Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RV502: Advanced Course in Islam

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Religious Education
Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet RV502 er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Sentrale aspekter ved islams historie, lære og praksis inngår i emnet. RV502 omfatter både det som er felles for et flertall av muslimer og noen av de variasjonene som finnes innen religionen. Emnet settes fokus på ulike retninger og former av islam. Emnet tematiserer hvordan islam fortolkes og praktiseres av muslimer i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.
 
For å melde seg opp i emnet, må studenten ha avlagt eksamen i KRLE1010/RL1010 eller ha tilsvarende kompetanse, og være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlapping courses

Deler av RV502 Islam: Tro, tradisjon og fornyelse overlapper med RL2030 Islam (for lektorstudenter) og RL2035 Islam. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RL2030 eller RL2035 fra før, vil få 4 poeng uttelling for RV502 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekrav, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

RV502 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ, dersom studenten har oppfylt studiekravet om skrivekurs. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har
 • god kunnskap om islams bakgrunn og historie
 • kjennskap til hvordan denne historien har preget religionens uttrykksformer
 • god kunnskap om ulike retninger og ulike former for islam
 • kunnskap om politisk islam
 • god kunnskap om sentrale aspekt ved hellige tekster, den religiøse loven, teologi, praksis og tolkningstradisjoner med vekt på sunni-islam
 • god kunnskap om kvinnesyn og familierett
 • god kunnskap om hvordan muslimer utvikler sine fellesskap, sin praksis og sine fortolkninger av islam under norske forhold
 • god kunnskap om religion og hverdagsliv blant unge norske muslimer
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • drøfte spørsmål om islams mangfold og religiøse endringsprosesser
 • drøfte spørsmål knyttet til unge muslimers religiøse praksis med vekt på det norske samfunn

Comments on the literature list

Kari Vogt (2005): Islam- tradisjon, fundamentalisme og reform. Cappelen
kan kjøpes på nettstedet www.skaff.no ISBN: 9788202220891

> PDF version for printing