Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL5550

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Maria Stensvold Ånonsen (Maria.Anonsen@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn (irregular) and spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Emnet TEOL5550 er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning. Emnet gir en grunnleggende innføring i sjelesorg og diakoni. Dette innebærer bl.a. trening i grensesetting, samtaleteknikk, rammer for samtale og henvisning videre til andre instanser. Emnet undervises i høstsemesteret, og har 2-3 dagssamlinger.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • delta i rollespillgrupper
 • levere og få godkjent et samtalereferat med refleksjon (1200-1500 ord) fra en sjelesorgsrelater samtale, eksempelvis fra rollespillene.
 • delta i oppgavegrupper for å jobbe frem tema og problemstilling til sårbarhetsanalyse
 • levere og få godkjent et refleksjonsnotat knyttet til en sårbarhetsanalyse (ca. 2000 ord) i et konkret barne- og eller ungdomsarbeid. Studenten velger ca. 100 sider selvvalgt litteratur knyttet til tematikken sårbarhetsanalysen omhandler
 • delta i evaluering av studietilbudet, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

 Emnet TEOL5550 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • kunnskap om sjelesørgeriske kompetanseområder
 • inngående kunnskap om verbale og nonverbale kommunikasjonsformer
 • inngående kunnskap om kirken som diakonalt fellesskap i møte med barn, ungdommer og familier
Ferdigheter
Studenten kan:
 • reflektere over egen rolle som samtalepartner
 • analysere og vurdere sjelesørgeriske utfordringer
 • benytte og vurdere ulike verbale og nonverbale kommunikasjonsferdigheter i en samtale
 • evne til å reflektere over forholdet mellom sosialpedagogisk arbeid og sjelesorg i et barne- og ungdomsarbeid
 • møte mennesker i samtale som sjelesørger
 • identifisere behov og reflektere over prioritering mellom ulike diakonale utfordringer hos barn, ungdom og familier i lokalsamfunnet
 • utføre en sårbarhetsanalyse i et barne- og/eller ungdomsarbeid

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • (2016). Kirkens samtaler med barn og ungdom: Om taushetsplikt og profesjonelt skjønn (33 s.). Oslo: Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter. Library ?3. Hentet fra ressursbanken.kirken.no
 • (2013). Trosopplæring og konfirmasjon med like muligheter for alle. Hentet 2018-06-18 fra ressursbanken.kirken.no
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering (p. 141-166, 188-204). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Briså, L. & Lindtjørn, M. (2016). Medvandring med ungdom i sårbare livssituasjoner: En teoretisk og empirisk beskrivelse av det ungdomsdiakonale samtaletilbudet 13-20. Tidsskrift for sjelesorg, 36(1), p. 5-21. Library (Compendium).
 • Eide, H. & Eide, T. (2017). Kommunikasjon i relasjoner: Personorientering, samhandling, etikk (3. ed., Kap. 3-5 +7). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), p. 84-95. Library (Compendium).
 • Gjertsen, P.-?. (2010). Sosialpedagogikk: Forståelse, handling og refleksjon (2. ed., p. 45-217). Bergen: Fagbokforl. Library
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 113-126). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library (Compendium)
 • Jordheim, K. (2009). "Barnediakoni" i lys av trosopplæringsreformen. I K. I. Johannessen, K. Jordheim & K. K. Korslien (Ed.), Diakoni: En kritisk lesebok (p. 195-214). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Leganger-Krogstad, H. (2007). Babysangen i pedagogisk lys. I E. T. Johnsen (Ed.), Barneteologi og kirkens ritualer: Perskektiver [sic] på trosopplæring, barn og konfirmanter (p. 129-141). Oslo: Det praktisk-teologiske seminar. Library (Compendium)
 • Sandsmark, A. (2013). Hva driver vi egentlig med?: En aktivitetsteoretisk analyse av trosopplæringsarenaer. I L. G. Engedal, B. L. Persson & E. Torp (Ed.), Trygge rom: Trosopplæring i møte med sårbare og overgrepsutsatte barn og unge (p. 209-222). Oslo: Verbum. Library (Compendium)

> PDF version for printing