Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristene høsten 2018 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus og Akershus Universitetssykehus.

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre – alle kurssteder
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 25. oktober, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filteret i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 25. oktober, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. september for ansatte i bispedømmene. 

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

  1. En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
  2. Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
  3. En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU, en personlig begrunnelse for søknaden, deltakelse på tidligere PKU med angivelse av tid, sted og veileder, eventuelt om avslag på tidligere søknad om PKU enten fra arbeidsgiver eller opptaksmøte for PKU. (1-2 sider).
  4. CV som også inneholder navn og telefonnummer på to referansepersoner
                                       

    I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503):

  5. Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
  6. En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus høsten 2019

Tid:
Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 9. september (uke 37) og avslutning 22. november 2019 (uke 47)

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. oktober 2018

Kursledelse:
Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes, godkjent veileder i PKU

Læringspraksis:
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Bolig:
Det kan være mulighet for hybel på stedet

Adresse:
Sykehusprest Svein Bjarte Mangersnes
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon:
Svein Bjarte Mangersnes, tlf. 476 34 182 (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no)
Bergljot M. Aa. Hauglid, tlf. 476 32 596 (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no)

PKU ved Akershus universitetssykehus 2019-2020

Tid: 
28 kursdager i perioden 2. september 2019 til 10. februar 2020.
Ukentlig kursdag vil være mandag, i tillegg til første tirsdag i måneden gjennom hele utdanningsperioden. (Det kan bli behov for enkelte justeringer. Datoplan fås ved henvendelse til kursansvarlig veileder.)
Noe tid til for- og etterarbeid må påregnes, i tillegg til timer til individuell veiledning

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
25. oktober 2018

Kursledelse:
Sykehusprest Hilde Halsteinli Unsvåg, godkjent veileder i PKU

Læringspraksis:
I egen stilling/egen menighet

Adresse:
Sykehusprest Hilde Halsteinsli Unsvåg 
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 25
1478 Lørenskog

For mer informasjon:
Hilde Halsteinsli Unsvåg tlf 67 96 43 03 eller via e-post: hilde.halsteinli.unsvag@ahus.no