Sjelesorg (svensk-norsk)

Utvikle din identitet som sjelesørger gjennom økt kunnskap, ferdighetstrening, personlig bearbeiding og åndelig fordypning.

Fakta: 

Søknad (frist: 25. juni)
Elektronisk søknadsskjema

​Vedlegg
​Vitnemål/dokumentert studiekompetanse
Kort begrunnelse for egen motivasjon
Arbeidsgivers anbefaling

 

Svensk-norsk videreutdanning i sjelesorg (20 stp)
Emnet tilbys i samarbeid med Institutt for Sjelesorg ved Modum Bad og St. Lukas-stiftelsen i Sverige. Her vektlegges tverrfaglighet og erfaringer på tvers av landegrensene. Utdanningen er beregnet på prester, diakoner og kateketer, og har plass til 24 deltakere, 12 fra Norge og 12 fra Sverige. Arbeid med sjelesørgerisk materiale fra tjenesten (i form av case-studier) vektlegges. Pensumlitteraturen er variert; teologisk, sjelesorgfaglig og skjønnlitterær. Utdanningen sikter mot å øke bevisstheten om de ritualforberedende samtalenes betydning og potensial i menighetens liv.

Temaområde og arbeidsform
Studiet består av én kursuke i halvåret, totalt 4 kursuker (to i Norge og to i Sverige). I kursukene arbeides det hovedsakelig i grupper: Plenumsgruppe, litteraturgruppe, veiledningsgruppe med case og basisgruppe for personlig refleksjon, bearbeiding og fordypning. 

Første og tredje kursuke er på Institutt for Sjelesorg, Modum bad (uke 41 i 2017 og 2018)
Andre og fjerde kursuke er på Marieholm ved Stockholm (uke 11 i 2018 og 2019)

Tema for kursukene:

  • kursuke 1: Ansiktet – sjelesorgens egenart
  • Kursuke 2: Livsrommet – sjelesorgens kulturelle kontekst
  • Kursuke 3: Horisonten – sjelesorgens teologiske grunn
  • Kursuke 4: Kilden – erfaringens språk i sjelesorgen

Disse temaene vil under hver kursuke belyses gjennom en veksling mellom perspektivene ”Omsorg”, ”Besinning”, ”Tolkning” og ”Fordypning”. Mellom kursukene er det en mellomliggende studiedag i de enkelte land. Studiedagene er beregnet for veiledning av kasuistikker sammen med kursledere.

Studiekrav
For å få kurset godkjent (20 stp) må studenten ha avlagt følgende studiekrav:

  • Deltagelse på minimum 75 % av undervisningen
  • Mappelevering (refleksjonsnotat over anvist litteratur)
  • Levert 7 case-beskrivelser 
  • Delta på gruppeprosjekt med fremføring i siste kursuke
  • Skriftlige innleveringer samt gruppeprosjekt vurderes til godkjent/ikke godkjent
  • ​Delta på evaluering av undervisning/kurs underveis

Økonomi
Semesteravgiften på kr. 35.600 inkluderer kursavgift, kost og losji ifm ukessamlingene, samt avgift til SiO. Reisekostnader og litteratur er ikke inkludert.

Søknadsfrist: 25. juni
Last opp nødvendig dokumentasjon til Mine dokumenter i Søknadweb

Mer informasjon
Institutt for Sjelesorg, tlf 32 74 98 30, e-post , se også www.sjelesorg.no