Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5065

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:Audun Toft (Audun.Toft@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:None

General information

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet (6. semester, 5000-nivå)
Emnet kan også inngå i følgende studieprogram: Master i kristendomskunnskap, Master i kirkelig undervisning.
Emnet tar utgangspunkt i samtidsreligion som praksis og som forskningsfelt. Emnet legger vekt på debattene om religion og mediers gjensidige påvirkning. Emnet vil gi nye og friske innspill til diskusjonen om hva et religions- og livssynsfag skal være i skolen og hvordan nye forskningsperspektiver kan brukes didaktisk. Studentene vil gjennom emnet få et godt innblikk i ulike empiriske forskningsarbeid.
Undervisning i emnet gis i form av forelesninger og seminarer.

Course requirements

version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • ha gjennomført, og fått godkjent, et prosjekt med datainnsamling gjennom ekskursjon i et religions- eller livssynssamfunn eller gjennom online etnografi av religiøse nettverk og ytringer. Resultatene skal presenteres gjennom en blogg/wiki.
 • få godkjent selvvalgt litteraturliste relevant for prosjektet
 • gi kommentarer til en medstudents blogg/wiki
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har skriftlig eksamen (6 timer) som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. For å få avsluttende vurdering, må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

Læringsutbytte etter fullført emne
KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om perspektiver på religion som samtidig kulturfenomen
 • god kunnskap om debatten om religion og medier
 • inngående kjennskap til ett spesifikt religions- eller livssynssamfunn, eller religiøse nettverk og ytringer på internett
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over didaktiske perspektiver og utfordringer ved å bruke samtidsreligiøse fenomener og materiale fra media i undervisning
 • planlegge, gjennomføre og ferdigstille et faglig, empirisk basert prosjekt
 • benytte seg av wiki/blogg som presentasjons-, tilbakemeldings- og diskusjonsverktøy
 • finne og anvende relevante faglige kilder
 
 
 

Comments on the literature list

200 sider selvvalgt litteratur til feltarbeidet

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering. Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Ammerman, N. T. .. a. (2007). N. T. Ammerman (Ed.), Everyday religion: Observing modern religious lives (p. 3-18, 21-37, 103-121, 187-201, 219-239, ). Oxford: Oxford University Press. Library
 • Anker, T. (2017). Med himmelen som tak: Ungdom, religion og fandom. Prismet, 68(1-2), p. 133-148. Library. Hentet fra dx.doi.org
 • Bangstad, S. (2013). Inclusion and exclusion in the mediated public sphere: The case of Norway and its Muslims. Social anthropology, 21(3), p. 356-370. (Compendium).
 • Barker, E. (2001). A comparative Exploration of Dress and the Presentation of Self as Implicit Religion. I W. Keenan (Ed.), Dressed to impress: Looking the part (p. 51-67). Oxford: Berg. Library
 • Campbell, H. (2012). Understanding the Relationship between Religion Online and Offline in a Networked Society. Journal of the American Academy of Religion, 80(1), p. 64-93. Library. Hentet 2014-11-14 fra jaar.oxfordjournals.org
 • Christensen, D. R. (2014?). Online memorial culture. (Compendium).
 • Couldry, N. (2003). Media rituals: A critical approach (p. 1-20). London: Routledge. Library (Compendium)
 • Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. Northern lights: Film & media studies yearbook, 6(1), p. 9-26. Library (Compendium).
 • Jenkins, H. (2008). Convergence culture: Where old and new media collide (Updated ed., p. 1-24). New York: New York University Press. Library (Compendium)
 • Lövheim, M. (2011). Mediatisation of religion: A critical appraisal. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), p. 153-166. Library (Compendium).
 • Lövheim, M. & Lynch, G. (2011). The mediatisation of religion debate: An introduction. Culture and religion: An international, interdisciplinary journal, 12(2), p. 111-117. Library (Compendium).
 • Meyer, B. (2009). Introduction: From imagined communities to aesthetic formations: Religious mediations, sensational forms, and styles of binding. I B. Meyer (Ed.), Aesthetic formations: Media, religion, and the senses (p. 1-30). New York: Palgrave Macmillan. Library (Compendium)
 • Pennington, N. (2014). Grieving for a (Facebook) Friend: Understanding the Impact of Social Network Sites and the Remediation of the Grieving Process. I D. Refslund Christensen & K. Sandvik (Ed.), Mediating and remediating death (p. 233-250). Farnham: Ashgate. Library (Compendium)
 • Reckwitz, A. (2002). The status of the "Material" in Theories of Culture: From "Social Structure" to "Artefacts". Journal for the Theory of Social Behaviour, 32(2), p. 195-217. Library (Compendium).
 • Refslund Christensen, D. & Sandvik, K. (2014). Death Ends a Life, Not a Relationship: Objects as Media on Children's Graves. I D. Refslund Christensen & K. Sandvik (Ed.), Mediating and remediating death (p. 251-271). Farnham: Ashgate. Library (Compendium)
 • Ringnes, H. K. & Ulland, D. (2014). Individet i religiøse sekter: Faglige synspunkter på rekruttering, medlemskap og brudd. I L. J. Danbolt (Ed.), Religionspsykologi (p. 257-271). Oslo: Gyldendal Akademisk. Library (Compendium)

> PDF version for printing