Pastoralklinisk utdanning (PKU)

Foran søknadsfristene våren 2019 lyser MF ut PKU-studier i samarbeid med Lovisenberg Diakonale Sykehus, Institutt for Sjelesorg - Modum, og Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

PKU er sjelesorgfaglig prosesslæring via praksis, refleksjon, teoretisk studium og veiledning. En vesentlig del av utdanningen er utøvende (klinisk) tjeneste. Utdanningen rettes spesielt mot prester og diakoner, men også andre kirkelige medarbeidere kan søke. Opptak skjer på bakgrunn av søknad anbefalt av arbeidsgiver, innsendte vedlegg og opptaksintervju. Ved stor søkertilgang blir søkere i utøvende tjeneste normalt prioritert. 

PKU- emnene inngår med 20 studiepoeng i MFs videreutdanningsprogram Master i klinisk Sjelesorg, 120 stp. PKU 501 kan også inngå med 20 stp. i videreutdanningsprogrammet Erfaringsbasert master i praktisk teologi, 90 stp. Et 5stp. kortkurs i et aktuelt sjelesorgfaglig emne vil inngå i PKU kurset som et tillegg. 

Søknadsprosedyre – alle kurssteder
Søknader leveres på MFs EVU-web innen 1. mai, dette er etter at bispedømmeansatte har fått avklart søknad om permisjon/støtte hos biskop/REU. Kvittering på søknad mottas på epost. (Dersom du ikke mottar kvittering, sjekk spam-filteret i din epostfunksjon).

Parallelt med dette, innen fristen den 1 mai, sendes søknad direkte til kursleder ved prioritert kurssted med kopi av kvittering fra MFs EVU-web og med vedleggene som er oppgitt nedenfor.

Vi minner om at frist for søknad om støtte og permisjon til arbeidsgiver fortsatt er 15. mars for ansatte i bispedømmene. 

Vedlegg til søknad
Følgende vedlegg skal utarbeides og sendes kursstedet samtidig med søknad til MF: 

  1. En relativt fyldig livsbeskrivelse, inkl. redegjørelse for viktige hendelser og viktige relasjoner til mennesker som har betydd mye for søkeren. Til denne livsbeskrivelsen hører bl.a. redegjørelse for relasjoner i nærmeste familie, søkerens helse og religiøse utvikling (3-4 sider).
  2. Kort beskrivelse av søkerens forhold til tjenesten som sjelesørger (2-3 sider).
  3. En beskrivelse av søkerens forståelse/ inntrykk av PKU, en personlig begrunnelse for søknaden, deltakelse på tidligere PKU med angivelse av tid, sted og veileder, eventuelt om avslag på tidligere søknad om PKU enten fra arbeidsgiver eller opptaksmøte for PKU. (1-2 sider).
  4. CV som også inneholder navn og telefonnummer på to referansepersoner
                                       
    I tillegg for søknader til PKU 2 og PKU 3 (MF 502 og 503):
  5. Kopier av tidligere PKU-evalueringer (kursleders og søkerens egne).
  6. En kort vurdering av egen funksjon i tjenesten, i forhold til pastorallære og sjelesorg, der man også redegjør for den personlige og faglige vekst knyttet til PKU samt om forventninger og personlige mål for utdanningen (3-4 sider).

PKU ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, våren 2020

Tid:
Kurset går over 11 sammenhengende uker med oppstart mandag 6. januar (uke 2) og avslutning 20. mars 2020 (uke 12)

Kursavgift:
Kr. 32.000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
1. mai 2019

Kursledelse:
Sykehusprest Bergljot Hauglid, sertifisert veileder i PKU

Læringspraksis:
Avdelinger ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)

Bolig:
Det kan være mulighet for hybel på stedet

Adresse:
Sykehusprest Bergljot Hauglid
Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS)
Postboks 4970 Nydalen
0440 Oslo

For mer informasjon:
Svein Bjarte Mangersnes, tlf. 476 34 182 (SveinBjarte.Mangersnes@lds.no)
Bergljot M. Aa. Hauglid, tlf. 476 32 596 (BergljotMarieAarbo.Hauglid@lds.no)

PKU ved Institutt for sjelesorg - Modum bad, 2019-2020

Tid:
Fem kursdager i uke 38, 42, 47, 5, 9, 13, i studieåret 2019-2020, til sammen 30 kursdager. 
Det må påregnes 2 dager til for- og etterarbeid til hver kursuke til individuelt prosessarbeid mellom kursukene. Forbehold om endring av kursuker før endelig opptak.

Kursavgift:
kr 32.000,-

Søknadsfrist:
Merk at arbeidsgivere kan ha ulike og tidligere frister for kurs- og permisjonssøknad.
Til MF og kurssted 1.mai.

Kursleder:
Instituttprest/fagleder Gunnar Fagerli, sertifisert PKU-veileder

Praksis:
I hjemmemenighet/egen stilling

Kost og losji:
Tilbud om rimelig hybel på stedet, kost etter avtale.

Adresse
Institutt for Sjelesorg,
Modum Bad,
3370 VIKERSUND

NB: Kurset vil være spesielt tilrettelagt for PKU502 og 503, men også PKU501 kan søkes.

For mer informasjon:
Gunnar Fagerli, 
tlf: 32 74 98 30,
e-post: gunnar.fagerli@sjelesorg.no

PKU ved Haraldsplass Diakonale Sykehus, 2019-2020

Kurset går over 6 ukesamlinger i studieåret 2019/2020 og gir 20 studiepoeng.

Tid:
Fem kursdager i uke 43, 48, 5, 9, 12 og 17 i studieåret 2019-2020, til sammen 30 kursdager.
Det må påregnes 2 dager til for- og etterarbeid til hver kursuke og tid individuelt prosessarbeid mellom kursukene. Forbehold om endring av kursuker før endelig opptak.

Kursavgift:
kr. 32 000,-

Søknadsfrist til MF og kurssted:
1. mai 2019

Kursledelse:
Sykehusprest John Kristian G. Rolfsnes, sertifisert PKU veileder.

Praksis:
I hjemmemenighet / egen stilling. 

Kost og losji:
Kost og losji under kursukene må organiseres selv. Stiftelsen Bergen Diakonissehjem tilbyr leige av rom på Regines gjestehus.

Adresse:
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8
5009 BERGEN

For mer informasjon:
John Kristian G. Rolfsnes
tlf: 55 97 85 31
e-post: john.kristian.rolfsnes@haraldsplass.no