Aktuelle forskningsområder

Denne siden er under arbeid.

Bibelforskning og klassiske språk
Studier av Bibelen og andre religiøse tekster krever kunnskap om tiden da tekstene ble til, om samfunn og forestillinger som har fått prege både tekstene selv og fortolkningen av disse. Forskningsfeltet kombinerer disipliner som historie, teologi, tekstfortolkning (hermeneutikk) og ferdigheter i de språkene som tekstene ble skrevet på, og etter hvert oversatt til. Aktuelle språk er bl.a. arameisk, gresk, hebraisk og latin.

Religionshistorie og -vitenskap
Studiet av religion i historie og samtid er gjerne sammenliknende, og tar i bruk ulike tverrfaglige perspektiver og metoder. Forskningen ved MF omfatter blant annet kristendommens utvikling i senantikken, studier av papyrus og trykte manuskripter, kirkearkitektur, politisk buddhisme og globale uttrykk for anti-islamisme.

Flere av forskningsprosjektene i religionshistorie og religionsvitenskap er knyttet til MF sitt Center for the Advanced Study of Religion (MF CASR)

Systematisk teologi
Den systematiske teologien kjennetegnes av drøftinger av kirkens tro og tradisjon. Teologi er «læren om Gud» eller også vitenskapen om kristendommen. Forskningstemaene spenner fra ulike perspektiver på kirkelige handlinger, til hvordan Bibelen har blitt fortolket i ulike samfunn og epoker, spørsmål rundt menneskets rolle i skaperverket og hvordan personer og fortellinger fra Bibelen gjenspeiles i dagens populærkultur.

Praktisk teologi
Forskning på praktisk teologi tar utgangspunkt i trospraksiser og livsfortolkninger som preger enkeltmennesker, menigheter og forsamlinger. Ved MF forsker vi på blant annet på konfirmasjonsundervisning, ungdoms tanker om begreper som skam og synd, og hvordan prester forkynner om frelse, eller spiritualitet knyttet til begravelse og død. Forskningen er tett på menigheters og kirkelig ansattes hverdag og bidrar gjerne til å utfordre og videreutvikle gudstjenester, forkynnelse, trosopplæring og andre aktiviteter i kirkelig regi.

Etikk og religionsfilosofi
Hva er et menneske og hva er menneskets ansvar i møte med kunstig intelligens? Hva vil det si å kjenne seg selv? Hvor tolerante er vi i møte med andre menneskers handlinger og virkelighetsforståelse? Forskning på etiske spørsmål drøfter hvordan mennesker bør handle og hvordan vi vurderer andres handlinger og utfallene av disse. Ved MF forsker vi blant annet på etikk og økonomi, etikk og migrasjon og bioetiske spørsmål.

Diakoni
Diakoni handler om å sette en kristen etikk ut i livet. Krikesamfunn og andre religiøse organisasjoner har alltid  hatt engasjement for mennesker i nød. Det omfatter både mennesker som lever i materiell nød, som opplever krig og undertrykkelse, og de som trenger støtte i hverdagsliv og livskriser. Som forskningsfelt omfatter diakonien temaer som migrasjon, diskriminering, sjelesorg og ulike former for sosialt arbeid.

Religionspsykologi
Ved hjelp at psykologiske tilnærminger utforsker religionspsykologien tro, livssyn og eksistensielle temaer, og deres funksjon hos enkeltindivider og grupper.

Politikk og samfunn
Forskning på religion og samfunn spenner fra spørsmål om teologiens påvirkning på politisk teori, til kjønnsperspektiver på religion og religionsutøvelse og religionens rolle i idretten. Forskere ved MF undersøker også samfunnsforhold i ulike deler av verden, fra Kinesisk miljøpolitikk, til muslimske humanitære organisasjoner i Nigeria og nasjonsbygging i Sør-Sudan.

Utdanning og pedagogikk
Lektorutdanningen ved MF gir en spesialisering i religion og samfunn. Ved MF forskes det på profesjonsetikk og verdier i barnehage, skole og høyere utdanning. Våre forskere har også et særlig engasjement for utdanning i globalt perspektiv. Pågående forskningsprosjekter undersøker bl.a. hvordan miljøpolitikk formidles i kinesiske klasserom, spørsmål om kjønn og utdanning i Øst-Afrika, og frigjøringspedagogikk i møte mellom utsatte EU-borgere og frivillige organisasjoner. MF huser også et eget professorat i samfunnsfag med vekt på forebygging av rasisme og antisemittisme i skolen.