Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RPSY5030

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Gry Stålsett (Gry.Stalsett@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2020-12-03 3. Dec 20202020-11-01 1. Nov 2020
Hand-out date:30. Nov 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date: 3. Dec 2020
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results:22. Dec 2020
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-01-29 29. Jan 20212021-01-10 10. Jan 2021
Hand-out date:26. Jan 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:29. Jan 2021
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results:19. Feb 2021

General information

Religionspsykologi er et fagområde som ved hjelp ved psykologiske tilnærminger utforsker tro og livssyn og eksistensiell meningsdannelse hos enkeltpersoner og grupper i spesifikke livssituasjoner. RPSY5030 har som mål å gi innsikt i hvordan religionspsykologisk kunnskap kan belyse ritualisering av død ved sorg og kriser for sentrale samfunnsinstitusjoner i lokalsamfunn som skole, arbeidsplass, foreninger og kirken. Emnet vil fokusere på bruk av ritualer og symboler i bearbeiding av brå dødsfall ved ulykker, katastrofer eller terror.
 
RPSY5030 er eksistensielt, psykodynamisk og sosialpsykologisk orientert. Emnet fremmer kompetanse som er viktig for lærere, prester, politikere og andre som har ansvar for psykososial krisehåndtering i lokale og nasjonale sammenhenger. Emnet er informert av nyere forskning på traumer, ritualisering, emosjoner og meningsdannelse i sosiale kulturelle kontekster.
 
Dette emnet vil belyse aktuelle hendelser og gi eksempler fra store kollektive ritualiseringer (som etter 22. juli), lokale hendelser som ulykker, og ritualisering og symbolbruk på sosiale medier. RPSY5030 setter religionspsykologisk fokus på kulturelle strømninger og hvordan møter mellom menneskers ulike tilhørigheter til forskjellige religioner og livssyn kan ha betydning for symbolsk meningsdannelse og eksistensiell krisebearbeiding.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering i emnet må studenten: 
 • få godkjent en faglig oppgave (2000-2500 ord).
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet RPSY5030 har hjemmeeksamen (3 dager) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om symbolbruk og ritualisering ved «ond og brå død», ved hendelser som ulykker og katastrofer, vold og terrorhandlinger
 • god kunnskap om psykologiske forståelser av meningskrise, tilhørighetskrise og identitetskrise eksistensielle aspekter ved traumeerfaringer
 • god kunnskap om individets behov for tilhørighet og meningsdannelse og om ulike kilder til mening
 • god kunnskap om hvordan kulturelle prosesser kan influere religiøse og livssynsmessige erfaringer, emosjoner og sosiale identitetsdannelse
 • god kunnskap om sentrale religionspsykologiske teoritilnærminger: sosial identitetsteori, objektrelasjonsteori, affektbevissthetsteori og religiøs mestringsteori
 • Kunnskap om religionspsykologiske relevante aspekter ved psykologisk førstehjelp ved traumer
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • bidra til å utforme gode rituelle praksiser etter ond og brå død på skoler og arbeidsplasser, i kirken, foreninger eller i samfunnet
 • sette seg inn i personers former for meningskriser og behov for meningsdannelse og fremme sosial tilhørighet og deltagelse
 • selvstendig reflektere over hvordan ulike kulturelle og religiøse / livssynsmessige tilhørigheter kan være kompliserende eller samlende i felles ritualiseringer etter ond og brå død
 • forstå hvordan ritualisering kan bidra til styrking av sosial identitet, eksistensiell mestring og meningsdannelse og gi toleranse for følelser
 • god forståelse av og kunne bidra til at individer og grupper blir godt ivaretatt i en krisesituasjon, og at traumeinntrykk ikke forsterkes, men avlastes (psykologisk førstehjelp)

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Bonanno, G. A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underestimated the Human Capacity to Thrive After Extremely Aversive Events?. American Psychologist, 59, p. 20-28. Library (Compendium).
 • Bugge, R. (2015). Speaking out. Using an organizational perspective to intervene when disaster strikes: Learning from experience following the terror attacks in Norway on 22 July, 2011. Organisational & Social Dynamics, 15(1), p. 101-116. Library (Compendium).
 • Danbolt, L. J. (2014). Hva er religionspsykologi?: Begrepsavklaringer i en nordisk kontekst. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hansen, H. (2014). Ritualisering: Å skape mening gjennom symbolske handlinger. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 203-215). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library (Compendium)
 • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hansen, H. (2013). Når kirkeledere blir samfunnsledere. Bisperollen i tida etter 22. juli. I O. Aagedal, P. K. Botvar & I. M. Høeg (Ed.), Den Offentlige sorgen: Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli (p. 190-216). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hanssen, H. (2007). Gråte min sang: Minnegudstjenester etter store ulykker og katastrofer. Kristiansand: Høyskoleforl. Library
 • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hanssen, H. (2013). Ritualisering etter ulykker og terror ; et psykologisk perspektiv på ny rituell praksis. Impuls, 66(1), p. 14-22. Library.
 • DeMarinis, V. (2013). Existential meaning-making and ritualization for understanding mental health function in cultural context. I H. Westerink (Ed.), Constructs of meaning and religious transformation: Current issues in the psychology of religion (p. 207-222). Göttingen: V&R unipress. Library (Compendium)
 • Dyregrov, A. (2014). Katastrofer - hva gjør de med oss, og hva må vi gjøre?. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 31(1), p. 5-9. Library (Compendium).
 • Dyregrov, K. (2016). Når verden snus på hodet - etterlatte ved unaturlig død. I K. Underlid, K. Dyregrov & F. Thuen (Ed.), Krevende livserfaringer og psykisk helse (p. 101-117). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Dyregrov, K., Dyregrov, A. & Kristensen, P. (2014). Traumatic Bereavement and Terror: The Psychosocial Impact on Parents and Siblings 1.5 Years After the July 2011 Terror Killings in Norway. Journal of Loss and Trauma, 20(6), p. 556-576. Library (Compendium).
 • Dyregrov, K., Kristensen, P. & Dyregrov, A. (2016). Etterlattes opplevelser av medienes rapportering etter Utøya-terroren. Norsk medietidsskrift, 22(03), p. 1-15. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Eriksson, M. (2016). Managing collective trauma on social media: The role of Twitter after the 2011 Norway attacks. Media Culture And Society, 38(3), p. 365-380. Library (Compendium).
 • Furseth, I. & Urstad, S. S. (2013). Stedet symbolske betydning. Religiøse minoriteters minnemarkeringer. I O. Aagedal, P. K. Botvar & I. M. Høeg (Ed.), Den Offentlige sorgen: Markeringer, ritualer og religion etter 22. juli (p. 112-135). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Geels, A. (2014). Terror i Guds navn?. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 273-293). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Gervais, W. M. & Norenzayan, A. (2011). Like a camera in the sky? Thinking about God increases public self-awareness and socially desirable responding. Journal of Experimental Social Psychology, 48(1), p. 298-302. Library (Compendium).
 • Greenberg, J. (2012). Terror Management Theory: From Genesis to Revelations. I M. Mikulincer & P. R. Shaver (Ed.), Meaning, Mortality, and Choice: The Social Psychology of Existential Concerns (p. 17-35 ). Washington, D.C.: American Psychological Association. Library (Compendium)
 • Hussain, A., Weisaeth, L. & Heir, T. (2011). Changes in religious beliefs and the relation of religiosity to posttraumatic stress and life satisfaction after a natural disaster. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 46(10), p. 1027-1032. Library. Hentet fra doi.org
 • Idsoe, T., Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2017). School-based Interventions. I M. A. Landolt, M. Cloitre & U. Schnyder (Ed.), Evidence-Based Treatments for Trauma Related Disorders in Children and Adolescents (p. 465-480). Cham: Cham: Springer International Publishing. Library (Compendium)
 • Jacobsen, M. H. & Olsen, J. B. (2014). Dødens socialpsykologi ? perspektiver på døden i samspillet mellem individ og samfund. Sosiologi i dag, 44(3), p. 33-53. Library. Hentet fra ojs.novus.no
 • Jones, J. (2011). Religion, kultur och psykologin bakom religiös terrorism. I V. DeMarinis, O. Wickström & Ö. A. Cetrez (Ed.), Inspiration till religionspsykologin / kultur, hälsa och mening (p. 111-132). Stockholm: Natur & Kultur. Library (Compendium)
 • Martin, L., Campbell, W. & Henry, C. (2004). The Roar of Awakening: Mortality Acknowledgment as a Call to Authentic Living. I J. Greenberg, S. L. Koole & T. Pyszczynski (Ed.), Handbook of Experimental Existential Psychology (p. 431-448). New York: Guildford Press. Library (Compendium)
 • McIntosh, D. N., Silver, R. C. & Wortman, C. B. (1993). Religion's Role in Adjustment to a Negative Life Event: Coping With the Loss of a Child. Journal of Personality and Social Psychology, 65(4), p. 812-821. Library (Compendium).
 • Menezes, R. A. & Pires, P. S. (2006). Health professionals and death: Emotions and management ways. Teoria e Sociedade: Revista de Ciências Sociais, 2. Library. Hentet fra socialsciences.scielo.org
 • Moen, K. (2018). Death at Work: Existential and Psychosocial Perspectives on End-of-Life Care (p. 23-42, 175-224). Cham: Palgrave Macmillan. Library (Compendium)
 • Norenzayan, A. & Hansen, I. (2006). Belief in supernatural agents in the face of death. Personality and social psychology bulletin: Journal of the Society for Personality and Social psychology, 32(2), p. 174-187. Library (Compendium).
 • Pargament, K. I., Smith, B. W., Koenig, H. G. & Perez, L. (1998). Patterns of Positive and Negative Religious Coping with Major Life Stressors. Journal for the Scientific Study of Religion, 37(4), p. 710-724. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Post, P. G. J., Grimes, R. L., Nugteren, A., Pettersson, P. & Zondag, H. (2003). Disaster Ritual: Explorations of an Emerging Ritual Repertoire (ikke oppgitt (12 s.)). Leuven: Peeters. Library
 • Power, E. A. (2018). Praxis and doxa: What a focus on ritual can offer evolutionary explanations of religion. Religion, Brain & Behavior, 8(4), p. 434-436. Library (Compendium).
 • Schnell, T. (2018). Admit, Allow, Release: On a Constructive Understanding of Suffering. Zeitschrift für Palliativ Medizin, 19(5), p. 249-255. Library.
 • Schnell, T. & Pali, S. (2013). Pilgrimage today: The meaning-making potential of ritual. Mental Health, Religion & Culture, 16(9), p. 887-902. Library (Compendium).
 • Silove, D. (2013). The ADAPT model: A conceptual framework for mental health and psychosocial programming in post conflict settings. Intervention, 11(3), p. 237-248. (Compendium).
 • Solbakken, O. A., Rauk, M., Solem, A., Lødrup, W. & Monsen, J. T. (2017). Tell me how you feel and I will tell you who you are. Scandinavian Psychologist, 4(e:2), p. 1-31. Library. Hentet 2019-01-02 fra psykologisk.no
 • Steensen, S. (2018). Tweeting Terror: An Analysis of the Norwegian Twitter-sphere during and in the Aftermath of the 22 July 2011 Terrorist Attack. I H. Hornmoen & K. Backholm (Ed.), Social Media Use in Crisis and Risk Communication: Emergencies, Concerns, Awareness (p. 15-41). Bingley: Emerald Publishing. Library
 • Stein, C. H., Abraham, K. M., Bonar, E. E., McAuliffe, C. E., Fogo, W. R., Faigin, D. A., Raiya, H. A. & Potokar, D. N. . (2009). Making Meaning From Personal Loss: Religious, Benefit Finding, and Goal-Oriented Attributions.. Journal of Loss and Trauma, 14, p. 83-100. (Compendium).
 • Stifoss-Hansen, H. (2014). Norge: Det religiøse kartet og religionspsykologiens bidrag. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 22-41). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Stifoss-Hansen, H. & Danbolt, L. J. (2014). Om å stå oppreist etter katastrofen: Ritualer og resiliens etter 22. juli. Omsorg: Nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 31(1), p. 52-57. Library (Compendium).
 • Stålsett, G. (2014). Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro: Objektrelasjonsteori og selvpsykologi. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 97-111). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Stålsett, G. & Danbolt, L. J. (2018). Sjelesorg og ritualisering - muligheter og begrensninger i samarbeid med terapi. Kritisk forum for praktisk teologi, (151), p. 12-31. Library (Compendium).
 • Svendsen, L. F. H. (2013). Ondskapens filosofi (2. ed., p. 121-187). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Søfting, G., Dyregrov, A. & Dyregrov, K. (2016). Because I?m Also Part of the Family. Children?s Participation in Rituals After the Loss of a Parent or Sibling: A Qualitative Study From the Children?s Perspective. Death Studies, 73, p. 141-158. (Compendium).
 • Thompson, M. & Vardaman, P. (1997). The Role of Religion in Coping with the Loss of a Family Member to Homicide. Journal for the Scientific Study of Religion, 36(1), p. 44-51. Hentet fra www.jstor.org
 • Torbjørnsen, T. (2014). Religiøs mestring. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 143-154). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Triandis, H. & Trafimow, D. (2003). Culture and its implications for intergroup behaviour. I R. Brown & S. L. Gaertner (Ed.), Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes (p. 367-385). Malden, MA: Blackwell. Library (Compendium)
 • Vetlesen, A. J. (2014). Studier i ondskap (p. 18-60). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Wortmann, J. & Park, C. (2008). Religion and Spirituality in Adjustment Following Bereavement: An Integrative Review. Death Studies, 32, p. 703-736. (Compendium).

> PDF version for printing