Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL2120: Exodus: Text, Reception and Method

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Gard Granerød (Gard.Granerod@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List D

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Essay2020-11-23 23. Nov 20202020-11-01 1. Nov 2020
Submission deadline:12:00
Release date for results:14. Dec 2020
Written school exam2020-11-27 27. Nov 20202020-11-01 1. Nov 2020
Start time:10:00
Duration:4 hours
Release date for results:18. Dec 2020
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-01-18 18. Jan 20212021-01-10 10. Jan 2021
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results: 8. Feb 2021
Essay – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-01-25 25. Jan 20212021-01-10 10. Jan 2021
Submission deadline:12:00
Release date for results:15. Feb 2021

General information

TEOL2120 gir en fordypning i utvalgte tekster fra Exodus-boken, som analyseres på grunnlag av hebraisk tekst. Tekstene plasseres i sin historiske og litterære kontekst, med vekt på motiv som er sammenvevd i fortellingen: om Moses og familien hans, utferden fra Egypt, ørkenvandring, teofani, mottakelsen av loven på Sinai, pakten mellom Gud og hans folk Israel, religiøse fester, telthelligdommen og forholdet til andre folkegrupper. Det fokuseres også på de ulike litterære sjangere vi finner i Exodus, med en blanding av fortelling, poesi og lover.
Emnet belyser også hvordan Exodus er brukt i ulike kontekster og forskjellige kulturelle uttrykk gjennom tidene. I både jødiske, kristne og sekulære sammenhenger har tekster og motiv fra Exodus vært anvendt for å uttrykke for eksempel migrasjon, undertrykkelse og frigjøring, og til å forme identitet til enkeltindivid og grupper. Exodus har inspirert ulike kunstneriske uttrykk, både i musikk, film, litteratur og bildekunst.
I alle disse ulike måtene å lese Exodus på, legges det stor vekt på metodiske og hermeneutiske problemstillinger. Sentrale spørsmål dreier seg om forholdet mellom tekst og historie, og tekst og resepsjon. Emnet behandler ulike metoder for å fortolke gammeltestamentlige tekster, med fokus på tekstkritikk, retorikk, sjanger, kildekritikk, redaksjonskritikk, narratologi, frigjøringsteologi, feministisk kritikk, og postkolonial kritikk. Det gis også opplæring i bruk av elektroniske hjelpemidler
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet/-programmene: Candtheol, Bachelor i teologi og Metodistisk presteutdanning. Emnet kan inngå i følgende studieprogram: Bachelor i religion og samfunn.
 
For å melde seg opp i emnet må studenten ha avlagt eksamen i TEOL1110, K1010 og K1020 eller tilsvarende. Det er anbefalt å ta TEOL1120 parallelt med TEOL2120

Overlapping courses

Studenter som tidligere har tatt emner, eller tar emnet samtidig med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 • Studenter som har TEOL2110 utgave fra før, vil få 7 poeng uttelling for TEOL2120 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2115 fra før, vil få 5 poeng uttelling for TEOL2120 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten
 • levere og få godkjent utkast til faglig essay (minimum 1000 ord) med utgangspunkt i emnets litteratur. Tema avtales med faglærer. Utkastet skal ha en innledning som beskriver problemstilling, materiale, fremgangsmåte og disposisjon. Utkastet skal dessuten vise at studenten har arbeidet med relevant litteratur og vise at studenten har arbeidet på grunnlag av GTs hebraiske tekst. Studenten vil få skriftlig eller muntlig tilbakemelding på det innleverte utkastet. Dersom tilbakemelding gis muntlig, er det obligatorisk å møte til avtalt veiledning.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningsform er seminar/forelesning. I forkant av de fleste timene tilbys det også gjennomgang av den hebraiske teksten sammen med faglærer.

Final assessment

Emnet har individuell skriftlig oppgave (2000-2500 ord) og skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt alle studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av oppgaven og skriftlig eksamen. Den individuelle skriftlige oppgaven teller 1/3 og skriftlig eksamen 2/3.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike metodiske tilnærminger for arbeid med gammeltestamentlige tekster
 • kunnskap om Exodus-bokens komposisjonshistorie, innhold og ulike sjangere
 • kunnskap om ulik resepsjon av Exodus innenfor jødiske og kristne tradisjoner og i ulike sekulære kontekster
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • anvende bibelvitenskapelige teorier og terminologi på en kritisk og reflektert måte i analyse av bibeltekster og tema
 • reflektere hermeneutisk og teologisk over arbeidet med Det gamle testamentet
 • bruke elektroniske hjelpemidler, som Bibleworks, Accordance eller Logos Bible Software
 • eksegere følgende tekster på grunnlag av Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS): Exodus 1-3, 6:2-13, 12, 15:1-18, 19-20, 21:22-36, 34
 

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Assmann, J. (2010). Memory, narration, identity: Exodus as a political myth. I H. Liss & M. Oeming (Ed.), Literary construction of identity in the ancient world: Proceedings of the conference Literary Fiction and the Construction of Identity in Ancient Literatures: Options and Limits of Modern Literary Approaches in the Exegesis of Ancient Texts, Heidelberg, July 10-13, 2006 (p. 3-18). Winona Lake, Ind: Eisenbrauns. Library (Compendium)
 • Beal, T. (2011). Reception History and Beyond: Toward the Cultural History of Scriptures. Biblical interpretation, 19, p. 357-372. Hentet fra dx.doi.org
 • Dozeman, T. B. (Ed.) (2010). Methods for Exodus. Cambridge: Cambridge University Press. Library
 • Dozeman, T. B. (2009). Commentary on Exodus (1-43, 55-135, 163169, 318-346, 411-495, 520-521, 533-538, 731-755.). Grand Rapids, MI: Eerdmans. Library
 • Granerød, G. (2016). Dimensions of Yahwism in the Persian period: Studies in the religion and society of the Judaean community at Elephantine (p. 165-182). Berlin: de Gruyter. Library
 • Hadjiev, T. S. (2018). 'I have become a stranger in a foreign land': Reading the Exodus narrative as the villain. Biblical Interpretation, 26(4-5), p. 515-527. Library. Hentet fra doi.org
 • Haran, M. (1978). Temples and temple-service in ancient Israel: An inquiry into the character of cult phenomena and the historical setting of the priestly school (p. 317-348). Oxford: Clarendon. Library (Compendium)
 • Kotze?, G. R. (2013). The Qumran manuscripts of Lamentations: A text-critical study (p. 1-13). Leiden: Brill. Library (Compendium). Hentet fra search.ebscohost.com
 • Langston, S. M. (2006). Exodus through the centuries (p. 1-71, 105-125, 159-169, 185-221). Malden, Mass: Blackwell Publishing. Library
 • Leveen, A. (2010). Inside out: Jethro, the Midianites and a biblical construction of the outsider. Journal for the Study of the Old Testament, 34(4), p. 395-417. Library. Hentet fra doi.org
 • Ngwa, K. (2016). The story of Exodus and its literary kingships. I D. N. Fewell (Ed.), The Oxford handbook of biblical narrative (p. 125-136). New York: Oxford University Press. Library
 • Olson, D. T. (2016). Crossing boundaries: Moses the man, masculinities and methods. Hebrew Bible and ancient Israel, 5, p. 151-168. Library. Hentet fra viewer.content-select.com
 • Römer, T. (2015). The revelation of the divine name to Moses and the construction of a memory about the origins of the encounter between Yhwh and Israel. I T. E. Levy, T. Schneider & W. H. C. Propp (Ed.), Israel's Exodus in transdisciplinary perspective: Text, archaeology, culture, and geoscience (p. 305-315). Cham: Springer International Publishing : Imprint: Springer. (Compendium)
 • Schmid, K. (2015). Distinguishing the world of the Exodus narrative from the world of its narrators. I T. E. Levy, T. Schneider & W. H. C. Propp (Ed.), Israel's Exodus in transdisciplinary perspective: Text, archaeology, culture, and geoscience (p. 331-346). Cham: Springer International Publishing : Imprint: Springer. (Compendium)

> PDF version for printing