Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

SAM1030: Youth Culture

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Espen Gilsvik (Espen.Gilsvik@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:One-year programme - One-year programme in Social Sciences
Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Written school exam2021-12-09 9. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Start time:09:00
Duration:4 hours
Release date for results: 6. Jan 2022

General information

Emnet gir ulike samfunnsfaglige perspektiver på ungdoms utvikling og sosialisering. Perspektivene er samlet fra fagdisipliner som utviklingspsykologi, sosiologi, kulturanalyse samt medievitenskap. Emnet skal bidra til en forståelse av ungdommers sosialisering på deres ulike arenaer som familie, fritid og jevnaldrende. Samtidig skal emnet gi en forståelse av samspillet ungdom og sosialisering i forhold til media og subkulturelle utrykk. Det vil også være et fokus på temaer som identitet, religion, seksualitet og rus.

Overlapping courses

SAM1030 Ungdomskultur overlapper fullstendig med SAM1030L Ungdomskultur, Lektorprogrammet og PED1030 Ungdomskultur og trosopplæring, og delvis med RP115 Innføring i kulturanalyse: ungdomskultur. En slik faglig overlapping medfører at
 • studenter som har SAM1030L fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for SAM1030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene
 • studenter som har PED1030 fra før, vil få 0 studiepoeng uttelling for SAM1030 på karakterutskriften eller vitnemålet. MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene
 • studenter som har RP115 fra før, vil få 5 studiepoeng uttelling for SAM1030 på karakterutskriften eller vitnemålet

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten oppfylle følgende studiekrav:
 • få godkjent en drøftingsoppgave (1200-1500 ord) levert innen en fastsatt frist
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet SAM1030 har skriftlig eksamen (4 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • god kunnskap om ulike perspektiver på sosialisering, identitet og utvikling
 • god kunnskap om begrepet ungdom og utviklingen av ungdomskultur
 • kunnskap om ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • kjennskap til sentrale problemstillinger knyttet til forholdet mellom media og sosialisering
 • kjennskap til noen av dagens subkulturer og til noen ungdomskulturelle utrykk
 
Ferdighet
Studenten kan:
 • anvende samfunnsfaglige teorier og begreper på ungdoms utvikling og læring
 • drøfte samspillet mellom unge og media med utgangspunkt i aktuell forsking

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Collins-Mayo, S., Mayo, B., Nash, S. & Cocksworth, C. (2010). The faith of generation Y (p. 3-89). London: Church House Publ. Library
 • Gripsrud, J. (2011). Mediekultur, mediesamfunn (4. ed., p. 15-111). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Gulbrandsen, L. M. (Ed.) (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling (2. ed., 15-40, 51-72, 139-178 og 259-283). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Kvello, Ø. (Ed.) (2012). Oppvekstmiljø og sosialisering (p. 62-84). Oslo: Gyldendal akademisk. Library (Compendium)
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (p. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Pedersen, W. (2015). Bittersøtt: Nye perspektiver på rus og rusmidler (3. ed., p. 11-33, 55-117, 151-168). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Pedersen, W. (2005). Nye seksualiteter (p. 16-69). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Ridderstrøm, H. (2005). Ungdommers kombinasjonskunst - bricolage for en ny tid. Tidsskrift for ungdomsforskning, 5(1), p. 71-87. Hentet 2014-05-25 fra journals.hioa.no
 • Thornton, S. (2005). The social logic of subcultural capital. I K. Gelder (Ed.), The Subcultures reader (2. ed., p. 184-192). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Ward, P. (2011). Gods behaving badly: Media, religion, and celebrity culture. Waco, Tex.: Baylor University Press. Library

> PDF version for printing