NB! There may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

SAM2040: Democracy and Human Rights

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Claudia Lenz (Claudia.Lenz@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
2019-12-12 12. Dec 20192019-11-01 1. Nov 2019
Hand-out date: 9. Dec 2019
Time for hand-out:09:00
Submission date:12. Dec 2019
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results: 3. Jan 2020
2020-01-24 24. Jan 20202020-01-06 6. Jan 2020
Hand-out date:21. Jan 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:24. Jan 2020
Submission deadline:12:00
Duration:3 dayER
Release date for results:14. Feb 2020

General information

I emnet Demokrati, menneskerettigheter og religion får studentene en innføring i sentrale menneskerettslige begreper og perspektiver i en norsk kontekst. Emnet behandler spenningsforholdet mellom forskjellige menneskerettighetsperspektiver, særlig i lys av livssynspolitiske utfordringer, og menneskerettslige dimensjoner i behandlingen av nasjonale og livssynsminoriteter. Videre belyser emnet samspill mellom statens forpliktelser og sivilsamfunnets demokratiske engasjement. Studentene får kunnskap om historiske og nåtidige menneskerettighetsutfordringer i det norske samfunnet.
Det anbefales at studenten har avlagt eksamen i Årsstudium i samfunnsfag eller lignende.
Arbeidsform og organisering:
 • forelesninger
 • seminargrupper
 • ekskursjoner

Overlapping courses

Emnet har ingen studiepoengreduksjon mot andre emner.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Ha godkjent fremmøte i minst 75 % av undervisningen
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet SAM2040 har hjemmeeksamen (3 dager, 2500-3500 ord) som eksamensform. For å kunne gå opp til hjemmeeksamen må studentene innen fastlagte frister ha oppfylt studiekravene. Sammen med eksamensbesvarelsen skal det leveres en skriftlig erklæring om selvstendig arbeid (se skjema på hjemmesidene). Karakteren A-F settes på grunnlag av hjemmeeksamen.
Studenter som ikke får godkjent studiekravene, vil få dette regnet som ett eksamensforsøk med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om filosofiske og juridiske sider ved menneskerettighetene
 • god kunnskap om livssynspolitiske utfordringer
 • god kunnskap om særlig sårbare gruppers utfordringer og livsbetingelser
 • kunnskap om FNs menneskerettighetskonvensjoner
 • kunnskap til begrepsinnhold i antisemittisme, islamofobi og antisiganisme
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • anvende forståelsen av menneskerettighetskonvensjonene opp mot historiske og samtidige menneskerettighetsutfordringer
 • identifisere diskriminering av livssynsminoriteter
 • reflektere rundt endringsmuligheter som finnes i møte med rasisme, antisemittisme og diskriminering

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Agamben, G. (2008). Midler uten mål: Notater om politikk (p. 7-46). Oslo: Cappelen akademisk. Library
 • Bangstad, S. & Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme? (p. 61-90). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Bogdán, M., Dunajeva, J., Junghaus, T., Kóczé, A., Rövid, M. ., Rostas, I., Ryder, A. ., Szilvási, M. & Taba, M. (2015). Nothing About Us Without Us?: Roma Participation in Policy Making And Knowledge Production. Roma Rights, (2), p. 7-32. Hentet fra www.errc.org
 • Brustad, J. A. S. .. [. a. (2017). Et uønsket folk: Utviklingen av en "sigøynerpolitikk" og utryddelsen av norske rom 1915-1956 (p. 9-80, 168-192). Oslo: Cappelen Damm. Library
 • Ekeløve-Slydal, G. M. (Ed.) (2014). Menneskerettigheter: En innføring ([5.] rev. utg. ed.). Oslo: Humanist forl. Library
 • Kalsås, V. (2018). Norway - narrating essay for the RomArchive (Upublisert manuskript). (Check Canvas)
 • Michelet, M. B. (2014). Den største forbrytelsen: Ofre og gjerningsmenn i det norske Holocaust. Oslo: Gyldendal. Library
 • Plesner, I. T. (2016). Religionspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Selling, J. (2018). Sweden - narrating essay for the RomArchive (Upublisert manuskript). (Check Canvas)
 • Stormark, K. & Øyvind Strømmen Hating muslims: Anti-muslim hate crimes and terrorism , 2010-2014. Hentet 2018-05-23 fra www.hate-speech.org
 • Sturla, J. S. (2012). Asylbarn og menneskeverd: Etiske refleksjoner med utgangspunkt i erfaringer fra Helsesenteret for papirløse migranter. Etikk i Praksis: Nordic Journal of Applied Ethics, 6(2), p. 23-37. Library,1890-4009. Hentet fra dx.doi.org

> PDF version for printing