring og deling av forskningsdata.

Les mer om åpen forskning på nettsidene til Norges forskningsråd.

Åpen publisering (Open Access)

Forskingsutvalget ved MF har utarbeidet egne Prinsipper for åpen publisering (Open Access) ved MF (krever innlogging til intranett).