Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2410: Lutheran Theology in Contemporary Perspective

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Kristin Graff-Kallevåg (Kristin.Graff@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Essay – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-17 17. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Release date for results: 7. Sep 2020
Take-home examination – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-17 17. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:17. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:17. Aug 2020
Submission deadline:09:00
Duration:8 hours
Release date for results: 7. Sep 2020

General information

Emnet gir en fordypning i dogmatiske og etiske tema som er særlig relevant i forhold til forståelsen av luthersk teologi. Emnet drøfter hva som særkjenner luthersk teologi i et historisk og aktuelt perspektiv, og drøfter forholdet mellom det lutherske og det økumeniske. Det arbeides med tekster fra de lutherske bekjennelsesskrifter, tekster av Luther, nyere økumeniske dokumenter og systematiskteologisk litteratur. Særlige innholdsmessige fokuspunkter er menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken og sakramentene, og sosialetikk. Emnet gir studentene trening i å skrive oppgave innen systematisk teologi.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet profesjonsstudiet i teologi.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i K1030 eller tilsvarende.

Overlapping courses

TEOL2410 Luthersk teologi i dag overlapper fullstendig med TEOL5419 Luthersk teologi i dag, og delvis med det utgåtte emnet K2020 Luthersk reformasjon og bekjennelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TEOL5419 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL2410 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har K2020 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2410 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Få godkjent utkast til individuell skriftlig oppgave. Studentene velger oppgave fra en foreliggende oppgaveliste.
 • Delta i felles fagdager sammen med TEOL2310 og TEOL2510, dersom studenten også tar disse emnene.
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

For vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Avsluttende vurdering for emnet er en individuell skriftlig oppgave (2500-3000 ord) og 8-timers hjemmeeksamen. For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten oppfylle oppgitte studiekrav innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og hjemmeeksamen (50 %). Denne vurderingsformen gjelder også for ny og utsatt eksamen.
 
 
For andre semestre enn vårsemesteret 2020 gjelder følgende vurderingsform:
Avsluttende vurdering for emnet er en individuell skriftlig oppgave (2500-3000 ord) og 4-timers skriftlig eksamen. For å kunne gå opp til avsluttende vurdering må studenten oppfylle oppgitte studiekrav innen angitt frist. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgave (50 %) og skriftlig eksamen (50 %).
Tillatte hjelpemidler: Liste I.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om sentrale punkter i luthersk teologi, med særlig vekt på menneskesyn, frelsesforståelse, læren om kirken, sakramentene og sosialetikk
 • god kunnskap om de lutherske bekjennelsesskrifter og sentrale nyere økumeniske dokumenter
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte bruken og relevansen av luthersk teologi i en postkristen og multikulturell kontekst
 • drøfte forholdet mellom konfesjonell identitet og økumenisk grunnholdning
 • tolke de lutherske bekjennelsesskrifter i en aktuell kontekst
 • skrive en faglig oppgave ved hjelp av relevante kilder, som det henvises til på en standardisert måte

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • (2006). Felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren (p. 7-17). Oslo: Mellomkirkelig råd.. Hentet fra kirken.no
 • (1994). §§ 14-38. I Nådens fellesskap: Rapport fra samtalen mellom Metodistkirken i Norge og Den norske kirke. Oslo: Kirkens informasjonstjeneste. Library. Hentet fra www.metodistkirken.no
 • (1983). Dåp, nattverd og embete. [Oslo]: Verbum. Library. Hentet fra www.nb.no
 • Aschim, P. K. & Rasmussen, T. (Ed.) (2016). Reformasjon nå: Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke (p. 89-107, 119-150, 173-180, 269-303, 401-549). Stavanger: Eide forl. Library
 • Gregersen, N. H. (2008). Dogmatik som samtidsteologi. Dansk teologisk tidsskrift, 71(4), p. 290-310. Library. Hentet fra danskteologisktidsskrift.dk
 • Grenholm, C. H. (2014). Law and Gospel in Lutheran Ethics. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Ed.), Justification in a Post-Christian Society (p. 91-106). Eugene, Or: Pickwick. Library
 • Hegstad, H. (2019). Dåpen: En nådens kilde. Oslo: Verbum akademisk. Library
 • Hegstad, H. (2011). Evangelisk-luthersk kirke i en økumenisk kontekst. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Ed.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (p. 11-27). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Henriksen, J.-O. (2016). Everyday Religion as Orientation and Transformation: A Challenge to Theology. Nordic Journal of Religion and Society, 29(1), p. 36-51. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Kurtén, T. (2013). Political theology in a Nordic post-secular setting. Studia Thelogica, 67(2), p. 90-109. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Mæland, J. O. & Berg, A. (Ed.) (1985). Konkordieboken: Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelsesskrifter (Ny norsk oversettelse ed., p. 26-59, 277-291, 303-308, 343-351, 365-382, 388-389). Oslo: Lunde. Library
 • Peters, T. (2015). God - The World's Future: Systematic Theology for a New Era (3rd ed., ikke oppgitt (sidetall i 2. utg. 2000 er s. 267-286, 295-317)). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Library (Compendium)
 • Peterson, C. M. (2014). Healing as an Image for the Atonement: A Lutheran Consideration. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Ed.), Justification in a Post-Christian Society (p. 72-87). Eugene, Or: Pickwick. Library
 • Peura, S. (1998). Christ as Favor and Gift (donum): The Challenge of Luther's Understanding of Justification. I C. E. Braaten & R. W. Jenson (Ed.), Union with Christ: The New Finnish Interpretation of Luther (p. 42-69). Grand Rapids, Mich: Eerdmans. Library (Compendium)
 • Schmidt, U. (2011). Mennesket: Avhengig og fritt: Menneskesyn i en luthersk tradisjon. I S. Dietrich, T. S. Dokka & H. Hegstad (Ed.), Kirke nå: Den norske kirke som evangelisk-luthersk kirke (p. 169-189). Trondheim: Tapir akademisk forl. Library (Compendium)
 • Schwöbel, C. (2014). Promise and Trust: Lutheran Identity in a Multicultural Society. I C.-H. Grenholm & G. Gunner (Ed.), Justification in a Post-Christian Society (p. 21-35). Eugene, Or: Pickwick. Library. Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Trelstad, M. (2015). (Charity) Terror Begins at Home - Luther and the "Terrifying and Killing" Law. I C. Helmer & B. K. Holm (Ed.), Lutherrenaissance: Past and Present (p. 209-223). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht. Library (Compendium)
 • Trelstad, M. (2019). Cracking the Ice: Subaltern and Lutheran Principles of Knowledge. I E. M. W. Pedersen (Ed.), The Alternative Luther: Lutheran Theology from the Subaltern (p. 297-314). Lanham, Md: Rowman & Littlefield. Library (Compendium)
 • Trelstad, M. (2006). Lavish love: A covenantal ontology. I M. Trelstad (Ed.), Cross examinations: Readings on the meaning of the cross today (p. 109-124). Minneapolis, Minn: Fortress Press. Library (Compendium)

> PDF version for printing