Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2510: Practical theology 2: Congregational internship. Liturgics.

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Roald Eskildsen (Roald.Eskildsen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Emnet er sentrert om fire ukers menighetspraksis. Praksisperioden gir kunnskap om prestetjeneste i menighet, og øvelse i sentrale pastorale ferdigheter. Studentene blir kjent med gudstjenesteledelse, forkynnelse, undervisning, samtaler, samhandling med kolleger og frivillige, og med kirkens rolle i lokalsamfunnet. Emnet gir innføring i å inngå i veiledning, og gir mulighet til identifikasjon med, og kritisk refleksjon over, prestetjeneste i lokalkirken. Kunnskapsutviklingen i praksis forberedes og følges opp gjennom øvingsdager, praksismottak, tverrfaglig seminar og mulighet for individuelle samtaler. Gjennomføring av menighetspraksis forutsetter at student snakker flytende norsk.
 
Emnet gir en særlig innføring i liturgikk som grunnlag for økt fortrolighet med gudstjenesteordningen og prestens rolle som gudstjenesteleder. Liturgens tilstedeværelse med pust, kropp og stemme står her sentralt. Sammen med TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi og RL1020B Religionspedagogikk bidrar dette med faglige perspektiver på praksisperioden, og fungerer som grunnlag for videre studier i praktisk teologi i rammen av profesjonsstudiet.
 
Emnet består av to delemner:
A. Liturgikk og muntlig formidling (3,5 stp.)
B. Menighetspraksis (6,5 stp.)
 
Arbeidsform og organisering
Delemne A:
 • Seminarundervisning i klasserom før og etter praksis med vekt på innføring i liturgikk.
 • Øvingsdager lagt til lokale kirker hvor studentene enkeltvis og i gruppe arbeider med liturgisk ledelse, messesang, tekstlesning og forkynnelse.
 
Delemne B:
 • 4 ukers sammenhengende observerende og deltakende veiledet menighetspraksis med særlig vekt på gudstjenesteledelse og forkynnelse.
 • Samlinger som forbereder praksis og bearbeider studentenes praksiserfaring.

Overlapping courses

TEOL2510 Menighetspraksis, liturgikk og muntlig formidling overlapper delvis med TEOL2540 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, og fullstendig med de utgåtte emnene PT202 Forkynnelse og gudstjenesteliv med praksis, PT502 PT-2: Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis og PT272 Forkynnelse og gudstjenesteliv med menighetspraksis. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL2540 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. Studenter som i rammen av TEOL2540 har gjennomført øvingsdager med tanke på overgang til profesjonsstudiet i teologi, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har PT202 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT502 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har PT272 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2510 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

 
 
For å få avsluttende vurdering må studenten (se canvas for maler og kriterier etc):
 
 • ha godkjent oppmøte i undervisningen. Det er krav om 100% oppmøte. Emneansvarlig kan godkjenne inntil 25% fravær etter begrunnet søknad.
 • gjennomføre og få godkjent emnets øvingsdager. Godkjente øvingsdager er en forutsetning for å delta i praksisperioden.
 • gjennomføre og få godkjent praksis, inkludert levere og få godkjent evalueringsrapport
 • levere og få godkjent preken holdt i praksis
 • forberede og gjennomføre et undervisningstiltak (konfirmant, trosopplæring el.l.)
 • bestå avsluttende prøve i liturgikk
 • delta i felles fagdager sammen med TEOL2310 og  TEOL2410, dersom studenten også tar disse emner.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
 
Informasjon om praksis som studiekrav:
 • Praksisperioden består av observerende og deltakende praksis som normalt er integrert i hverandre.
 • Etter søknad kan studentene gjennomføre en rent observerende praksis. Dette krever en utvidet praksisrapport som kompensasjon for bortfallet av studiekravene som gjelder for deltakende praksis knyttet til gudstjenesteledelse og forkynnelse. Det kreves deltakende praksis for å bli opptatt på emnene TEOL5510 og TEOL5520.
 • Studenter fra andre kirkesamfunn enn Den norske kirke, vil normalt kunne ha sin praksis i kirkesamfunnet studenten selv tilhører.
 • Dersom praksisperioden vurderes til «Ikke godkjent», må praksis helt eller delvis tas på ny. Det vil normalt bli gitt én ny mulighet til å bestå praksis, jf Forskrift om opptak, studier og eksamen ved MF vitenskapelig høyskole. Praksis anses som påbegynt første øvingsdag. Fravær eller trekk fra praksis uten gyldig grunn, teller som ett (1) forsøk. Med gyldig grunn menes dokumentert sykefravær eller annet dokumentert tvunget fravær. Fraværet må meldes MF umiddelbart.

Final assessment

Emnet TEOL2510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått" / "ikke bestått".

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om prestetjeneste i menighet
 • kunnskap om prestens rolle som gudstjenesteleder
 • kunnskap om ordningene for hovedgudstjeneste, dåp og gravferd i Den norske kirke, og grunnlaget for disse
 • kunnskap om stemmebruk i sang og tale, grunnleggende prinsipper for liturgisk sang.
 • kunnskap om øvelser for kropp og stemme, og metoder for innstudering av liturgisk musikk og tekster
 • Kunnskap om liturgikk som fagfelt, om liturgiens teologi og historie
 • Kunnskap om kirkehus, kirkerom og kirkeår.
 • Kunnskap om didaktisk arbeid i menighetskontekst
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • forberede og utføre pastorale oppgaver med teologisk og etisk bevissthet
 • anvende kunnskap om liturgikk til å reflektere over gudstjenestearbeidet
 • anvende kunnskap om stemmebruk og kroppsspråk i liturgiske handlinger og ved forkynnelse
 • delta i forberedelse og gjennomføring av undervisningstiltak, f eks konfirmantarbeid.
 • bruke teologisk kunnskap til å reflektere konstruktivt over prestens rolle i menigheten og soknet.
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • inngå i veiledningsprosesser (se for øvrig evalueringskriterier for praksisperioder ved MF i praksishefte)

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Den Norske kirke, . & Kirkerådet, . (2020). Gudstjeneste med veiledninger = Gudsteneste med rettleiingar = Gudsteneste med rettleiingar. Bergen: Eide forlag. Library
 • Flemming Nielsen, B. (2017). Pa? den første dag: Kirkens liturgi: Oldtid og Middelalder (p. 35-97). København: Eksistensen. Library (Compendium)
 • Hagen, T. v. D. (2016). Trosopplæring og skole/kirke-samarbeid: Styrket sammenheng mellom ulike læringsfellesskap - til barn og unges beste. Prismet, 67(1), p. 35-42. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Harbsmeier, E. & Raun Iversen, H. (1995). Praktisk teologi (p. 231-248). Frederiksberg: Anis. Library (Compendium)
 • Hellemo, G. (Ed.) (2014). Gudstjeneste på ny (p. 89-104, 105-126). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Melangen, K. (2016). Kunsten å være klar: En fagbok om undervisning i kirken (p. 49-62). Stavanger: Eide. Library
 • Opsahl, C. P. (2020). Noen må synge i verdens natt: Liturgiske perspektiver i Svein Ellingsens salmer. Kirke og Kultur, 124(1), p. 22-34. Library. Hentet fra doi.org
 • Saxegaard, F. (2009). Presten som symboliserende, strategisk og samhandlende leder: En modell for sokneprestens lederskap i folkekirken. Halvårsskrift for praktisk teologi, 26(2), p. 17-28. Library (Compendium).
 • Senn, F. C. (2012). Introduction to Christian liturgy (p. 17-42). Minneapolis, Minn: Fortress. Library (Compendium)

> PDF version for printing