Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL1120: Intermediate Biblical Hebrew with Prescribed Texts

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Master's degree (5 years) - Professional Degree in Methodist Theology and Ministry
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List A, List G

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam2021-12-08 8. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:6 hours
Release date for results: 6. Jan 2022
Written school exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-19 19. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Start time:09:00
Duration:6 hours
Release date for results: 9. Feb 2022

General information

Emnet er eit kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.
Emnet takast normalt saman med TEOL2120 Exodus: Tekst, resepsjon og metode og er språkstudiedelen i eit samla gammaltestamentleg studium. Emnet byggjer på TEOL1110 Hebraisk 1 (10 stp) som må være gjennomført før ein kan melde seg opp til eksamen i TEOL1120. I TEOL1120 held studenten fram med sitt studium av bibelhebraisk språk ved m.a. å arbeide språkleg med ca. 20 sider bibeltekst henta frå tekststudiedelane i TEOL2120 og TEOL5110/5115. Tekstane står på semesterarket.

Overlapping courses

TEOL1120 Hebraisk 2: Tekstarbeid overlapper fullstendig med GT511 Det gamle testamente med hebraisk, HE159 Bibelhebraisk og TEOL1121 Bibelhebraisk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har GT511, HE159 eller TEOL1121 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1120 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

Studenten skal i samband med seminarundervisninga:
 
 • få godkjent 75% av dei utleverte tekstoppgåvene
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikkje oppfyller studiekrava, kan ikkje gå opp til eksamen i emnet. For ikkje å bruka eit eksamensforsøk, må studenten aktivt trekka si vurderingsmelding til emnet innan trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet TEOL1120 har skriftleg eksamen (6 timar) og gloseprøve som avsluttande vurdering. For å få avsluttande vurdering, må studenten innan fastsette fristar ha oppfylt studiekrava. Gloseprøva blir vurdert til bestått/ikkje bestått. Karakteren (A-F) blir sett på grunnlag av eksamenen. Både eksamen og gloseprøve må være bestått for at emnet skal være bestått.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om dei viktigaste elementa i hebraisk grammatikk
 • eit gammaltestamentleg basis-ordtilfang som svarer til alle ord som finst 500 eller fleire gonger i BHS og alle ord som finst 4 eller fleire gonger i pensumtekstane til dei ordinære GT-emna på 2000- og 5000-nivå i cand.theol-studiet
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • arbeide med ei vitskapeleg tekstutgåve av Det gamle testamentet,
 • bruke leksikon og eksegetisk programvare
 • lese og omsetje hebraiske tekstar som inngår i den bibelfaglege undervisninga

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Logos: Academic essentials (Vol. Nyeste). Bellingham, Washington: Faithlife, LLC.
 • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Library
 • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Ed.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Library
 • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Library

> PDF version for printing