Forskningsetikk og personvern

Forskningsprosjekter og studentarbeider ved MF skal følge gjeldende lovverk og anerkjente forskningsetiske normer.

Prorektor Kjetil Fretheim
kjetil.fretheim@mf.no

Ph.d.-koordinator
Nils Aksel Røsæg
nils.a.rosag@mf.no

Seniorrådgiver forskerstøtte Unn Målfrid H. Rolandsen
forskning@mf.no

Personvernkontakt/seniorrådgiver
Berit Widerøe Hillestad
E-post: personvern@mf.no

Etikk i forskning og utdanning

Forskningen ved MF er underlagt Lov om organisering av forskningsetisk arbeid (forskningsetikkloven). Gjennom forskningsetikkloven (§ 5) er MF pålagt å sikre
                 a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer
                 b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer.

Etterlevelse av regelverk er bare én side av god forskningspraksis. Forskning av høy kvalitet krever også at forskere aktivt diskuterer og utveksler erfaring rundt forskningsetiske normer og spørsmål om integritet i forskningen.  MF legger til rette for at vitenskapelig ansatte får formell kursing i forskningsetikk og deltar på arenaer som bidrar til uformell opplæring og sosialisering inn i god forskningspraksis.

Forskningsetikk i utdanningene

Studenter som tar en bachelor- eller mastergrad ved MF tilegner seg kunnskap om forskningsetikk og akademisk redelighet gjennom undervisningen og særlig i metodekursene. Forskningsetiske spørsmål aktualiseres ikke minst i arbeidet med bacheloroppgave og masteroppgave. 

Gjennom ph.d.-utdanningen kvalifiserer kandidatene seg til å drive forskning i samsvar med god vitenskapelig skikk og standarder for forskningsetikk.

Personvernhensyn

MF har inngått Avtale om personverntjenester i forskning med Norsk senter for forskningsdata AS (NSD). MF deltar i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH). Medisinsk og helsefaglig forskning er underlagt helseforskningsloven. Helsefaglig forskning ved MF skal følge veiledning og retningslinjer fra Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag (NEM), og ha en etisk forhåndsgodkjenning fra Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i tillegg til melding til NSD.

Retningslinjer og rutiner

MF har utarbeidet regelverk for behandling av personopplysninger og sensitive data i forskningsprosjekter, inkludert melding av prosjekter til NSD. Studenter bør rådføre seg med veileder om hvilke grep som bør tas for å sikre at regelverket overholdes i arbeidet med masteroppgave e.l. 

Se også verktøy for risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) til bruk i forbindelse med datainnsamling.

Redelighetsutvalg for forskning

Brudd på forskningsetiske normer kan regnes som uredelighet (jf. forskningsetikklovens § 8). Spørsmål om hvorvidt forskningen er uredelig, skal i første instans behandles av forskningsinstitusjonen der den innklagede er ansatt. Ved MF er det Forskningsutvalget som behandler slike saker. 

MF inngår også i et felles redelighetsutvalg med Arkitektur- og designhøyskolen (AHO), Kunsthøyskolen i Oslo (KHiO) og Norges musikkhøgskole (NMH). Hege Cathrine FInholt er MF sin representant i redelighetsutvalget, med Prof. Jan-Olav Henriksen som personlig vara. Chrsitine Lillethun Norheim er representant for stipendiatene i utvalget.

Annet lovverk og ressurser