NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

TEOL5580: Leadership in the Church and Non-Profit Organizations

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Fredrik Saxegaard (Fredrik.Saxegaard@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Further education, higher degree level - Master in Practical Theology
Master's degree (2 years) - Master in Diaconia
Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Emnet gir studentene teoretiske perspektiver på kirkelige profesjoners bidrag til samhandling og ledelse. Emnet er informert av nyere teori som vektlegger ledelse som komplekst, fortolkende samspill som bidrar til læringsprosesser omkring en virksomhets identitet og retning. Emnet gir kunnskap om ledelse i lokalmenighet og i ideelle institusjoner, og vektlegger særlig teori om ledelse av frivillige, ledelse i/av team, forebygging av konflikt og strategisk ledelse. Spørsmål om kirkens identitet og vigslet tjeneste belyses. Emnet gir også noe øvelse i samspill i team og i å bli kjent med seg selv i en lederrolle.
 
Emnet gir studentene hjelp til å tolke, og bidra til ledelse i, en større sosial/organisatorisk sammenheng. Det etableres et teoretisk rammeverk som særlig vektlegger analyse av eget mandat og egen lederrolle, utvikling av fellesskap og forståelse av identitet og endring.
 
Arbeidsform og organisering: Emnet består av forelesninger, seminarundervisning og casebasert gruppearbeid.

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon opp mot andre emner.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten få godkjent (se semesterark for nærmere beskrivelse og krav):
 • Fremmøte i obligatorisk undervisning og gruppearbeid, minimum 75 %.
 • To refleksjonsnotat (1500-2000 ord hver, se Canvas for nærmere beskrivelse). Notatene skal primært baseres på litteratur fra ressurslisten (i Canvas), til sammen for de to notatene minimum 300 sider.
 • Forberede og gjennomføre den ene av de to muntlige presentasjonene etter gruppearbeidet.
 • Bokrapport som presenterer utdrag av litteraturen (2500-3000 ord, se Canvas for nærmere beskrivelse). Bokrapporten skal baseres på litteratur fra litteraturlisten i emnebeskrivelsen (se under).
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL5580 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • God kunnskap om ledelse i menighet og ideelle organisasjoner, med vekt på samspill mellom profesjoner og ledelse av frivillige
 • God kunnskap om teamteori og ledelse i/av team 
 • Kunnskap om kjønn og ledelse 
 • Kunnskap om strategisk ledelse
 • Kunnskap om maktteori, konfliktforebygging og håndtering av konflikt
 • Kunnskap om ledelse av læringsprosesser
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • samhandle i team
 • forstå og utvikle egen ledelses- og samhandlingsatferd i lys av relevant teori 
 • bidra i ledelsesprosesser med bakgrunn i egen profesjonskunnskap (hhv. teologi, diakonivitenskap og utdanningsvitenskap) 
 • analysere en institusjonell/organisatorisk kontekst gjennom å forstå sitt mandat/sin rolle, bidra til utvikling av gode fellesskap, og tolke og utvikle virksomhetens identitet og mål
 

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Andersen, E. & Lindhardt, M. (2010). Ledelse af tro: Folkekirken som virksomhed og netværk (p. 17-159, 181-197). København: Gyldendal. Library
 • Cummings, S. (2008). Strategy: Past, Present, Future. I D. Barry & H. Hansen (Ed.), The SAGE Handbook of New Approaches in Management and Organization (p. 184-194). Los Angeles: Sage. Library (Compendium)
 • Edgardh, N. (2015). (De)gendering Ecclesiology: Reflections on the Church as a Gendered Body. I S. Fahlgren & J. Ideström (Ed.), Ecclesiology in the trenches: Theory and method under construction (p. 193-207). Pickwick Publications. Library (Compendium)
 • Fauske, H. (2008). Profesjonsforskningens faser og stridsspørsmål. I A. Molander & L. I. Terum (Ed.), Profesjonsstudier (p. 31-53). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Fretheim, K. (Ed.) (2014). Ansatte og frivillige: Endringer i Den norske kirke (p. 1-56). Oslo: IKO-forl. Library
 • Grint, K., Jones, O. S. & Holt, C. (2017). What is Leadership: Person, Result, Postition or Process, or All or None of These?. I J. Storey (Ed.), The Routledge Companion to Leadership (p. 3-20). New York: Routledge, Taylor & Francis Group. Library (Check Canvas)
 • Hegstad, H. (2009). Den virkelige kirke: Bidrag til ekklesiologien (p. 61-109, 125-147). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library
 • Hetland, H. . & Hetland, J. (2011). Basale psykologiske behov i arbeidslivet: Autonomi, kompetanse og tilhørighet. I S. Einarsen & A. Skogstad (Ed.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. ed., p. 104-119). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Ladegård, G. & Vabo, S. I. (2011). Ledelse, styring og verdier. Magma, 14(1), p. 23-31. Library. Hentet 2019-05-10 fra www.magma.no
 • Nonaka, I., Toyama, R. & Konno, N. (2000). SECI, Ba and Leadership: A Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. Long Range Planning, 33(1), p. 5-34. Library (Compendium).
 • Ottesen, E. & Møller, J. (2006). Distribuert ledelse som begrep og forskningsperspektiv. I K. Sivesind, G. Skedsmo & G. Langfeldt (Ed.), Utdanningsledelse (p. 136-147). Oslo: Cappelen akademisk forl. Library (Compendium)
 • Ridderspore, B. & Lundberg, J. (2016). Church Leadership and the Management of Meaning in Times of Change: Notes from the Inside. I H. Askeland & U. Schmidt (Ed.), Church reform and leadership of change (p. 56-74). Eugene, Or: Pickwick. Library (Compendium)
 • Sirris, S. (2015). Hvordan lede frivillige i kirken? En verdibasert og praksisorientert modell for kirkelig frivillighetsledelse. Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 2, p. 1-21. Library. Hentet fra sjlt-journal.com
 • Sirris, S. (2018). "Så lenge vi er med i et utviklingsprosjekt skjer det noe": Ti års erfaring med systematisk menighetsutvikling i Den norske kirke i en kontekst av ekklesiologisk og organisatorisk endring. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 45(3), p. 213-237. Library.
 • Sjøvold, E. (2010). Ledelse og utvikling av høyytelsesteam - et spørsmål om mestring av kompleksitet og balanse. Scandinavian journal of organizational psychology, 2(1), p. 27-36. Library. Hentet 2014-05-28 fra sjop.no
 • Sortland, N. & Einarsen, S. (2011). Mellommenneskelige konflikter: Årsaker og kommunikasjonsmønstre. I S. Einarsen & A. Skogstad (Ed.), Det Gode arbeidsmiljø: Krav og utfordringer (2. ed., p. 138-163). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Strand, T. (2007). Ledelse, organisasjon og kultur (2. ed., p. 351-383). Bergen: Fagbokforl. Library (Compendium)
 • Sutton, A., Allinson, C. . & Williams, H. (2013). Personality type and work-related outcomes: An exploratory application of the Enneagram model. European management journal, 31(3), p. 234-249. Library (Check Canvas).

> PDF version for printing