Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5050

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list | Literature 


Person responsible for the course:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Religious Education
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:List E

General information

Emnet RL5050 er et valgemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE/religion og etikk. Emnet legger vekt på å se kristendommen i et historisk perspektiv i forhold til samfunn og kulturhistorie. Emnet vil særlig ta for seg felt der kristendommen gjennom historien har tolket og omformet den klassiske arven fra antikkens greske og romerske kultur.
 
Emnet gir en oversikt over kristendommens idé- og kulturhistorie i Vest-Europa fra det romerske imperiet frem til tidligmoderne tid. Undervisningen belyser og problematiserer hvordan «den kristne arven» er blitt etablert og har fått betydning på forskjellige områder, og hvordan kristendommens utvikling henger nøye sammen med den generelle samfunns- og kulturhistorien i den vestlige verden. Emnet behandler ulike kilder, som litterære og politiske tekster, bildekunst og arkitektur, og undersøker ideer og praksisers tradisjon og påvirkning, resepsjon og omforming.
 
Valgemnet RL5050 har frivillig studietur til Roma med egenandel.

Overlapping courses

RL5050 Klassisk kultur og kristen tradisjon overlapper fullstendig med TE607 Kristendommens kulturhistorie. En slik faglig overlapping medfører at
 • Studenter som har TE607 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5050 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studentene
 • delta i evalueringen av studietilbudene dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semesteret
 
 

Final assessment

RL5050 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord. Denne eksamensformen forutsetter at studenten har oppfylt alle studiekravene.
 
Emnet har også skriftlig eksamen (6 timer) som sekundært vurderingsalternativ. Studenten må senest én uke før skriftlig eksamen holdes, gi melding til studieadministrasjonen dersom man ønsker denne vurderingsformen.
 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen, evt. skriftlig eksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av vesteuropeisk kristendom fra antikken til den tidlige moderniteten
 • god kunnskap om kristendommens historieforståelse
 • god kunnskap om hvordan kristendommen har tatt opp i seg og omformet antikkens klassiske kultur
 • god kunnskap om hvordan religiøse bilder, litterære tekster, byggverk og andre estetiske uttrykk er kilder til å forstå kristendommens utvikling og dens betydning for den vestlige kulturarv
 
Ferdigheter
Studenten kan:
 • bruke teorier om kulturelt minne og kulturarv til å analysere en faglig problemstilling
 • reflektere kritisk over forskjellen mellom kulturelt minne og historie
 • reflektere kritisk over hva det innebærer at kristendommen utvikles i en konkret sosial, kulturell og idémessig kontekst
 • lese og analysere utvalgte originalverk, tekstlige eller visuelle
 • beherske grunnleggende historisk metode
 • referere til faglige kilder på en god og redelig måte, i henhold til gjeldende referansestandard

Comments on the literature list

I tillegg til den oppførte litteraturen skal studentene lese noen kildetekster i utvalg (15-20 sider). Disse tekstene blir distribuert av lærerne i løpet av semesteret.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Amadou, C. (2012). Vestens idéhistorie: Antikken og middelalderen: 750 f.Kr.-1350 (Vol. B. 1). Kristiansand: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Assmann, A. (2010). Canon and archive. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Ed.), A companion to cultural memory studies (p. 97-108). Berlin: de Gruyter. Library (Compendium)
 • Assmann, J. (2010). Communicative and cultural memory. I A. Erll, A. Nünning & S. B. Young (Ed.), A companion to cultural memory studies (p. 109-118). Berlin: de Gruyter. Library (Compendium)
 • Eriksen, T. B. (1999). Tidens historie (p. 62-150). Oslo: Stenersens forl. Library (Compendium). Hentet fra bibsys-almaprimo.hosted.exlibrisgroup.com
 • Fabricius Hansen, M. (2010). Genbrugskirker i Rom: Når antik bliver til middelalder (p. 9-27). Århus: Aarhus Universitetsforlag. Library (Compendium). Hentet fra search.ebscohost.com
 • Kjeldstadli, K. (1999). Fortida er ikke hva den en gang var: En innføring i historiefaget (2. ed., p. 15-49). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Lingaas, E. M. (2013). Vestens idéhistorie: Renessanse og reformasjon: 1350-1600 (Vol. B. 2). Kristiansand: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Sandmo, E. (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål (p. 177-208). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Warring, A. (1996). Kollektiv erindring - et brugbart begreb. I B. E. Jensen, C. T. Nielsen & T. Weinreich (Ed.), Erindringens og glemslens politik (p. 205-234). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Library (Compendium)

> PDF version for printing