Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2740: Intermediate Studies in Cultural Analysis: Theology and Popular Culture

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Carl Petter Opsahl (Carl.Petter.Opsahl@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:One-year programme - One-year programme in Christianity / Religions, Beliefs and Ethics
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-17 17. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Release date for results: 7. Sep 2020

General information

En viktig motivasjon for emnet handler om forstå populærkultur og se hvordan populærkultur kan møte teologiske spørsmål, særlig i barne- og ungdomsarbeid. Dypest sett handler det om å møte kulturuttrykk i mennesker hverdag og prøve forstå hva disse utrykkene i møte en teologisk diskusjon. Selve begrepet populærkultur vil bli diskutert og analysert i løpet av undervisningen. Begreper som «modernitet» og «postmodernitet» vil også bli behandlet.
 
I dette emnet blir populærkultur forstått som et spekter av hverdagskultur utrykt gjennom ulike massemedier, underholdning, musikk og litteratur. TEOL2740 har som mål å utvikle å tolke denne hverdagskulturen med tanke på samspillet mellom teologi, kultur, identitet og livstolkning. Studenten skal arbeide med tre ulike «lesemåter» av kulturelle uttrykk: Semiotikk, retorikk og narratologi.
 
Emnet bygger på kunnskap om ungdomskultur og populærkultur fra SAM1030/RP115.

Overlapping courses

Deler av TEOL2740 Kulturanalyse: Teologi og populærkultur overlapper med RL1030 Religion og kristendommens historie. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL1030 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2740 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
 • ha godkjent fremmøte i undervisningen (minst 75 prosent)
 • bestå en kortprøve (1 ½ time) relatert til det faste pensum. Prøven vurderes til bestått/ikke bestått. Ved ikke bestått kortprøve kan studenten gå opp til ny prøve én gang
 • få godkjent en øvingsoppgave (1000-1500 ord) over et oppgitt tema der en anvender enten semiotikk, retorikk eller narratologi levert innen en fastsatt frist
 • få godkjent et utkast til en individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord), en analyse av en selvvalgt roman, film, musikkvideo, tegneserie eller sangtekst, levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

TEOL2740 har individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) som eksamensform. For at den individuelle skriftlige oppgaven (den store analyseoppgaven) skal kunne leveres inn, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven. Studenter som ikke får ståkarakter kan levere en bearbeidet oppgave innen en nærmere angitt frist.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om aspekter ved humanistisk kulturteori, med vekt på samspillet mellom kultur, identitet og livstolkning
 • god kunnskap om forskjellige tilnærmingsmåter (semiotikk, retorikk og narratologi) for å tolke kulturelle uttrykk
 • kunnskap om sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom tro, teologi og kultur
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisertmåte
 • knytte faglige innsikter til aktuelle temaer i trosopplæring for barn og ungdom
 • tolke kulturelle uttrykk i lys av teologiske problemstillinger
 • bruke kulturanalyse til å tolke ulike kulturelle utrykk i møte med kristen livstolkning

Comments on the literature list

I tillegg til det faste pensumet kommer det en pensumdel som er variabel, og som kan endres for hvert semester. Det variable pensum kommer primært til å være av skjønnlitterær/filmatisk art og tilsvarer ca. 250 sider (vel 3 studiepoeng). Se emneheftet.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. ed., p. 113-229). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Hjarvard, S. (2011). The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), p. 119-135. Library (Compendium).
 • Lynch, G. (2005). Understanding theology and popular culture (p. 1-194). Malden, Mass.: Blackwell. Library
 • Lövheim, M. (2011). Mediatisation of religion: A critical appraisal. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), p. 153-166. Library (Compendium).
 • Lövheim, M. & Lynch, G. (2011). The mediatisation of religion debate: An introduction. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), p. 111-117. Library (Compendium).
 • Morgan, D. (2011). Mediation or mediatisation: The history of media in the study of religion. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), p. 137-152. Library (Compendium).
 • Sigurdson, O. & Svenungsson, J. (Ed.) (2006). Et utvalg (Innledningskapittel). I Postmodern teologi: En introduktion. Stockholm: Verbum. Library (Compendium)

> PDF version for printing