Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL1451: Pentecostal Theology and Spirituality

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Terje Hegertun (Terje.Hegertun@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:
Study programme:One-year programme - One-year programme in Christianity / Religions, Beliefs and Ethics
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List I

General information

TEOL 1451 Pentekostal teologi og spiritualitet tar for seg en sentral gren av den verdensvide kirke i det 21. århundre. Det gir innføring i en pentekostal tilnærming til teologisk tenkning. Emnet er opptatt av hva som særpreger pinsekristendommens spiritualitet og dogmatiske hovedposisjoner og det legger vekt på forståelsen av pneumatologi og tolkningen av Åndens gaver og frukter.
 
Det stilles ikke krav til forkunnskaper for å begynne på emnet, men institusjonen anbefaler at studentene knyttes til et bachelorløp i enten teologi eller kultur- og samfunnsfag - fordypning kristendom/RLE. Emnet bør tas i for- eller etterkant av TEOL1450 Pentekostal tro i historisk og aktuelt perspektiv. Disse to emnene bør sees i sammenheng.
 
Undervisning gis i form av forelesninger i emnet, eget studium av faglig litteratur, kildetekster og eventuell annen ressurslitteratur. Relevant studiemateriell legges ut i Canvas.
 

Overlapping courses

Med KRL110 reduseres dette emnet med 5 studiepoeng.

Course requirements

Studenten skal for å få avsluttende vurdering og i tilknytning til undervisningen:
 • levere og få godkjent essay (1500-2000 ord). Tema avtales med faglærer.
 • delta i evalueringen av studietilbud og/eller læringsmiljø, dersom dette skal evalueres i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
 
 
 

Final assessment

Emnet har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
 
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.
 
 

Course objective and content

Studentene skal etter fullført emne ha
 • kjennskap til sentrale elementer i pentekostal teologi: bibelsyn, soteriologi, pneumatologi, dåp, ekklesiologi, missiologi og eskatologi
 • god kunnskap om pentekostal spiritualitet med særlig vekt på ulike tilnærminger til helbredelse og åndsfylde
 • evne til å reflektere over pinsebevegelsens/den karismatiske bevegelsens forhold til andre kirkers teologi og spiritualitet
 

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Andersen, Ø. G. & Årdal, Ø. (1993). Pinsebevegelsen. I P. Borgen & B. Haraldsø (Ed.), Kristne kirker og trossamfunn (p. 243-257). Trondheim: Tapir. Library (Compendium)
 • Engelsviken, T., Hanssen, O. C. & Sannes, K. O. (1981). Den Hellige Ånd i kirkens liv (p. 18-32, 91-113). Oslo: Luther. Library (Compendium)
 • Hegertun, T. (2014). Nådegaver og naturgaver - noen refleksjoner i lys av pentekostal teologi. Dansk tidsskrift for teologi og kirke, 41(4), p. 311-322. Library (Check Canvas).
 • Hegertun, T. (2010). Vi tror på Bibelen og vedkjenner oss den apostoliske trosbekjennelsen: Pinsebevegelsen i forholdet til skrift og bekjennelse. I T. Austad, T. Engelsviken & L. Østnor (Ed.), Kirkens bekjennelse i historisk og aktuelt perspektiv (p. 237-249). Trondheim: Tapir akademisk. (Compendium)
 • Hegertun, T. (2015). Thomas Ball Barratt and "the spirit of unity". Journal of the European Pentecostal Theological Association, 35(1), p. 34-47. Library (Check Canvas).
 • Hegertun, T. (2013). Bridge over troubled water?: Rebaptism in a nordic context - reflections and proposals. Pneuma: The Journal of the Society for Pentecostal Studies, 35(2), p. 235-252. Library (Check Canvas). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Kärkkäinen, V.-M. (2002). An introduction to ecclesiology: Ecumenical, historical & global perspectives (p. 68-78). Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press. Library (Compendium)
 • Macchia, F. D. (2009). Baptized in the Spirit: Towards a global theology of Spirit baptism. I V.-M. Kärkkäinen (Ed.), The Spirit in the world: Emerging pentecostal theologies in global contexts (p. 3-20). Grand Rapids: Eerdmans. Library (Compendium)
 • Macchia, F. D. (1999). The struggle for global witness: Shifting paradigms in pentecostal theology. I M. W. Dempster, B. D. Klaus & D. Petersen (Ed.), The Globalization of pentecostalism: A religion made to travel (p. 8-29). Oxford: Regnum. Library (Compendium)
 • Rudmoen, R. (1982). Den kristne dåp. I T. [. a. Hegertun (Ed.), Pinsebevegelsen i Norge 75 år, 1907-1982 [jubileumskonferansen i tekst og bilder] (p. 109-116). [Oslo]: Filadelfiaforl. Library (Source literature) (Compendium)
 • Sæther, K.-W. & Tangen, K. I. (Ed.) (2015). Pentekostale perspektiver. Bergen: Fagbokforl. Library
 • Tangen, K. I. (1993). Guds rike og kirkens helbredende tjeneste: En presentasjon og vurdering av John Wimbers forståelse av kirkens helbredende tjeneste med vekt på fysisk helbredelse (p. 8-59). Oslo: [Forfatteren]. (Compendium)

> PDF version for printing