Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

TEOL1110: Introduction to Biblical Hebrew

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Andrew Donald Wergeland (Andrew.Wergeland@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn (irregular) and spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:List A

General information

For å studere Det gamle testamente må man gjøre bruk av hebraisk språk. Gjennom arbeid med språket blir man mer fortrolig med den livsverden og de tenkemåtene tekstene sprang ut av og talte inn i. Arbeidet gir også innsikt i problemer og utfordringer knyttet til det å oversette og tolke bibeltekster. Gjennom kjennskap til en vitenskapelig utgave av Det gamle testamente får man videre innsikt i den historiske overleveringen bak tekstene og den karakteren disse har. Tekstene i hebraiskpensumet er valgt ut blant annet med sikte på bibel- og GT-studiet. Hebraisk blir studert med omfattende bruk av nyere informasjonsteknologi. Læringsmålene i faget tar utgangspunkt i at denne teknologien er tilgjengelig både under språkstudiet og i senere arbeid med bibeltekster.
 
I dette emnet opparbeider studenten et grunnlag for hebraiskspråklig tekstarbeid. Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Profesjonsstudiet i teologi.

Overlapping courses

TEOL1110 Hebraisk 1: Grunnelementer overlapper fullstendig med HE159 Bibelhebraisk og TEOL1121 Bibelhebraisk. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har HE159 eller TEOL1121 fra før, vil få 0 poeng uttelling for TEOL1110 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
 • bestå 75 % av ukeprøvene. Ukeprøvene er knyttet til læringsmålene for den enkelte uke, og kan omfatte både grammatikk og gloser. De vurderes med godkjent/ikke godkjent
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Når emnet undervises, er primært vurderingsalternativ avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».
Dersom studenten ikke består avsluttende studiekrav kan han/hun etter søknad til studieveileder (senest én uke før den skriftlige eksamenen) gis anledning til å skifte til sekundært vurderingsalternativ, som er skriftlig eksamen (2 timer). Prøven vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til de viktigste elementene i hebraisk grammatikk
 • kjennskap til hebraisk skrift og transkripsjon
 • kjennskap til bruk av leksikon og eksegetisk programvare
 • et grunnleggende ordtilfang på 103 ord
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese hebraisk tekst
 • arbeide med en vitenskapelig tekstutgave av Det gamle testamente

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Brown, F., Driver, S. R. & Briggs, C. A. (1996). The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English lexicon. Peabody, Mass.: Hendrickson. Library
 • Elliger, K., Rudolph, W. & Kittel, R. (Ed.) (1967). Biblia Hebraica Stuttgartensia quae antea ... ediderat R. Kittel (Ed. funditus renovata ed.). Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung. Library
 • Wergeland, A. D. (2016). Bibelhebraisk grammatikk. Oslo: Universitetsforlaget. Library

> PDF version for printing