Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM2020: Genocide

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Andreas Holmedahl Hvidsten (Andreas.H.Hvidsten@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn and spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-05-12 12. May 20212021-05-01 1. May 2021
Hand-out date:12. May 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:12. May 2021
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results: 1. Jun 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-08-09 9. Aug 20212021-08-01 1. Aug 2021
Hand-out date: 9. Aug 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date: 9. Aug 2021
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results:30. Aug 2021
Home exam2021-11-22 22. Nov 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date:22. Nov 2021
Time for hand-out:
Submission date:22. Nov 2021
Submission deadline:
Duration:8 hours
Release date for results:

General information

Emnet gir en innføring i nyere politisk historie, med vekt på masseovergrep og folkemord. Det blir undervist i samfunnsvitenskapelige og moralfilosofiske perspektiver på folkemord, samt den rolle og betydning religion kan ha i denne sammenhengen. Emnet skal bidra til dypere forståelse av fenomenet folkemord generelt, og god kunnskap om eksempler på dette i det tjuende århundre.
 
SAM2020 tilbys som nettstudium over ett semester. Emnet tilbys hvert semester.

Overlapping courses

SAM2020 Folkemord overlapper fullstendig med SAM2230 Genocide and Religion. En slik faglig overlapping medfører at
Studenter som har SAM2230 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM2020 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Til eksamen skal studentene svare på ett eller flere av spørsmålene (eller likelydende) i listen over mulige eksamensspørsmål. Denne listen finnes i Canvas. Studiekravene i emnet er å lage eksamensforberedende disposisjoner eller tankekart til disse spørsmålene (på ca 1 side hver), som har med de viktigste nøkkelordene som bør være med dersom man får oppgaven til eksamen. Den 1. november i høstsemesteret/1. april i vårsemesteret velger emneansvarlig ut gode tankekart til alle oppgavene som legges anonymt ut i Canvas slik at alle studentene kan bruke disse til eksamensforberedelse.
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • innen 15.september i høstsemesteret/15. februar i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 6 av oppgavene, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen kan man innen 1.oktober/1.mars lage disposisjon/tankekart til 8 av oppgavene og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • innen 15.oktober i høstsemesteret/15. mars i vårsemesteret lage disposisjon/tankekart til 6 nye oppgaver, og levere disse i Canvas. Dersom man ikke overholder fristen, kan man innen 1.november/1. april lage disposisjon/tankekart til 8 nye oppgaver og levere disse i en «for sent»-mappe i Canvas. Dersom studiekravet ikke oppfylles, får man ikke gå opp til eksamen.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet SAM2020 har 8 timers hjemmeeksamen som vurderingsform. Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200-2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Course objective and content

Kunnskap:
Studenten har:
 • god kunnskap om eksempler på masseovergrep og folkemord i det tjuende århundre
 • god kunnskap om teoretiske perspektiver på masseovergrep og folkemord
 • kunnskap om religionens rolle i forbindelse med folkemord
 • kunnskap om politiske tiltak for å forhindre folkemord
Ferdigheter
Studenten kan:
 • analysere og sammenligne ulike folkemord
 • drøfte årsaker til folkemord

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Bartov, O. & Mack, P. (Ed.) (2001). In God's name: Genocide and religion in the twentieth century (p. 23-205). New York: Berghahn Books. Library
 • Glover, J. (2012). Humanity: A moral history of the twentieth century (2. ed., p. 11-154, 237-410). New Haven: Yale University Press. Library (pbk.)
 • Hagtvet, B., Brandal, N. & Thorsen, D. E. (Ed.) (2014). Folkemordenes svarte bok (2. ed., p. 11-121, 206-341, 359-375, 427-499). Oslo: Universitetsforlaget. Library

> PDF version for printing