Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5350

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Klassisk tibetansk er det tibetanske skriftspråket som ble etablert som en språknorm for ca. 1200 år siden. Siden den gang har dette klassiske skriftspråket vært norm for oversettelses-språket fra sanskrit, og dessuten som retningsgivende for den tibetanske skriftligheten frem til moderne tid. Klassisk tibetansk er et av buddhismens hellige språk, og kjennskap til dette er meget viktig for å forstå buddhismen som historisk og levende religion, dens filosofi og religiøse praksis. Klassisk tibetansk gir tilgang til den rike buddhistiske kanon i sin tibetanske utforming, bevart i mange versjoner og i svært mange opptrykk.
 
Emnet gir en innføring i klassisk tibetansk grammatikk, og ved hjelp av leseøvelser gjennom semesteret gir det et godt grunnlag for videre studier av tibetansk språk, religion og kultur.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet undervises ettermiddag/kveld.
 
Studentene må forberede seg ved å lese og forberede en leksjon i Hahns lærebok til hver time, og de forventes å bidra aktivt med oversettelse og i samtaler om grammatiske spørsmål. Undervisningen går over 14 uker, med én totimers forelesning hver uke.
Det tilbys også en bachelorvariant av emnet. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2350.

Overlapping courses

PHI5350 overlapper med PHI2350. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har PHI2350 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5350 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere og få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen oppgitt frist
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (én uke) som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk tibetansk
 • god kunnskap om tibetansk språkhistorie
 • kunnskap om tibetansk religion, historie og kultur
Ferdigheter
Studenten kan:
 • lese og oversette enkle tekster fra klassisk tibetansk
 • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på tibetansk
 • gjøre rede for generelle trekk ved tibetansk språkhistorie og religionshistorie

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

Literature

 • Michael Hahn, (1971) Lehrbuch der klassischen tibetischen Schriftsprache, mit Lesestücken und Glossar. Hamburg: Michael Hahn. Engelsk versjon Textbook of Classical Literary Tibetan.
 • Matthew T. Kapstein: (2006) The Tibetans, Malden, MA: Blackwell Publishing.

> PDF version for printing