Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2610: Mission, Global Christianity and Dialogue of Religion

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Jeppe Bach Nikolajsen (Jeppe.B.Nikolajsen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
2020-12-10 10. Dec 20202020-11-01 1. Nov 2020
Hand-out date: 7. Dec 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:10. Dec 2020
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results: 7. Jan 2021

General information

Emnet TEOL2610 vil gi studentene kunnskap om kirken som en global størrelse. En av forutsetningene for dens globale karakter er at kirken er misjonal og bærer i seg et ønske og en vilje til å formidle sitt budskap både lokalt og global, både gjennom diakoni og forkynnelse. Gjennom emnet vil vi gi et bidrag til forståelsen av hva det vil si å være en misjonal kirke. Et annet kjennetegn på at kirken er global er den mangfoldighet av teologiske perspektiver som er vokst frem i de ulike kontekster kirken er en del av. Studentene vil gjennom emnet få en innføring i de mest sentrale tilnærminger til kontekstuell teologi. Både globalt og nasjonalt må kirken forholde seg til mange ulike religioner. En grunnleggende innføring i religionsteologi og religionsdialog er derfor viktig. I tillegg til en teoretisk tilnærming vil det bli gitt konkrete eksempler på hvordan religionsdialogen har fungert i Norge.
 
TEOL2610 fokuserer på fire hovedtema. Disse er misjonshistorie, global kristendom, misjonal kirke og religionsdialog, men vil også ta opp andre aktuelle tema knyttet til misjon. Emnet er et kjerneemne i profesjonsstudiet i teologi.
 
Emnet vil ha følgende arbeidsformer: seminarer, forelesning og studentfremlegg

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Course requirements

Studenten skal, for å få avsluttende vurdering,
 • Skrive en faglig oppgave innenfor et av de fire fokusområdene med utgangspunkt i faglitteratur (minst to forfattere/kilder). Oppgaven skal være på 2000-2500 ord.
 • Bestå en kortprøve om hovedpunktene i misjonshistorie, global kristendom og kontekstuell teologi, misjonal kirke og religionsdialog.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL2610 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. 

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om hva det vil si å være en misjonal kirke både i en lokal og en global sammenheng.
 • god kunnskap om kristendommens budskap i forhold til andre religioner.
 • god kunnskap om kirkens globale karakter og om hvordan teologi er blitt utformet innenfor ulike kontekster.
 • kunnskap om misjonens teologiske basis.
 • kunnskap om misjonens historie med vekt på tidsrommet etter 1800.
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte misjonens historiske rolle både i norsk og internasjonal sammenheng.
 • delta i arbeidet med å synliggjøre kirken som misjonal, både lokalt og globalt.
 • med basis i den kristne tro gå i dialog med mennesker som tilhører andre religioner.
 • drøfte en fortsatt utvikling av misjonsteologien i lys av aktuell kontekst.
 • delta i kirkens og samfunnets debatt om misjonens relevans.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Bach Nikolajsen, J. (2017). Kirkens rolle i et pluralistisk samfund (p. 61-89). Fredericia: Kolon. Library (Compendium)
 • Bach Nikolajsen, J. (Ed.) (2015). Missional kirke i et pluralistisk samfund ([2.] ed., p. 7-67, 109-162). Fredericia: Kolon. Library
 • Berentsen, J.-M., Engelsviken, T. & Jørgensen, K. (Ed.) (2004). Missiologi i dag (2. ed., p. 15-170). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Engelsviken, T. (2003). Missio Dei: Understanding and misunderstanding of a theological concept in European churches and missiology. International review of mission, 92(367), p. 481-497. Library. Hentet fra doi.org
 • Fagerli, B., Grung, A., Kloster, S. & Onsrud, L. (Ed.) (2016). Dialogteologi på norsk (p. 19-62, 102-135, 196-210, 247-292). Oslo: Verbum akademisk. Library
 • Hegstad, H. (2004). Misjonerende folkekirke: Selvmotsigelse eller mulighet?. Norsk tidsskrift for misjon, 58(4), p. 213-224. Library. Hentet fra journals.mf.no
 • Henriksen, J.-O. (2011). Multifaced Christianity and the postmodern condition: Reflections on the challenges to churches in the Northern hemisphere. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Ed.), Mission and postmodernities (p. 3-21). Oxford: Regnum Books. Library (Compendium)
 • Kirk, J. A. (2011). The post-modern conditions and the churches' (co-)mission. I R. Olsen & K. Ahlstrand (Ed.), Mission and postmodernities (p. 22-35). Oxford: Regnum Books. Library (Compendium)
 • Kloster, S. T., Lende, G., Løland, O. J. & Horsfjord, V. L. (2018). Global kristendom: En samtidshistorie. Oslo: Universitetsforl. Library
 • Knitter, P. F. (2002). Introducing theologies of religions (p. 216-237). Maryknoll, N.Y.: Orbis Books. Library (Compendium)
 • Leirvik, O. (2016). Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge (3. ed., p. 10-114). Oslo: Pax forlag. Library
 • Nikolajsen, J. B. (2019). Folkekirke, mission og pluralistisk samfund. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap, 73(1), p. 23-33. Library. Hentet fra journals.mf.no
 • Olsen, J. (2004). Religionsteologiens tre blodtyper: A, B og C. I H. Nielsen (Ed.), Religionsteologi (Vol. Nr. 7, p. 27-42). Frederiksberg: Dansk Missionsråd i samarbejde med Unitas Forlag. Library (Compendium)

> PDF version for printing