Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL5210: New Testament: The Synoptic Gospels: History, Tradition and Narrative.

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ole Jakob Filtvedt (Ole.J.Filtvedt@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List D

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam2021-12-02 2. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:6 hours
Release date for results:22. Dec 2021
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-17 17. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Start time:09:00
Duration:6 hours
Release date for results: 7. Feb 2022

General information

I dette emnet blir tekster fra de synoptiske evangeliene utforsket fra ulike synsvinkler. Emnet er delt inn i følgende delemner: A. Den historiske Jesus (4 stp), B. De synoptiske
evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp) og C. Jesu profetiske stemme: Makt, rikdom og fattigdom i Lukasevangeliet (3 stp).
 
Emnet gir bred kunnskap om de synoptiske evangeliene, og evne til å anvende ulike metodiske tilnærminger i møte med disse tekstene. Studenten vil blant annet møte historisk kildekritikk, perspektiver fra nyere minneforskning, narrativ metode og bibelteologiske innfallsvinkler. Studenten skal gjennom dette oppøve en reflektert og selvstendig holdning i møte med tekstene, og samtidig få redskaper som kan gi hjelp til å identifisere og utforske evangelienes teologiske budskap.
 
I delemne A spør vi hva disse tekstene kan si oss om den historiske personen som tekstene omhandler, nemlig Jesus fra Nasaret. Noen sentrale spørsmål vil være: Hvor mye kan vi egentlig vite om Jesus? Hva kan vi anta om hvordan han framstod og forstod sin oppgave: I hvilken grad og på hvilken måte var Jesu selvforståelse og budskap preget av en eskatologisk forståelseshorisont? Forstod Jesus seg som noe mer enn en visdomslærer? Var han opptatt av sin egen død, og hvordan tolket han i så fall denne?
 
I delemne B undersøker vi hvordan de tre synoptiske evangeliene på hver sin måte drar veksler på tekster og tradisjoner fra Israels hellige skrifter for å uttrykke sitt hovedbudskap. Noen sentrale spørsmål vil være: På hvilken måte fungerer Israels historie som et bakteppe for evangelienes budskap? Hvordan brukes Skriftene for å tegne et bilde av Jesu person og virke? Hvilke visjoner tegnes for gudsfolket og dets oppdrag?
 
I delemne C fokuserer vi på utvalgte tekster fra Lukasevangeliet som har med makt, rikdom og fattigdom å gjøre. Lukasevangeliet understreker på en særlig måte at Jesus fremstod som en profet som brydde seg om menneskers livsvilkår, hvordan de forvalter pengene sine, hvordan de bruker makt og hvem som rammes av urettferdighet. Dette er brennbare spørsmål for kirken også i dag, både globalt og i Norge. I dette delemnet ønsker vi å lytte oss inn på Jesu profetiske stemme, slik den formidles i Lukasevangeliet.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - høyere grad og Disiplinbasert Master i kristendomskunnskap med studieretningen Det nye testamente. Emnet fortsetter grunnspråkskompetanse.
 
Forkunnskaper
TEOL1210, TEOL1220 og TEOL2210, eller tilsvarende.

Overlapping courses

 • Studenter som har NT513 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL5210 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL5210 har skriftlig eksamen (6 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av den skriftlige eksamenen.

Course objective and content

DELEMNE A. Den historiske Jesus (4 stp)
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om aktuell forskning om den historiske Jesus
 • kunnskap om betydningen av nyere minne-forskning for forståelsen av den historiske Jesus
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte problemer knyttet til å rekonstruere den historiske Jesus «bak» tekstene
 • drøfte hva forutsetninger og metoder har å si for forståelsen av den historiske Jesus
 • drøfte den historiske Jesu eskjatologi, selvforståelse, forkynnelse og død
 
DELEMNE B: De synoptiske evangeliene i lys av Israels hellige skrifter (GT) (3 stp)
 
MÅL
 
KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om de synoptiske evangelienes bruk av Skriftene
 • kunnskap om de tre synoptiske evangelienes litterære og teologiske egenart
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte kriterier for å identifisere bruk av Skriftene i evangeliene
 • drøfte i hvilken grad og på hvilke måter bruk av Skriftene har formet de synoptiske evangelienes budskap
 
DELEMNE C: Jesu profetiske stemme: Makt, rikdom og fattigdom i Lukasevangeliet (3 stp)
 
MÅL
 
Studenten skal etter fullført emne ha
 
KUNNSKAP:
 
 • kunnskap om Lukasevangeliet som helhet, basert på en lesning av hele evangeliet i oversettelse
 
FERDIGHETER:
 
 • god evne til å tolke følgende tekster på grunnlag av den greske teksten: Luk 1,39-56; 2,1-20; 3,7-22; 4,14-30; 6,20-36; 7,18-23; 9,23-27; 12,13-34; 14,7-35; 16,1-13; 16,19-31; 18,9-30; 19,1-10; 20,20-26; 21,1-4; 22,14-30
 • god evne til å lese Lukasevangeliet som helhetlig fortelling, med vekt på tematikk knyttet til makt, rikdom og fattigdom.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Allison, D. C. (2010). Constructing Jesus: Memory, imagination, and history (p. 1-304, 387-462). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic. Library

PART B LITERATURE

 • Hays, R. B. (2016). Echoes of scripture in the gospels (p. 1-280, 347-366). Waco, Tex.: Baylor University Press. Library

PART C LITERATURE

 • Green, J. B. (1997). The Gospel of Luke (1-25, 92-106, 120-138, 172-187, 203-219, 263-275, 293-297, 371-376, 485-496, 548-568, 586-600, 604-610, 643-659, 666-673, 710-716, 728-729, 756-770.). Grand Rapids, Mich.: Eerdmans. Library. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com

> PDF version for printing