Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM2510: Intercultural Communication II

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Maren Seehawer (Maren.Seehawer@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:One-year programme - One-year programme in Intercultural Communication
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-05-28 28. May 20212021-05-01 1. May 2021
Hand-out date:25. May 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:28. May 2021
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results:17. Jun 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-08-13 13. Aug 20212021-08-01 1. Aug 2021
Hand-out date:10. Aug 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:13. Aug 2021
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results: 3. Sep 2021

General information

Globalisering er en samlebetegnelse på komplekse prosesser, og er et omdiskutert begrep. Globalisering gir oss nye muligheter for raskere og mer utstrakt kommunikasjon, reise og transport av varer og informasjon på tvers av landegrenser. Globale markeder og internasjonale institusjoner kan sies å overta noen av nasjonalstatens funksjoner i samfunnet, og dette kan gjøre nasjonalitet mindre viktig. Globalisering kan bety at vi får økende bevissthet om verden som en helhet. Globalisering kan også lede til økt sosial og økonomisk ulikhet, press på klima og miljø, økologisk utarming og være kilde til politisk uro. Samtidig kan møter med nye kulturer og religioner i «den globale landsbyen» gjøre oss mer bevisst vår egen identitet og behovet for tilhørighet. Den reflekterte verdensborger bør ha kunnskap om kompleksiteten i globale prosesser, forståelse for tverrkulturell kommunikasjonsteori og innsikt i hvordan religion former og formes av en global sosiokulturell kontekst.
 
SAM2510 er et kjerneemne i studieprogrammet Årsstudium i interkulturell kommunikasjon. Emnet søker å gjøre studentene bedre rustet til kommunikasjon og forståelse på tvers av kulturer, religioner og livssyn, og å gi en grunnleggende innføring i globale prosesser. SAM2510 er delt inn i tre delemner: A. Globalisering, B. Kultur og kommunikasjonsteori, C. Religion i sosiokulturell kontekst. Delemnene er ikke vektet med studiepoeng, men gir til sammen 10 poeng.

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengsreduksjon mot andre emner.
 

Course requirements

 
Studenten skal
 • ha godkjent frammøte (minst 75 %) i undervisningen.
 • levere og få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

A. GLOBALISERING
Kunnskap:
Studenten har
 • god kunnskap om globale økonomiske, politiske og kulturelle prosesser.
 • kunnskap om teoretiske perspektiver på globalisering.
 
Ferdigheter:
Studenten kan
 • gjøre rede for sentrale prosesser i globalisering.
 • argumentere for positive og negative sider ved globalisering.
 
B. KULTUR OG KOMMUNIKASJONSTEORI
Kunnskap:
Studenten har
 • god kunnskap om teoretiske hjelpemidler til å skape forståelse mellom mennesker med ulik virkelighetsforståelse.
 • kunnskap om hvordan sosial kontekst og perspektiv påvirker tolkning av tegn og symboler.
 
Ferdigheter:
Studenten kan
 • identifisere ulike diskurser i samfunnsdebatten.
 • ta hensyn til ulik virkelighetsforståelse i møte med andre mennesker.
 
C. RELIGION I SOSIOKULTURELL KONTEKST
Kunnskap:
Studenten har
 • god kunnskap om religionens roller i samfunnet.
 • kunnskap om forholdet mellom lokale sosiokulturelle kontekster og religion.
 
Ferdigheter:
Studenten kan
 • undersøke hvordan religion kan være en del av en interkulturell tilnærming.
 • gjøre rede for endringer i religioners rolle i samfunn som preges av globalisering.
 
 
 
 
 

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Eriksen, T. H. (2008). Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. Oslo: Universitetsforl. Library
 • Eriksen, T. L. & Feldberg, K. B. (Ed.) (2013). Utvikling: En innføring i utviklingsstudier (p. 61-84). Kristiansand: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Stokke, K. & Gleiss, M. S. (2017). Identitet, medborgerskap og identitetspolitikk. I D. Jordhus-Lier & K. Stokke (Ed.), Samfunnsgeografi: En innføring (p. 175-190). Oslo: Cappelen Damm akademisk.. Hentet fra dx.doi.org

PART B LITERATURE

 • Berkaak, O. A. & Frønes, I. (2005). Tegn, tekst og samfunn. Oslo: Abstrakt forl. Library (Compendium)
 • Engebretsen, M. (Ed.) (2015). Det tredje språket: Multimodale studier av interkulturell kommunikasjon i kunst, skole og samfunnsliv (p. 11-30, 34-48). Kristiansand: Portal. Library (Compendium)
 • Eriksen, T. H. & Neumann, I. B. (2011). Fra slektsgård til oljeplattform: Norsk identitet og Europa. Internasjonal politikk, (3), p. 413-436. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Prieur, A. (2010). Fargens betydning: Om rasisme og konstruksjon av etniske identiteter. Sosiologi i dag, 40(3), p. 69-91. Library. Hentet fra ojs.novus.no
 • Prieur, A. (2002). Frihet til å forme seg selv?: En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisetet og kjønn. Kontur, (6), p. 4-12. Hentet 2018-11-23 fra www-lu.hive.no

PART C LITERATURE

 • Eide, E. & Simonsen, A. H. (2004). Å se verden fra et annet sted: Medier, norskhet og fremmedhet (p. 192-214). Oslo: Cappelen. Library (Compendium)
 • Furseth, I. (2014). Hijab street fashion og stil i Oslo. Sosiologisk tidsskrift, (1), p. 6-27. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Grung, A. & Leirvik, O. (2012). Religionsdialog, identitetspolitikk og kompleksitet. Norsk antropologisk tidsskrift, (01), p. 76-84. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Leirvik, O. (2010). Religionspluralisme: Mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo: Pax. Library

LITERATURE

 • Hovi, J. & Underdal, A. (2017). Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon: En innføring (4. utg. ed., p. 17-21, 32-150). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing