Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL5580: Leadership in the Church and Non-Profit Organizations

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Asgeir Sele (asgeir.sele@seljordkyrkje.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Practical Theology
Master's degree (2 years) - Master in Diaconia
Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Hva er ledelse og hva er god ledelse? Hvorfor har interessen for ledelse økt så voldsomt i vår tid, og hvordan bør vi forstå og praktisere ledelse i kirkelige og ideelle kontekster?
Emnet gir kunnskap om disse spørsmålene. Målet er at studentene skal bli kjent med viktig teoriutvikling innen ledelsesfaget og sette denne i fruktbar forbindelse med egen profesjonsfaglighet. Emnet gir mulighet til å bli bedre kjent med studenter på andre kirkelige profesjonsprogrammer, og utforske ledelsesutfordringer i fellesskap.
Emnet er delt inn i tre hovedtemaer: Ledelse som ansvar for medarbeidere og fellesskap, ledelse som forhandling av mandat og rolle, og ledelse som ansvar for helhet, endring og retning. Under disse overskriftene tar emnet bl.a. opp ekklesiologiske temaer, arbeidsmiljø og kultur, frivillighet, team, konflikt, «jeg – en leder?», kjønn, personlighet og lederrolle, profesjonsteori, og teorier om ledelse, strategi og endring.

Overlapping courses

TEOL5580 Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner overlapper med DIA5230 Ledelse og diakoni i kontekst med 10 studiepoeng.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent (se semesterark for nærmere beskrivelse og krav):
 • Fremmøte og deltakelse i undervisning og gruppearbeid. Det er krav om 100 % oppmøte. Emneansvarlig kan godkjenne inntil 25 % fravær etter begrunnet søknad.
 • Forberede og gjennomføre en muntlig presentasjonen etter gruppearbeid.
 • Skrive faglig oppgave, 2800-4000 ord, i henhold til mal.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene innen fastsatte frister, kan ikke få avsluttende vurdering i emnet. For at ikke vurderingsmeldingen skal regnes som ett av i alt tre vurderingsforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL5580 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
 

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • Inngående kunnskap om ledelse i menighet og ideelle organisasjoner, med vekt på samspill mellom profesjoner og ledelse av frivillige
 • Inngående kunnskap om teamteori og ledelse i/av team 
 • Kunnskap om kjønn og ledelse 
 • Kunnskap om strategisk ledelse
 • Kunnskap om maktteori, konfliktforebygging og håndtering av konflikt
 • Kunnskap om ledelse av læringsprosesser
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • samhandle i team
 • forstå og utvikle egen ledelses- og samhandlingsatferd i lys av relevant teori 
 • bidra i ledelsesprosesser med bakgrunn i egen profesjonskunnskap (hhv. teologi, diakonivitenskap og utdanningsvitenskap) 
 • analysere en institusjonell/organisatorisk kontekst gjennom å forstå sitt mandat/sin rolle, bidra til utvikling av gode fellesskap, og tolke og utvikle virksomhetens identitet og mål
 

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Andersen, E. & Lindhardt, M. (2010). Ledelse af tro: Folkekirken som virksomhed og netværk (p. 17-159, 181-197). København: Gyldendal. Library
 • Birkedal, E. & Sirris, S. (2018). "Så lenge vi er med i et utviklingsprosjekt skjer det noe": Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 45(3), p. 213-237. Library.
 • Burggraeve, R. (2014). Power and Compassion in Pastoral Work from the Perspective of Michel Foucault. I A. Dillen (Ed.), Soft shepherd or almighty pastor?: Power and pastoral care (p. 17-27). Eugene, Or: Pickwick. Library (Compendium)
 • Cummings, S. (2008). Strategy: Past, Present, Future. I D. Barry & H. Hansen (Ed.), The SAGE Handbook of New Approaches in Management and Organization (p. 184-194). Los Angeles: Sage. Library (Compendium)
 • Dietrich, S. (2014). Reflections on core aspects of diaconal theory. I S. Dietrich (Ed.), Diakonia as Christian social practice: An introduction (p. 13-27). Oxford: Regnum. Library. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Døving, E., Elstad, B. & Storvik, A. E. (2016). Profesjon, ledelse og organisasjon - perspektiver og begreper. I E. Døving, B. Elstad & A. E. Storvik (Ed.), Profesjon og ledelse (p. 31-59). Bergen: Fagbokforlaget. Library (Compendium)
 • Edgardh, N. (2015). (De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body. I S. Fahlgren & J. Ideström (Ed.), Ecclesiology in the trenches: Theory and method under construction (p. 193-207). Pickwick Publications. Library (Compendium)
 • Einarsen, S. V. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet: Jus og psykologi (2. ed., p. 17-63). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Ekeland, T.-J. (2014). Konflikt og konfliktforståelse: For helse- og sosialarbeidere (2. ed., p. 169-193). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Fretheim, K. (Ed.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (p. 1-55). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • Grint, K., Jones, O. S. & Holt, C. (2017). What is Leadership: Person, Result, Postition or Process, or All or None of These?. I J. Storey (Ed.), The Routledge Companion to Leadership (p. 3-20). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Library (Compendium)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (p. 61-109, 125-147). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • Hetland, H. . & Hetland, J. (2011). Basale psykologiske behov i arbeidslivet: Autonomi, kompetanse og tilhørighet. I S. Einarsen & A. Skogstad (Ed.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. ed., p. 104-119). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J. (2019). Hvordan organisasjoner fungerer (5. ed., p. 339-401). Bergen: Fagbokforlaget. Library (Compendium)
 • Ottesen, E. & Møller, J. (2006). Distribuert ledelse som begrep og forskningsperspektiv. I K. Sivesind, G. Skedsmo & G. Langfeldt (Ed.), Utdanningsledelse (p. 136-147). Oslo: Cappelen akademisk forl. Library (Compendium)
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, p. 1-21. Library. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sjøvold, E. (2014). Resultater gjennom team (p. 33-51). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. ed., p. 351-383, 401-418). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Sutton, A., Allinson, C. . & Williams, H. (2013). Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model. European management journal, 31(3), p. 234-249. Library (Compendium).

> PDF version for printing