Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM2075

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Lars Åsmund Laird Iversen (Lars.L.Iversen@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelige studier av samtidsreligion i globalt perspektiv. Dette innebærer både å bli kjent med religion slik det arter seg i ulike verdensdeler, men også hvordan de siste tiårenes globaliseringsprosesser påvirker forskeres forståelse av religion.
 
Studentene introduseres for noen sentrale teoretiske perspektiver og begreper som er relevante for å forstå religion i globaliseringens tid. Studentene introduseres deretter til ulike case fra ulike verdensdeler som viser noe av det globale mangfoldet av religiøst liv.
 
Emnet ønsker både å gi kunnskap som kan bidra til forståelse av sentrale og politiserte problemstillinger knyttet til religion i dag, samt å åpne dører til verdens mangfold.
 
Emnet er et fordypningsemne i samfunnsfag og religion. Det er rettet mot bachelorstudier i religion, kultur og samfunn, men er åpent for studenter fra andre studieprogram også.
 
Forkunnskaper: Emnet bygger videre på SAM1050, SAM1070 og SAM2070, og disse emnene anbefales spesielt. Det anbefales videre å ha fullført Årsstudium i samfunnsfag, interkulturell kommunikasjon, kristendom/KRLE eller tilsvarende.
 
Studiepoengreduksjon
Emnet erstatter SAM2030, og har derfor full studiepoengsreduksjon (10 stp) mot dette emnet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten
 • få godkjent drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har 3 dagers hjemmeeksamen som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 2500-3500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.
For å kunne gå opp til eksamen må studentene innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

Kurset har som mål å gi kunnskap om samtidsreligion med et globalt perspektiv.
 
Studenten skal etter fullført emne ha:
 • god kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver om religion og globalisering,
 • kunnskap om det globale mangfoldet av religiøst liv
 • kunnskap om hvordan globale prosesser får ulikt nedslag i ulike kontekster. Det legges vekt på den gjensidige påvirkningen mellom disse prosessene og religion og livssyn.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Brekke, T. (2012). Hva er fundamentalisme (2. ed.). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Butler, J. (2004). Precarious life: The powers of mourning and violence (i-xxi, 1-49). London: Verso. Library
 • Haynes, J. (2013). An introduction to international relations and religion (2. ed.). Harlow: Pearson. Library
 • Norris, P. & Inglehart, R. (2011). Sacred and secular: Religion and politics worldwide (2. ed., p. 1-158, 215-282). Cambridge: Cambridge University Press. Library
 • Stålsett, S. (2018). Prayers of the precariat?: The political role of religion in precarious times. Estudos teológicos: Órgão da Faculdade de Teologia., 58(2), p. 313-325. Library. Hentet fra periodicos.est.edu.br
 • Woodhead, L., Partridge, C. H. & Kawanami, H. (Ed.) (2016). Religions in the modern world: Traditions and transformations (3. ed., p. 1-112, 207-298, 431-472, 493-510, 551-570). London: Routledge. Library

> PDF version for printing