Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL1220: Intermediate New Testament Greek with selected Texts

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Glenn Øystein Wehus (Glenn.O.Wehus@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List C

General information

Emnet arbeider videre med nytestamentlig gresk grammatikk og med opparbeidelsen av et sentralt ordforråd. Dette skjer i rammen av lesning av tekster fra forskjellige nytestamentlige litteraturturtyper: evangelielitteratur (Johannes- og Lukasevangeliet), apokalyptisk litteratur (Johannes' åpenbaring), og paulinsk brevlitteratur (1. Korinterbrev).
 
Gresk studeres primært som et redskapsfag for det vitenskapelig baserte arbeid med Det nye testamente. Det greske tekstutvalget i TEOL1220 er på ca. 55 sider. Sammen med tekstpensumet i TEOL1210, Gresk 1, har disse to emnene et tekstpensum som er tilnærmet identisk med de tekstene som inngår i de nytestamentlige emnene TEOL2210, TEOL5210 og TEOL5215. De to greske språkemnene representerer språkstudiedelen av de nytestamentlige tekstemnene. Det nøyaktige tekstpensumet i TEOL1220 står i semesterarket.
 
Emnet TEOL1220 gir kompetanse til å arbeide med nytestamentlige og andre tidlig-kristne tekster på originalspråket også i annen sammenheng, for eksempel historie, idehistorie, religionshistorie, patristikk, kunsthistorie og arkeologi fra hellenistisk og tidlig-kristen tid.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi - lavere grad.
 
Forkunnskapskrav: TEOL1210: Gresk 1, Grunnelementer.

Overlapping courses

TEOL1220 Gresk 2: Tekstarbeid overlapper fullstendig med KSEMGR-2 Semesteremne i koinégresk, NT511 Det nye testamente med gresk, GR151 Gresk, GR159 Gresk og TEOL1221 Gresk. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har KSEMGR-1 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har NT511 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har GR151 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har GR159 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 • Studenter som har TEOL1221 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1220 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

 
 
 • gjennomføre og bestå minst 3 av 4 oppgaver i løpet av semesteret. Disse vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
 • Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

TEOL1220 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. For å kunne gå opp til skriftlig eksamen, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
Dersom studenten ikke har bestått studiekravene, kan han/hun etter søknad (senest 2 uker før skriftlig eksamen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, dvs. en 6 timers skriftlig eksamen.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om det greske språkets formlære (morfologi)
 • god kunnskap om det greske språkets syntaktiske oppbygning og funksjon
 • et nytestamentlig basisordforråd tilsvarende alle ord som forekommer 15 ganger eller mer i NT (ca. 800 ord)
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • foreta en syntaktisk analyse av nytestamentlige tekster med gjennomsnittlig vanskelighetsgrad
 • lese og oversette nytestamentlige tekster som inngår i det bibelfaglige arbeidet ved MF
 • bruke leksikon og elektroniske bibelsøkeverktøy

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Logos: Academic essentials (Vol. Nyeste). Bellingham, Washington: Faithlife, LLC.
 • Leivestad, R. & Sandvei, B. H. (1996). Nytestamentlig gresk grammatikk (Ny ed., 3. ed.). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Newman, B. M. (1993). A concise Greek-English dictionary of the New Testament. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library
 • Sandvei, B. H. (2003). Glosekort til det greske nytestamente. Oslo: MF's litteraturtjeneste. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (2004). Gloseguide til det greske nytestamente (4. ed.). Oslo: Litteraturtjenesten MF. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (2006). Greske tekster: Hjelpebok til studiet av NT-tekster (Korrigert opptrykk ed.). Oslo: Litteraturtjenesten, Det teologiske Menighetsfakultet. (Buy it at Bok & Media bookstore)
 • Sandvei, B. H. (1998). Øvingshefte for begynnere i koine-gresk (6. ed.). Oslo: Litteraturtjenesten ved Det teologiske Menighetsfakultet. (Buy it at Bok & Media bookstore)

Either:

 • Aland, B. (Ed.) (1993). The Greek New Testament (4. ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library

Or:

 • Nestle, E. & Nestle, E. (2012). Novum Testamentum Graece (28. rev. ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft. Library

> PDF version for printing