Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RPSY5010: Psychological Theories of Religion: Academic Traditions and Perspectives

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Gry Stålsett (Gry.Stalsett@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn (irregular) and spring (irregular)
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Practical Theology
Master's degree (2 years) - Master in Diaconia
Master's degree (2 years) - Experience-based clinical pastoral education
Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in Religion in Contemporary Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry

General information

RPSY5010 har som mål å gi innføring i faget religionspsykologi, sentrale teorier og definisjoner.  Emnet vil gi innføring i ulike psykologiske fortolkninger av religiøs adferd og opplevelser. Emnet vil gi innblikk i psykologisk forståelse av omvendelseserfaringer og hvordan en skaper mening gjennom symbolhandlinger og ritualisering.  Emnet tar for seg de to pionerene Sigmund Freud og William James bidrag til religionspsykologien, religiøs utvikling og forståelse av religiøse erfaringer gjennom eksistensielt psykologiske perspektiver. Innføring i Religionspsykologi vil gi særlig innføring i metodikk for å kartlegge kilder til mening og meningsdannelse gjennom So Me metoden. Emnet kan også inngå som valgfritt emne i studieprogrammene Mastergrad i klinisk sjelesorg og Mastergrad i praktisk teologi.

Overlapping courses

RPSY5010 Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner overlapper fullstendig med det utgåtte emnet RPSY501 Religionspsykologisk grunnlagsteori: fagforståelse og fagtradisjoner. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har RPSY501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RPSY5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

 Studenten skal
 • Levere og få godkjent en faglig oppgave på 1800 - 2000 ord. Oppgavens problemstilling er valgfri, men skal relatere seg til målene for emnet, og referere til en avgrenset del av pensum. Faglærer vil bistå i valg av oppgave om ønskelig. Oppgaven vurderes med bestått/ikke bestått.
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.
 
Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).

Final assessment

Emnet RPSY5010 har 3 dagers hjemmeeksamen som eksamensform (2500-3500 ord). Karakteren (A-F) settes på grunnlag av prøven.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har
 • Inngående kunnskap om religionspsykologi som fagtradisjon/disiplin og sentrale definisjoner i emnet
 • God kunnskap om eksistensiell meningsdannelse og metoden SoMe Cards for å kartlegge kilder til personlig mening
 • Kunnskap om ulike psykologiske teoritradisjoners fortolkning av religiøs adferd og opplevelse
 • Kunnskap om religionspsykologiske fortolkninger av omvendelseserfaringer og symbolske handlinger
 • Oversikt over Sigmund Freud og William James bidrag til fagfeltet
 • Kjennskap til teorier om religiøs utvikling og omvendelseserfaringer
 • Kjennskap til eksistensiell psykologis forståelse av religiøse erfaringer
 
Ferdigheter
Studenten kan
 • Anvende faglitteratur selvstendig og hente ut vesentlige momenter relatert til målene for emne RPSY5010 og relatere disse innbyrdes
 • Anvende innsikter fra religionspsykologi i arbeid med andre fag der dette kan ha relevans
 • Kritisk drøfte ulike teoretiske fortolkninger av religiøs atferd
 • Gjennomføre SoMe Card metoden
 • Reflektere over eksistensielle begreper og forståelser
 • Reflektere selvstendig over egne og andres former for trosutøvelse fra et religionspsykologisk perspektiv

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Aldwin, C. ., Park, C., Jeong, Y. & Nath, R. (2014). Differing pathways between religiousness, spirituality and health. Psychology of religion and spirituality., 6(1), p. 9-21. Library (Compendium).
 • Austad, A. (2014). Ekstraordinære religiøse erfaringer. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 231-241). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Austad, A. (2014). Eksistensiell psykologi. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 143-154). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Bäckström, A. (2014). Religion in the Nordic countries: Between private and public. Journal of contemporary religion, 29(1), p. 61-74. Library (Compendium).
 • Danbolt, L. J. (2014). Hva er religionspsykologi?: Begrepsavklaringer i en nordisk kontekst. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi. Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Danbolt, L. J. & Stifoss-Hansen, H. (2014). Ritualisering: Å skape mening gjennom symbolske handlinger. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 203-215). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library (Compendium)
 • DeMarinis, V. (2008). The impact of post-modernization on existential health in Sweden: Psychology of religion's function in existential public health analysis. Archiv für Religionspsychologie = Archive for the psychology of religion, 30, p. 57-74. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • DeMarinis, V. (2003). Pastoral care, existential health and existential epidemiology: A Swedish postmodern case study (p. 38-53). Stockholm: Verbum. Library (Compendium)
 • Engedal, L. G. (2014). I sporene etter William James og Sigmund Freud. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 86-96). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Engedal, L. G. (2014). Den moderne religionspsykologiens pionerer: William James og Sigmund Freud. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 71-83). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Engedal, L. G. (2014). Posisjoner og teoritradisjoner i religionspsykologisk forskning: Et mulig oversiktsbilde. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 43-58). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Geels, A. (2014). Mystikk og religionspsykologi. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 218-229). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Halstensen, K. (2014). Når mennesker knytter bånd til Gud -tilknytningsteoriens bidrag til kunnskap om gudsrelasjonens egenart og funksjon. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 113-123). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Hestad, K. (2014). Spor av Gud i hjernen? biologiske og nevropsykologiske perspektiver på religiøse erfaringer. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 157-170). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • La Cour, P. (2014). Den religiøse tros udvikling. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 174-187). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • La Cour, P. (2014). Religiøs omvendelse. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 244-255). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • La Cour, P. & Schnell, T. (2016). Presentation of the sources of meaning card method: The SoMeCaM. Journal of humanistic psychology, 60(1), p. 20-42. Library (Compendium).
 • Paloutzian, R. F. (2017). Invitation to the psychology of religion (3. ed., p. 1-169, 215-278, 331-375). New York: The Guilford Press. Library
 • Pedersen, H., Birkeland, M., Jensen, J., Schnell, T., Hvidt, N., Sørensen, T. & La Cour, P. (2018). What brings meaning to life in a highly secular society? a study on sources of meaning among Danes. Scandinavian journal of psychology, 59(6), p. 678-690. Library (Compendium).
 • Schnell, T. (2015). Dimensions of secularity (DoS): An open inventory to measure facets of secular identities. The International Journal for the Psychology of Religion, 25(4), p. 272-292. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Schnell, T. (2014). An empirical approach to existential psychology: Meaning in life operationalized. I S. Kreitler & T. Urba?nek (Ed.), Conceptions of meaning (p. 173-194). New York: Nova Publishers. Library (Compendium)
 • Schnell, T. (2009). The sources of meaning and meaning in life questionnaire (SoMe): Relations to demographics and well-being. The Journal of Positive Psychology, 4(6), p. 483-499. (Compendium).
 • Stifoss-Hansen, H. (2014). Norge: Det religiøse kartet og religionspsykologiens bidrag. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 22-41). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Stålsett, G. (2014). Psykodynamiske perspektiver på religiøs tro: Objektrelasjonsteori og selvpsykologi. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 97-111). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library
 • Stålsett, G. (2006). Når tro kan være helbredende eller ødeleggende. I J.-O. Henriksen (Ed.), Tro: 13 essays om tro (p. 113-134). [Oslo]: Kom forl. Library (Compendium)
 • Sørensen, T., La Cour, P., Danbolt, L. J., Stifoss-Hanssen, H., Lien, L., Demarinis, V., Pedersen, H. F. & Schnell, T. (2019). The sources of meaning and meaning in life questionnaire in the Norwegian context: Relations to mental health, quality of life, and self-efficacy. The International Journal for the Psychology of Religion, 29(1), p. 32-45. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Tsai, J., Koopmann-Holm, B., Miyazaki, M. & Ochs, C. (2013). The religious shaping of felling: Implications of affect validation theory. I R. F. Paloutzian & C. L. Park (Ed.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2. ed., p. 274-291). New York: The Guildford Press. Library (Compendium)
 • Watts, F. N. (1996). Psychological and religious perspectives on emotion. The International Journal for the Psychology of Religion, 6(2), p. 71-87. Library. Hentet fra search.ebscohost.com
 • Wikström, O. (1990). Gud som Gud eller Gud som gud. Tidsskrift for sjelesorg, 10(3), p. 29-35. Library (Compendium).

> PDF version for printing