Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5010: Religion and learning

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Further education, higher degree level - Experience-based master in Religious Education
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
2020-10-30 30. Oct 20202020-10-09 9. Oct 2020
Hand-out date:23. Oct 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:30. Oct 2020
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:20. Nov 2020

General information

Emnet RL5010 Religion og læring legger vekt på religion og læringsteoretiske grunnlagsspørsmål i hovedsak knyttet til undervisningen i den offentlige skolen. Emnet gir en innføring i etikk i pedagogiske praksiser, og drøfter også problemstillinger knyttet til tematikken religion, ungdom og livsmestring.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk. For å melde seg opp i emnet må studenten være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlapping courses

RL5010 Religion og læring overlapper fullstendig med RP501 Religion og læring. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har RP501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • lytte til skrivekurs-videoer og få godkjent en multiple-choice-test i Canvas
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
Dersom studenten ikke har oppfylt studiekravet om skrivekurset, kan han/hun ikke få gå opp til eksamen.

Final assessment

RL5010 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 4500-5000 ord.  
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om religion og læring
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • kunnskap om religionsundervisning i skolen
 • kunnskap om etiske perspektiver i pedagogiske praksiser
 • kunnskap om religion og ungdom
Ferdigheter
Studenten kan:
 • kritisk drøfte forholdet mellom religion og læring i religionsundervisningen i den offentlige skolen
 • analysere egen klasseromsundervisning og bidra til nytenkning om religionsundervisningen på egen skole
 • drøfte spørsmål om livsmestring som mål
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til pedagogiske praksiser

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:
Log in to Oria, or use "External access" in the library's list of databases.

LITERATURE
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering (p. 109-235). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (Ed.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Bakken, A. (2019). Ungdata: Nasjonale resultater 2019 (p. 2-7). Oslo: NOVA. Library. Hentet fra www.hioa.no
 • Cadge, W., Levitt, P. & Smilde, D. (2011). De-centering and re-centering: Rethinking concepts and methods in the sociological study of religion. Journal for the scientific study of religion, 50(3), p. 437-449. Hentet fra www.jstor.org
 • Høeg, I. M. (Ed.) (2017). Religion og ungdom (p. 9-32, 33-50, 100-156,179-213). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (p. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen akademisk forl. Library
 • Toft, A. (2018). Nettbrett, fortelling og kategorial danning. I K. Fuglseth (Ed.), Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning (p. 131-153). Oslo: Universitetsforl. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen.. Hentet fra www.udir.no

> PDF version for printing