Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL1540: Church in context

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Tron Fagermoen (Tron.Fagermoen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Department:Department of Theology and Ministry

General information

Hvordan fremtrer kirken i ulike kontekster? Hvilke roller inntar den i forhold til lokalsamfunnet? Hva vil det si å være folkekirke i en flerkulturell kontekst?
 
Målet med dette emnet er å gi studentene analytiske verktøy hentet fra teologi og samfunnsvitenskap for å undersøke hvordan kirken trer frem i ulike kontekster.
Gjennom et kvalitativt feltarbeid undersøker studentene hvordan den lokale kirkes selvforståelse kommer til uttrykk i ulike deler av dens virksomhet (eksempelvis trosopplæring / barne- og ungdomsarbeid, spiritualitet, diakoni og liturgi). Spørsmål knyttet til hva det betyr å være en folkekirke i en flerkulturell kontekst står sentralt i emnet. Emnet fokuserer også på hvordan erfaringer med kirke og spiritualitet former den enkeltes forståelse av kirkens identitet og oppdrag.
 
Emnet er organisert i to delemner: A. Kirken i lokalsamfunnet (6 stp), og B. Praksis og spiritualitet (4 stp).
 
Emnet har ulike undervisningsformer: forelesninger, ekskursjoner til ulike lokalkirker og fremleggseminar.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT)

Overlapping courses

TEOL1540 Innføring i praktisk teologi med praksis overlapper fullstendig med TEOL1510 Innføring i prestetjeneste og praktisk teologi. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har TEOL1510 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1540 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • bestå kortprøve knyttet til delemne A,
 • få godkjent oppmøte i undervisningen (minimum 75% oppmøte)
 • få godkjent et refleksjonsnotat om bakgrunnen for egen kirkeforståelse (1000-1500 ord),
 • gi respons på en medstudents utkast til empirisk oppgave,
 • få godkjent en empirisk oppgave om en utvalgt lokalkirkes selvforståelse (2000-2400 ord),
 • få godkjent læringskontrakt relatert til praksis,
 • ha bestått praksis
 • få godkjent evalueringsrapport fra praksis.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til "bestått"/"ikke bestått".

Course objective and content

DELEMNE A: KIRKEN I LOKALSAMFUNNET (6 STP)
Delemnet gir en teoretisk og empirisk innføring i ulike roller kirken inntar i forhold til lokalsamfunnet. Gjennom undervisning, ekskursjoner og feltarbeid, får studentene mulighet til å reflektere over hva som former forståelsen av kirkens identitet og oppdrag. Delemnet utforsker muligheter og utfordringer knyttet til det å være en folkekirke i en flerkulturell kontekst.
 
Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om ulike forståelser av kirkens identitet og oppdrag,
 • god kunnskap om hvordan kirken fremtrer i ulike kontekster, i lys av ekklesiologiske og samfunnsvitenskapelige perspektiver,
 • kunnskap om Den norske kirkes oppbygging og virksomhet,
 • kunnskap om Den norske kirke som folkekirke i en flerkulturell kontekst,
 • kunnskap om ulike forståelser av lokalkirkens virksomhetsområder,
 • kunnskap om hvordan teologiske og samfunnsvitenskapelige teorier og metoder kan spille sammen i studiet av kirken.
 
Ferdighet
Studenten kan
 • gjennomføre et avgrenset empirisk prosjekt om kirke i kontekst,
 • gi og ta imot veiledning på skriftlige oppgaver,
 • reflektere over muligheter og utfordringer ved å være folkekirke i en flerkulturell kontekst,
 • reflektere over egne erfaringer i lys av faglige perspektiver.
 
DELEMNE B: PRAKSIS OG SPIRITUALITET (4 STP)
Delemnet består av en praksisdel (3 stp), og en del som omhandler kristen spiritualitet (1 stp). I praksisdelen får studentene mulighet til å observere, reflektere over og delta i barne- og ungdomsarbeidet, og øve seg i å ha et blikk for ungdoms livsutfordringer i en menighetskontekst. I spiritualitetsdelen gis det en innføring i ulike spiritualitetsuttrykk som bønn og kontemplasjon, og studentene blir kjent med retreat som spiritualitetspraksis.
 
Delemne B står i nær sammenheng med delemne A. Det er et mål at studentene i praksis gjør seg nytte av kunnskaper og ferdigheter de tilegner seg
i arbeidet med delemne A. For nærmere beskrivelse av den konkrete utforming av praksisen, se Informasjonshefte for praksis ved UKT.
Ferdighet
Studenten kan
 • reflektere over forholdet mellom egne erfaringer med former for kristen spiritualitet og rollen som barne- og ungdomsleder,
 • holde avtaler, administrere egen tidsbruk og forholde seg respektfullt til andres tid
 • samhandle med andre i formelle og uformelle situasjoner
 • gjøre rede for styrings- og organisasjonsform i praksismenigheten
 • utføre oppgaver tilknyttet trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid med teologisk, pedagogisk, diakonal og etisk bevissthet,
 • reflektere over egne følelser og reaksjonsmønstre i møte med andre,
 • se veiledning som en læringsmulighet og bruke tilbakemelding for å utvikle seg faglig og personlig.
 
 
Generelle ferdigheter etter fullført emne:
Studenten kan:
 • nyttiggjøre seg kunnskap og ferdigheter fra delemne A inn i praksisen (delemne B),
 • reflektere over forholdet mellom praksis og teori

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • (2018). Norsk kirkekunnskap. (Check Canvas)
 • Balsnes, A. H. & Mosdøl, H. O. (2016). Menighetens soundtrack: Hvilke verdier ligger til grunn for norske menigheters valg av gudstjenestemusikk. Tidsskrift for praktisk teologi, 33(1), p. 17-27. Hentet fra journals.mf.no
 • Eriksen, T. H. & Sajjad, T. A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge (6. ed., p. 17-120). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Fagermoen, T. (2015). Hvilken kirke? Læring for hvem?: Læringsteori, kirkeforståelse og tilrettelagt trosopplæring. I L. G. Engedal, T. Fagermoen & A. Sandsmark (Ed.), Trosopplæring for alle?: Læring, tro og sårbare unge (p. 31-54). Oslo: IKO-forl. Library (Compendium)
 • Fagermoen, T. & Lauritzen, S. M. (2018). Teologier i trosopplæringen. Oslo: Det teologiske Menighetsfakultet.. Hentet fra www.mf.no
 • Gunnes, G. (2014). Hvem er folkekirkens folk?: Åpen mikrofon i Vår Frues kirke som diakonal utfordring til folkekirkeekklesiologien. Tidsskrift for praktisk teologi, 31(2), p. 12-23. Hentet fra www.mf.no
 • Holmberg, A. (2019). Kyrka i nytt landskap (p. 27 - 30, 143 - 180). Skellefteå: Artos & Norma Bokförlag. Library (Compendium)
 • Ideström, J. (2009). Lokal kyrklig identitet: En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg (p. 23-25, 57-72, 256-266). Skellefteå: Artos & Norma bokförlag. Library (Compendium)
 • Johannessen, A., Christoffersen, L. & Tufte, P. A. (2016). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode (5. ed., p. 31-67, 127-159). Oslo: Abstrakt. Library (Compendium)
 • Kaufman, T. S. (2018). "Og så var det lov å gå sånn runde-": Bønnevandring som mulighetsrom. I T. S. Kaufman & K. Graff-Kallevåg (Ed.), Byggekloss-spiritualitet?: An studie av spiritualitet i Den norske kirkes trosopplæring (p. 100-128). Oslo: IKO Forlag. Library (Compendium)
 • Nedergaard, T. (2019). Ungdomsteologi i en post-kristen tid. I B. W. Berg, C. Noval & T. Nedergaard (Ed.), Aldrig har jeg følt mig mere velkommen: 20 års erfaringer fra arbejdet med unge og teologi (p. 17-48). Frederiksberg: Ungdomsanalyse.nu ; Kirkefondet. Library (hf.)/8797088900 (hf.) (Compendium)
 • Olsen, . H. (2013). Spitirualitet - religionens dynamiske kjerne. I K.-W. Sæther (Ed.), Kristen spiritualitet: Perspektiver, tradisjoner og uttrykksformer (p. 19-34). Trondheim: Akademika forl. Library (Compendium)
 • Veiteberg, K. (2020). Andreas Holmberg: Kyrka i nytt landskap: En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan. Tidsskrift for praktisk teologi, 37(1), p. 109-113. Library. Hentet fra journals.mf.no

> PDF version for printing