Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM1040: The Welfare State and Citizenship

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Kristin Skarning Eriksson (Kristin.S.Eriksson@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:One-year programme - One-year programme in Social Sciences
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-05-14 14. May 20212021-05-01 1. May 2021
Hand-out date:14. May 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:14. May 2021
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results: 3. Jun 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-08-09 9. Aug 20212021-08-01 1. Aug 2021
Hand-out date: 9. Aug 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date: 9. Aug 2021
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results:30. Aug 2021

General information

Emnet gir en innføring i demokratiteori, velferdsstat og sosioøkonomisk ulikhet. Emnet gir forståelse for vilkårene for deltakelse og medbestemmelse i det norske samfunnet. 
  
Emnet skal: 
  
 • diskutere sentrale samfunnsfaglige tema i lys av demokrati, sosioøkonomisk ulikhet, velferdsstat og demokratisk medborgerskap
 • presentere den norske velferdsstatens ideologi og betingelser, samt muligheter og begrensninger.
 • presentere ulike demokratimodeller og demokratiteorier
 • presentere samfunnsfaglige perspektiver på sosioøkonomisk ulikhetgi samfunnsfaglige verktøy til å forklare og forstå den norske velferdsstaten og det norske demokratiet
 • gi perspektiver på demokratisk medborgerskap og deltakelse

Overlapping courses

SAM1040 Demokrati, ulikhet og velferdsstat overlapper fullstendig med SAM1040L Demokrati, ulikhet og velferdsstat, Lektorprogrammet. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1040L fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1040 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.

Course requirements

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i seminarundervisningen (60 %)
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke har mulighet til å møte til seminarundervisningen, kan kompensere for dette med å levere og få godkjent ytterligere en individuell skriftlig oppgave (1200-1500 ord) innen en fastsatt frist.  
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet SAM1040 har hjemmeeksamen (8 timer) som vurderingsform.Oppgaven skal besvares innenfor rammen av 1200 - 2500 ord. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven. For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • god kunnskap om teorier om demokratisk medborgerskap og deltakelse
 • god kunnskap om samfunnsfaglige perspektiver på sosial ulikhet
 • kunnskap om velferdsstatens ideologi, betingelser og utfordringer i Norge
 • kunnskap om forskning på sosial ulikhet i Norge
 
FERDIGHETER
Studentenkan:
 • anvende teoretiske perspektiver på demokrati, velferdsstat og sosial ulikhet på relevante case.
 • gjøre rede for eksempler på forskning om ulikhet i Norge
 • anvende demokratiteori, ulikhetsteori og velferdsstatsteori i en drøfting av forskningsbaserte case fra Norge
 • skrive en selvstendig faglig tekst med utgangspunkt i en oppgitt problemstilling innenfor emnets tematikk
 • finne og bruke relevante faglige kilder og referere til kildene på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard
 • drøfte samfunnsfaglige spørsmål innenfor emnets tematikk på en klar, saklig og overbevisende måte

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Hatland, A., Kuhnle, S. & Romøren, T. I. (Ed.) (2018). Den Norske velferdsstaten (5. ed., p. 15-96, 278-289). Oslo: Gyldendal. Library
 • Iversen, L. L. (2014). Uenighetsfellesskap: Blikk på demokratisk samhandling. Oslo: Universitetsforl. Library
 • Ljunggren, J. (Ed.) (2017). Oslo: Ulikhetenes by (p. 11-208, 257-376). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Ljunggren, J. & Dahlgren, K. (Ed.) (2010). Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge (p. 11-27, 43-239). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Stray, J. H. (2011). Demokrati på timeplanen (p. 1-70). Bergen: Fagbokforl. Library

> PDF version for printing