jente tenner lys

Ungdom og kirke

MF samarbeider med Tunsberg bispedømme om kurset Ungdom og kirke. Kurset gir 10 studiepoeng. 

I 2018/2019 vil Tunsberg bispedømme markere Ungdomsår hvor ett sentralt fokus vil være å øke kompetansen på ungdomsfeltet. I den forbindelse vil MF og bispedømmet samarbeide om å tilby kompetansegivende videreutdanning innen kirkelig ungdomsarbeid. Kurset retter seg mot prester, kateketer, diakoner, kirkemusikere, menighetspedagoger, ungdomsarbeidere og andre kirkelige tilsatte som arbeider blant ungdom.

Utdanningen har som mål å utvikle kompetanse innenfor utvalgte temaområder som er aktuelle i kirkens arbeid blant ungdom, og bidra til økt tverrfaglig samarbeid om kirkelig ungdomsarbeid.
Sentrale emneområder er:

 • Kommunikasjon om tro. Hvordan kommunisere om tro i samspillet med ungdoms ulike arenaer og fortolkningsrammer.  
 • Relasjoner, roller og identitet. Hvordan legge til rette for at ungdom kan vokse på oppgaver, tillit og relasjoner. Perspektiver på prestasjon og mestring, langsiktig utvikling av medarbeiderskap, etc.
 • Når livet blir vanskelig. Møte med ungdom som opplever små og store kriser. Forholdet mellom miljøarbeid og sjelesorg, psykisk helse. Identitetsutvikling i lys av nye medier. 

Samlinger

Studieopplegget vil bestå av flere typer samlinger:

 1. Fire felles undervisningssamlinger på bispedømmenivå med deltakelse fra MF
  • 16. januar (Tønsberg)
  • 3. - 4. juni (Drammen)
  • Én dag i tilknytning til Trosopplæringskonferansen i oktober (På MF, dagen etter Trosopplæringskonferansen i 2019)
    
 2. Seks studiesamlinger lokalt / i prostiene
  Disse samlingene vil følge detaljerte planer som utarbeides fra MF med litteraturkollokvier, samtaler med utgangspunkt i ferdig utarbeide case, eventuelle videoressurser, etc.

Fagbakgrunn og studiekrav

Utdanningen vil legges opp som et såkalt heisemne, det vil si at den tilrettelegges for studenter både på bacholor- og master-nivå. Det vil også legges opp til at kursdeltakere uten studiekompetanse kan delta med tilpasset opplegg og faglig utbytte.

Til studiet vil det følge pensum på ca. 800 sider.

For deltakere på bachelor- og masternivå inngår følgende studiekrav: Godkjent fremmøte på min 75 %. Innlevert og godkjent to refleksjonsnotat, hver på ca. 1200 ord (ca. 2 ½ a 4 sider) som tar utgangspunkt i egne læringsbehov, problemområder og cases etter nærmere angivelse. Videre, et avsluttende refleksjonsnotat på ca 1500-2000 (bachelor) og 2000-2500 (master) ord som både inneholder teori og praksisperspektiv.  (Med forbehold om mindre endringer).

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Påmelding

Påmelding skjer på EVUweb.

Frist: 30. november 2018

Kursavgift

Kurset koster 5600 kr.
Prisen inkluderer semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo, samt lunsj ved studiedager lagt til MF.

Kontakt

De faglig ansvarlige fra MF vil være: universitetslektor Astrid Sandsmark, universitetslektor Elisa Stokka, førstelektor Tron Fagermoen og professor Sturla Stålsett.

Kontaktpersoner:

 1. Informasjon om faglig opplegg, kursprogram etc. kontakt:
  Astrid Sandsmark: astrid.sandsmark@mf.no, tlf. 22590578
 2. Informasjon om søknadsprosedyre, studiekompetanse, tilpasning til bachelor eller masterprogram kontakt:
  Rune Vik: rune.vik@mf.no , tlf. 22590622