Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL5770: The history and theology of Methodism

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Roar G. Fotland (Roar.G.Fotland@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn (irregular)
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Department:Department of Theology and Ministry

General information

TEOL5770 gir en bred presentasjon av Metodistkirkens historie, med særlig vekt på utviklingen av metodismen i England og dens begynnelse i Norge. Videre gir emnet en god forståelse for den teologiske tradisjon Metodistkirken er en del av. I tillegg til en metodistisk egenforståelse vil teologien også bli sett i et økumenisk perspektiv. Det økumeniske ståsted til Metodistkirken vil bli gjenstand for videre presentasjon under metodismen i dag. Der vil det også bli tatt opp hvordan metodistisk teologi kan gi hjelp til å tolke dagens samfunn.
 
Emnet består av tre delemner:
 • Delemne A. Metodismens historie (3 stp)
 • Delemne B. Metodismens teologi (4 stp)
 • Delemne C. Metodismen i dag (3 stp)
 
TEOL5770 er et kjerneemne i utdanningen av diakoner for Metodistkirken.

Overlapping courses

Emnet har 10 studiepoengs reduksjon mot TEOL2770.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Levere utkast til en skriftlig oppgave på 1000-1500 ord i metodismens historie
 • Levere utkast til en skriftlig oppgave på 2000-2500 ord i metodismens teologi
 • Levere utkast til en skriftlig oppgave på 1000-1500 ord om metodismen i dag
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Oppgavene formuleres i samarbeid med faglig ansvarlig. Oppgavene blir evaluert og danner grunnlag for mappeinnleveringen.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL5770 har ett vurderingsalternativ, mappeinnlevering. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av denne.

Course objective and content

KUNNSKAP
Delemne A: Metodismens historie
Studenten har:
 • inngående kunnskap om Metodistkirken i Norge
 • god kunnskap om diakoniens rolle i den tidlige metodismen
 • god kunnskap om utviklingen av metodismen i England
 • god kunnskap om John Wesleys liv og lære
 
Delemne B: Metodismens teologi
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hovedtrekkene i metodismens teologi
 • inngående kunnskap om Metodistkirkens forståelse av rollen og tjenesten til en diakon
 • god kunnskap om metodismens teologi i en økumenisk kontekst
 • god kunnskap om sammenhengen mellom teologi og etikk i metodismen
 
Delemne C: Metodismen i dag
Studenten har:
 • inngående kunnskap om "Nådens fellesskap"
 • inngående kunnskap om Metodistkirkens diakoniplan
 • god kunnskap om internasjonal metodisme i dag
 • god kunnskap om metodismens teologi i relasjon til dagens samfunn
 
FERDIGHETER
Felles for delemnene A, B og C
Studenten kan:
 • drøfte hvordan teologi blir til i en historisk og kontekstuell sammenheng
 • drøfte metodismens teologi i en økumenisk kontekst
 • drøfte sammenhengen mellom teologi, etikk og diakoni i et metodistisk perspektiv
 • drøfte metodismens teologi i relasjon til dagens samfunn
 • forstå og formidle diakoniens rolle i kirke og samfunn

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

PART A LITERATURE
 • Borgen, P. (1993). Metodistkirken. I P. Borgen & B. Haraldsø (Ed.), Kristne kirker og trossamfunn (p. 229-242). Trondheim: Tapir. Library
 • Haddal, I. (1969). Hvem var John Wesley?. I E. A. Nilsen (Ed.), Metodismen og John Wesley (p. 15-35). Oslo: Lutherstiftelsen.
 • Hassing, A. (1991). Religion og makt: Metodismen i norsk historie (p. 11-115, 247-315). Trondheim: Tapir. Library
 • Metodistkirken i Nord-Europa, . (2016). The Book of discipline: 2016 supplement (p. 7-15). Fredrikstad: The Northern Europe and Eurasia Central Conference,.. Hentet fra www.umc-northerneurope.org
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (p. 11-24). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Library
 • Wesley, J. (1969). Et besøk hos Herrnhuterne; Metodist-selskapene. I E. A. Nilsen (Ed.), Metodismen og John Wesley (p. 104-121). Oslo: Lutherstiftelsen.

PART B LITERATURE

 • Crain, M. A. (2014). The United Methodist deacon: Ordained to word, service, compassion and justice. Nashville, Tenn.: Abingdon Press. Library
 • Meistad, T. (1999). Metodistisk kristendomsforståelse i dag. (Med teologiske kommentarer fra representanter for andre kirkesamfunn). Teologisk forum, 13(2), p. 1-87. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • Meistad, T. (1992). Frelsens veg: Teologi og etikk i wesleyansk tradisjon (p. 13-234, 265-299, 325-330, 353-399). Alta: Alta lærerhøgskole. Library
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (p. 93-103). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Library
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (p. 25-44). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Library
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (p. 47-91). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Library

PART C LITERATURE

 • (1994). Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke (p. 2-58). Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Library
 • (2006). En metodistisk erklæring om tilslutning til Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (1997/2000). Felleserklæringen om rettferdiggjørelseslæren.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • Fotland, R. G. (2015). En kirke for folket: Et metodistisk perspektiv. I S. Dietrich (Ed.), Folkekirke nå (p. 82-92). Oslo: Verbum akademisk. Library
 • Metodistkirken i Norge, . (2010). Diakoniplan for Metodistkirken i Norge. Oslo: Metodistkirken i Norge.. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • Nordby, L. E. (2011). Som i et speil: En sammenligning mellom Den norske kirke og Metodistkirken. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Ed.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (p. 227-247). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • United Methodist Church (Forente Stater), . (2016). The Book of discipline of the United Methodist Church (p. 105-145). Nashville, TN.: The United Methodist Publishing House. Library
 • Wesley, J. (2013). Et økumenisk sinn. I P. Braaten & O. Braaten (Ed.), John Wesleys standardprekener (p. 191-198). Bergen: Ove Braaten. Library

> PDF version for printing