Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL5010: Religion and learning

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Exp-based master's degree (1.5-2 years) - Experience-based master in Religious Education
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-11-05 5. Nov 20212021-10-15 15. Oct 2021
Hand-out date:29. Oct 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date: 5. Nov 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:26. Nov 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-24 24. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Hand-out date:17. Jan 2022
Time for hand-out:09:00
Submission date:24. Jan 2022
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:14. Feb 2022

General information

Emnet RL5010 Religion og læring legger vekt på religion og læringsteoretiske grunnlagsspørsmål i hovedsak knyttet til undervisningen i den offentlige skolen. Emnet gir en innføring i etikk i pedagogiske praksiser, og drøfter også problemstillinger knyttet til tematikken religion, ungdom og livsmestring.
 
Emnet er et kjerneemne i studieprogrammet Erfaringsbasert master i KRLE / religion og etikk. For å melde seg opp i emnet må studenten være tatt opp på studieprogrammet eller andre masterprogram på MF.

Overlapping courses

RL5010 Religion og læring overlapper fullstendig med RP501 Religion og læring. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har RP501 fra før, vil få 0 poeng uttelling for RL5010 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • delta i minst 75 % av undervisningen (eller få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord) over et oppgitt emne, levert innen fastsatt frist)
 • lytte til skrivekurs-videoer og få godkjent en multiple-choice-test i Canvas
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

RL5010 har hjemmeeksamen (én uke) som eksamensform. Omfang er 3500-4500 ord. 
Karakteren (A-F) settes på grunnlag av hjemmeeksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
 • inngående kunnskap om religion og læring
 • god kunnskap om sosiokulturell læringsteori
 • kunnskap om religionsundervisning i skolen
 • kunnskap om etiske perspektiver i pedagogiske praksiser
 • kunnskap om religion og ungdom
Ferdigheter
Studenten kan:
 • kritisk drøfte forholdet mellom religion og læring i religionsundervisningen i den offentlige skolen
 • analysere egen klasseromsundervisning og bidra til nytenkning om religionsundervisningen på egen skole
 • drøfte spørsmål om livsmestring som mål
 • reflektere over etiske spørsmål knyttet til pedagogiske praksiser

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Afdal, G. (2013). Religion som bevegelse: Læring, kunnskap og mediering (p. 109-235). Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne, E. (Ed.) (2014). Empirisk etikk i pedagogiske praksiser: Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Bakken, A. (2020). Ungdata: Nasjonale resultater 2019 (p. 2-7). Oslo: NOVA. Library. Hentet fra oda.oslomet.no
 • Cadge, W., Levitt, P. & Smilde, D. (2011). De-centering and re-centering: Rethinking concepts and methods in the sociological study of religion. Journal for the scientific study of religion, 50(3), p. 437-449. Hentet fra www.jstor.org
 • Høeg, I. M. (Ed.) (2017). Religion og ungdom (p. 9-32, 33-50, 100-156,179-213). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Leganger-Krogstad, H. (2014). From dialogue to trialogue: A sociocultural learning perspective on classroom interaction. Journal for the study of religion, 27(1), p. 104-128. Library. Hentet fra www.scielo.org.za
 • Madsen, O. J. (2018). Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (p. 9-22, 82-158, 184-215). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Säljö, R. (2006). Læring og kulturelle redskaper: Om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen akademisk forl. Library
 • Toft, A. (2018). Nettbrett, fortelling og kategorial danning. I K. Fuglseth (Ed.), Kategorial danning og bruk av IKT i undervisning (p. 131-153). Oslo: Universitetsforl. Library. Hentet fra www.idunn.no
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Læreplanverket med læreplaner i KRLE / religion og etikk.. Hentet fra www.udir.no

> PDF version for printing