Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

VEIL5060

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn and spring
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Essay2021-12-03 3. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Submission deadline:12:00
Release date for results:22. Dec 2021
Essay – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-24 24. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Submission deadline:12:00
Release date for results:14. Feb 2022

General information

Veiledning for praksislærere retter seg mot lærere som ønsker mer kunnskap om og ferdigheter i veiledning av lærerstudenter og nyutdannede lærere. Overgangen fra utdanning til yrkeskarriere kan oppleves krevende, og god veiledning kan være avgjørende for at nyutdannede velger å bli i skolen. Veiledere i skolen skal bidra til at studentene eller de nyutdannede utvikler egen profesjonsidentitet gjennom refleksjon over egen yrkesutførelse.
 
I Veiledning for praksislærere presenteres ulike teoretiske tilnærminger til veiledning. Studiet har en praksisnær tilnærming med ferdighetstrening som har fokus på både det å være veileder og det å motta veiledning i gruppe.
 
Emnet gir kompetanse i å veilede studenter i praksis og nyutdannede lærere i skolen, og gir en innføring i
 • ulike veiledningstradisjoner og tilnærmingsmåter til veiledning
 • kommunikasjon og samspill i veiledning
 • å være ny i yrket, overgang fra utdanning til yrke
 • profesjonsetikk og veiledning
 • analytisk og kritisk tilnærming til veiledning
 
Praksislærere i skolen skal normalt ha veilederutdanning på minimum 15 studiepoeng, og Veiledning for praksislærere gir denne kompetansen. Studiet går over to semestre, med to samlinger á to dager per semester.
 
Arbeidsformene er forelesning, selvstudium, diskusjon, skriveøvelser, gruppeveiledning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Arbeidsformene skal bidra til faglig og personlig utvikling og økt refleksjons- og ferdighetsnivå.
 
Opptakskrav
For å bli tatt opp som student må man:
 • ha relevant utdanning med et omfang på minst 180 studiepoeng (3 år)
 • ha minst to års relevant yrkeserfaring. MF avgjør hva som er relevant erfaring

Course requirements

 
 • ledelse av to veiledersamtaler i løpet av studieperioden
 • levere og få godkjent refleksjonsnotat på inntil 1000 ord over oppgitt emne
 • levere, presentere og få godkjent problemstilling med relevant litteratur til individuell skriftlig oppgave
 • gi og motta veiledning i gruppe med utgangspunkt i problemstilling for individuell skriftlig oppgave
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har individuell skriftlig oppgave som eksamensform. Oppgaven skal være på 2500-3500 ord. Oppgaven vurderes til «bestått»/«ikke bestått».
 
Ved innlevering av oppgaven vil man bli bedt om å godta en erklæring om at arbeidet er gjennomført selvstendig og alle kilder er ført opp. For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

Kunnskaper
Studenten har
 • god kunnskap om teorier fra ulike veiledningstradisjoner
 • god kunnskap om kommunikasjons- og samspillsteorier knyttet til veiledning
 • god kunnskap om etiske utfordringer og maktforhold knyttet til veiledning
 • god kunnskap om profesjonsutvikling og profesjonsidentitet
 • god kunnskap om overgang fra utdanning til yrke
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • planlegge, gjennomføre og vurdere veiledningssamtaler
 • beherske relevante faglige verktøy, teknikker, metoder og uttrykksformer i veiledningssituasjonen
 • bidra til at veisøker utvikler egen profesjonsidentitet
 • utøve veiledning tilpasset veisøkers forutsetninger og behov
 • kritisk analysere og reflektere over veiledningsprosesser
 • identifisere og håndtere etiske utfordringer i veiledning

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Bjerkholt, E. (2017). Profesjonsveiledning: Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt (p. 11-120, 167-229). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Bjørndal, C. (2011). Hva er kvalitet i veiledning?. I T. J. Karlsen (Ed.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Bjørndal, C. (2009). Hvordan forbedre veiledningssamtalen?: Ni empirisk funderte anbefalinger. I M. Brekke & K. Søndenå (Ed.), Veiledningskvalitet (p. 174-196). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Bjørndal, C. (2011). Hva slags kompetanse trenger veilederen?. I T. J. Karlsen (Ed.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Bjørndal, C. (2011). Hvordan kan veilederen utvikle sin kompetanse?. I T. J. Karlsen (Ed.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Børresen, M. B. (2013). Veiledning i barnehage og skole: Samtaler til vekst (2. ed., p. 33-65). Vallset: Oplandske bokforl. Library
 • Eide, S. B. .. a. (2008). Til den andres beste: En bok om veiledningens etikk (p. 24-72). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Hansen, K. (2020). Mesterlære i praksisveiledning i lærerutdanning. Acta didactica,. Library. Hentet fra doi.org
 • Jensen, M. S., Karlsen, T. J. & Luthen, G. (Ed.) (2017). Veiledning og oppdagelse (p. 9-28, 163-219). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Karlsen, T. J. (2011). Forhold av betydning for veileders delaktighet i veiledning. I T. J. Karlsen (Ed.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Kvernbekk, T. (2011). Filosofisk om teori og praksis. Bedre skole, (2), p. 20-25. Library. Hentet 2018-05-31 fra utdanningsforskning.no
 • Larsen, A. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I T. J. Karlsen (Ed.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Mathisen, P. (2015). Mentor: Mentoring i teori og praksis (2. ed., p. 196-245). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Nilssen, V. L. (2018). Praksislæreren (2. ed., p. 48-95, 112-123). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Skagen, K. (2013). I veiledningens landskap: Innføring i veiledning og rådgivning (2. ed.). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Smith, K. (2018). Mentorrollen - norske og internasjonale stemmer. I K. Smith & M. Ulvik (Ed.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Smith, K. & Ulvik, M. (2018). Nye læreres stemme. I K. Smith & M. Ulvik (Ed.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Smith, K. & Ulvik, M. (2018). Ulike verktøy for profesjonell utvikling. I K. Smith & M. Ulvik (Ed.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Sträng, R. (2011). Handledning för utveckling och förändring. I T. J. Karlsen (Ed.), Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning: En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori - med historier fra veiledningspraksis (2. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Ulvik, M. (2018). Nye lærere - hvorfor trenger de støtte?. I K. Smith & M. Ulvik (Ed.), Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver (2. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Worum, K. S. (2014). Veiledning, kunnskapssyn og danning. Norsk pedagogisk tidsskrift, (1), p. 26-35. Library. Hentet fra www.idunn.no

> PDF version for printing