Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2310: History of Theology

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:One-year programme - One-year programme in Christianity / Religions, Beliefs and Ethics
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Programme of professional study - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Take-home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-14 14. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:11. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:14. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results: 4. Sep 2020

General information

Forsøkene på å utforme det sentrale innhold i den kristne tro i klare læreutsagn har fulgt den kristne kirke fra begynnelsen. På grunnleggende vis ble dette gjort i oldkirkens tid, og de oldkirkelige utforminger av dogmer, trosbekjennelser, kanon, ekklesiologi og sakramenter har alltid siden fungert som et felles økumenisk fundament for alle historiske kirkesamfunn, og som fundament for senere tiders teologiske refleksjon. God kjennskap til denne arv er fortsatt av fundamental betydning for aktuelt systematisk-teologisk arbeid. 
  
I den vestlige kirkes middelalder ble oldkirkens skriftlesning ført videre i den monastiske teologi, mens den skolastiske teologi tok i bruk nye filosofiske redskaper for å gi troen et tankemessig presist og sammenhengende uttrykk. Den kristne mystikken vokste frem, og samtidig fortsatte Augustins spørsmål om hvorvidt og hvordan mennesket selv medvirker ved mottakelsen av Guds nåde å være et sentralt spørsmål i den vestlige teologi. Godt kjennskap til denne utvikling er en forutsetning for å forstå den vestlige kirkens splittelse i reformasjonsårhundret. 
  
I løpet av reformasjonen på 1500-tallet splittes den vestlige kirke i ulike konfesjonelle kirker, mange av dem også definert som regionale eller nasjonale kirker. De ulike konfesjonelle kirker ser dagens lys. Godt kjennskap til dette århundrets kirke- og teologihistorie er en forutsetning for å forstå den historiske bakgrunn for dagens kirkebilde i Europa, USA, og for mange misjonskirker som er frukt av europeisk eller amerikansk misjon. Det er også av stor betydning å kjenne til den katolske reformprosess som fant sted i det samme århundret, og som har preget den romerske kirke og teologi siden.
 
Emnet TEOL2310 Teologihistorie er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad. Emnet gir innføring i teologihistorie fra oldkirken til tidlig nytid.  

Overlapping courses

Deler av TEOL2310 Teologihistorie overlapper med de utgåtte emnene K2010 Jesus Kristus i kristen gudstro og K2020 Luthersk reformasjon og bekjennelse. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har K2010 fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2310 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har K2020 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2310 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 
 • bestå en kortprøve om hovedpunktene i den vestlige kirkes historie (repetisjon fra grunnstudiene).
 • få godkjent et refleksjonsnotat (1000-1500 ord) hvor studenten sammenligner hovedgrep, perspektiver og prioriteringer i sekundærfremstillingene i litteraturen.
 • delta i felles fagdager sammen med TEOL2410 og TEOL2510, dersom studenten også tar disse emner.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL2310 har hjemmeeksamen (3 dager) som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har: 
 • god kunnskap om dogmer, trosbekjennelser og frelseslære som utvikles i oldkirken
 • kunnskap om skriftens kanon, ekklesiologi og sakramenter som utvikles i oldkirken
 • god kunnskap om hvordan middelalderkirken i Europa forvaltet og videreførte den teologiske og filosofiske arv fra oldkirken.
 • god kunnskap om hvilke nye utfordringer middelalderens teologi stod overfor, og hvordan den møtte dem i den monastiske og skolastiske teologien og i mystikken.
 • god kunnskap om de konfesjonelle kirkenes tilblivelse, teologi og utvikling
 • kunnskap om kildekritikk og kontekstualisering
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hvordan sentrale teologiske spørsmål har vært behandlet i vestlige tradisjon fra oldkirken til og med reformasjonstiden.
 • lese kildetekster i ulike sjangre fra forskjellige perioder
 • lese og på en kritisk måte vurdere aktuell sekundærlitteratur
 • fremstille og drøfte et konkret historisk forløp ut fra gitte problemstillinger

Comments on the literature list

I tillegg til oppsatt litteratur skal studentene lese utdrag fra kildetekster på til sammen ca. 150 sider. Tekstene deles ut av faglærerne.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Assmann, A. (2010). Canon and archive. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Ed.), A companion to cultural memory studies (p. 97-108). Berlin: de Gruyter. Library (Compendium)
 • McGrath, A. E. (2013). Historical theology: An introduction to the history of Christian thought (2. ed., p. 1-181). Oxford: Wiley-Blackwell. Library
 • Miles, M. R. (2005). The Word made flesh: A history of Christian thought (p. 1-324). Malden, Mass: Blackwell. Library

> PDF version for printing