Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5075: Philosophy

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn
Study programme:
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Oral exam day 12020-10-21 21. Oct 20202020-11-01 1. Nov 2020
Duration:30 minutes
Oral exam day 22020-10-22 22. Oct 20202020-11-01 1. Nov 2020
Duration:30 minutes

General information

Emnet RL5075 Filosofi legger vekt på klassiske filosofiske tema og problemstillinger, samt noen tidsaktuelle filosofiske utfordringer. Studentene skal arbeide med sentrale filosofiske tema og problemstillinger knyttet til virkelighetsforståelse, menneskesyn, etikk og estetikk. De skal kunne gjøre rede for og drøfte ulike standpunkt, bl.a. ut fra kildetekster hentet fra eldre og nyere filosofi. Studentene skal kunne reflektere over hva filosofi er, hva det vil si å forstå en filosofisk tekst og hvordan en skal forholde seg til at det finnes et mangfold av uforenlige filosofiske standpunkt.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studentene:
 
For alle studenter
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har muntlig eksamen (30 minutter) som vurderingsform. For å kunne gå opp til eksamen må studentene ha oppfylt studiekravene innen fastsatte frister. Studenter som ikke får godkjent studiekravene vil få dette regnet som ett eksamensforsøk, med mindre de trekker sin vurderingsmelding til emnet før trekkfristen (1. mai/1. nov).
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamen gjennomføres uten hjelpemidler.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om sentrale filosofiske tema og problemstillinger fra eldre tid og frem til vår tid.
 • kunnskap om feministiske og postkolonialistiske filosofiske problemstillinger
Ferdigheter
Studenten kan:
 • evne til å reflektere over metafilosofiske spørsmål som: hva er filosofi, hva det vil si å forstå en filosofisk tekst og hvordan en skal forholde seg til mangfoldet av innbyrdes uforenlige filosofiske standpunkt?
 • lese og analysere utvalgte filosofiske originaltekster.
 • selvstendig og kritisk drøfte filosofiske tema og problemstillinger ut fra filosofiske tekster fra eldre og nyere tid.
 • reflektere over egne holdninger og oppfatninger i møte med filosofiske tema og problemstillinger.

Comments on the literature list

For å få tilgang til elektronisk litteratur når du ikke sitter på MF:
Logg deg inn på Oria eller bruk "Ekstern tilgang" i bibliotekets databaseliste

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Anker, T. (2010). "Rettferdige minutter": Fordeling av spilletid i fotballkamper for aldersbestemte klasser. Etikk i praksis = Nordic journal of applied ethics, 4(1), p. 9-22. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Haraway, D. J. (1991). Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature (p. 149-181). London: Free Associations Books . Library (Compendium)
 • Heiene, G. (2008). Simone de Beauvoir - filosof og feminist. Religion og livssyn, 20(2), p. 29-33. Library (Compendium).
 • Nussbaum, M. C. (2000). Women's Capabilities and Social Justice. Journal of Human Development, 1(2), p. 219-247. Library (Compendium).
 • Spivak, G. C. (2009). Kan de underordnede tale?. Agora, 27(01), p. 40-103. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Svare, H. (Ed.) (1998). Platon, Aristoteles, Augustin, Thomas Aquinas, Descartes, Hume, Kant. I Filosofiske tekster (p. 12-60, 61-98, 99-108, 109-116, 130-143, 144-151, 161-178, 177-186, 196-207). Oslo: Pax. Library (Source literature)
 • Svendsen, L. F. H. & Säätelä, S. (2007). Det sanne, det gode og det skjønne: En innføring i filosofi (2. ed., p. 13-125, 159-247). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing