Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL6210: Advanced Greek Language

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Take-home examination – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-17 17. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:17. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:17. Aug 2020
Submission deadline:09:00
Duration:
Release date for results: 7. Sep 2020

General information

Fordypningsemnet i gresk språk og kultur er et tilbud til studenter som ønsker å skaffe seg en bredere basis for arbeidet med bibelske og tidligkristne tekster på gresk. Emnet skal sette studentene bedre i stand til å håndtere ukjente tekster. Fordypningsemnet vil også kunne være nyttig i andre studiesammenhenger, som f.eks. historie, idéhistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi (med vekt på hellenistisk og tidlig kristen tid). Fordypningsemnet forutsetter greskkunnskaper lik TEOL1210 og TEOL1220, eller tilsvarende.
 
DELEMNE A: SKRIFTTOLKNING OG FORKYNNELSE
De første kristne levde i en trosmessig kontekst som var preget av Det gamle testamente (GT) og den jødiske tradisjon som denne teksten representerer. Det gamle testamente ble lest som et vitnesbyrd om Jesus, og det å avdekke denne sammenhengen mellom GT og Jesus hadde ofte en framtredende plass i deres forkynnelse av evangeliet. Delemne A vil undersøke hvordan denne skrifttolkningen og forkynnelsen skjer i tre sentrale nytestamenlige og tidlig-kristne tekster og arbeide med de teologiske og hermeneutiske spørsmålene som en slik skrifttolkning innebærer.
 
DELEMNE B: KRISTENDOM OG HELLENISTISK FILOSOFI
Samtidig levde de første kristne også i en gresk-romersk kulturkrets. Her fantes det flere forskjellige filosofiske og livssynsmessige retninger som arbeidet med mange av de samme teologiske, etiske og eksistensielle spørsmålene som de kristne arbeidet med. Delemne B vil særlig fokusere på kristendom og stoisisme, nærmere bestemt på Paulus og den stoiske filosofen Epiktet (ca. 50-135 e. Kr), og undersøke hvordan disse to arbeider med eksistensielle spørsmål om livets mening, og om Guds rolle i det enkelte menneskeliv og i verden for øvrig, og hvordan de forsøker å gi hjelp til mennesker til å manøvrere seg gjennom livet.
 
Fordypningsemnet i gresk språk og kultur omfatter en tekstkomponent på ca. 40 sider gresk tekst, samt en kulturkomponent som består av et lesepensum med tekster som er tilpasset de greskspråklige tekstene (ca. 300 sider)
 
Arbeidsform og organisering
Emnet vil gjennomføres gjennom at studentene arbeider språklig med utvalgte tekster til de enkelte samlingene. Disse tekstene vil vi så i timene lese sammen, analysere grammatisk og oversette, og med utgangspunkt i dem vil vi heve blikket og forsøke å danne oss et bilde av henholdsvis tidlig kristen skrifttolkning og forkynnelse og sentrale spørsmål innen tidlig kristen og stoisk tenkning om teologi, eksistens og livsmanøvrering.

Overlapping courses

TEOL6210 overlapper med NT601 Fordypningsemne i gresk språk og kultur: Skrifttolkning og forkynnelse og Kristendom og hellenistisk filosofi. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har NT601 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL6210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • delta i evaluering av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.

Final assessment

For vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Emnet har hjemmeeksamen (8 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen. Denne vurderingsformen gjelder også for ny og utsatt eksamen.
 
 
 
For andre semestre enn vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av skriftlig eksamen.
Målet for emnet er primært befestning og økning av den greskspråklige kompetansen. Dette vil også reflekteres i eksamen som hovedsakelig vil dreie seg om oversettelse av et utvalg fra det greske tekstpensum med tilhørende grammatiske spørsmål. Imidlertid er også de innholdsmessige og kontekstuelle sidene ved tekstene viktige, og det vil kunne spørres også om dette til eksamen.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om gresk språk og grammatikk, særlig med tanke på syntaktiske spørsmål
 • kunnskap om stilistisk-retoriske trekk i antikke greske tekster
 • god kunnskap om tidlig kristen skrifttolkning og forkynnelse på grunnlag av et studium av følgende utvalgte bibelske og utenombibelske skrifter: Hebr. 1-3; 8,1-10,18; 2. Klem 1-6; Meliton Om påsken 1-10; 34-45; 100-105.
 • kunnskap om de første kristnes intellektuelle og livssynsmessige omverden
 • god kunnskap om kristen og stoisk tenkning om teologi, eksistens og livsmanøvrering på grunnlag av et studium av følgende greske tekster: Paulus' brev til filipperne 1,1-2,18; 3,1-4,23; Epiktets Encheiridion kap. 1,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,29,43,53.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • foreta en grundig syntaktisk analyse av greske tekster
 • oversette bibelske og utenom-bibelske tekster fra gresk til norsk
 • finne og diskutere alternative syntaktiske uttrykksmåter
 • reflektere rundt utfordringene i det å oversette forskjellige typer tekster/litteratur

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Baasland, E. & Hvalvik, R. (Ed.) (1984). De apostoliske fedre (p. 192-200). Oslo: Luther. Library
 • Ehrman, B. D. (2003). The Apostolic Fathers (Vol. 1, p. 164-174). Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
 • Hauge, E. H. (2001). Det kristne liv som bekjennelse. Tidsskrift for teologi og kirke, (4), p. 273-293. Library.
 • Larsson, E. (1982). Människan inför bibeln (p. 197-210). Stockholm: SkeabVerbum. Library
 • Melito (1979). S. Hall (Ed.), On Pascha and fragments (p. 1-61). Oxford: Clarendon Press. Library
 • Melito & Skarsaune, O. (1997). Om påsken: Den eldste kristne påskepreken (p. 9-59). Oslo: Luther. Library
 • Skarsaune, O. (1987). Da Skriften ble åpnet: Den første kristne tolkning av Det gamle testamente (p. 11-84). Oslo: Den norske israelsmisjon/Nye Luther. Library

PART B LITERATURE

 • Arrianus, F. (2010). Epiktets Håndbok. Bergen: Vigmostad Bjørke. Library
 • Engberg-Pedersen, T. (1994). Hellenistisk kultur: Videnskap litteratur, filosofi. I S. Pedersen (Ed.), Den nytestamentlige tids historie (p. 58-75, 97-116). Århus: Aarhus universitetsforlag. Library
 • Fee, G. D. (1995). Paul's Letter to the Philippians (p. 1-55). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library
 • Long, A. A. (2002). Epictetus: A Stoic and Socratic guide to life (p. 7-36). Oxford: Clarendon Press. Library
 • Pedersen, S. (Ed.) (1994). Utvalgte antikke primærtekster. I Den nytestamentlige tids historie (p. 413-436). Århus: Aarhus universitetsforlag. Library
 • Sumney, J. L. (2007). Philippians A Greek Student's Intermediate Reader. Baker Academic. Library
 • Wehus, G. Ø. (2006). Teologi og antropologi hos Epiktet: En studie av relasjonen mellom gud og mennesker belyst gjennom litterære bilder og direkte tale (p. 7-14). Oslo: G.Ø. Wehus.

> PDF version for printing