Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL1030: Religion and Church history

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Asle Eikrem (Asle.Eikrem@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:List I

General information

RL1030 Religion og kristendommens historie kan inngå i Årsstudium i kristendom/KRLE og i Bachelor i religion, kultur og samfunn. Studenter på disse programmene velger om de melder seg opp i RL1030 eller K1020 Bibelfag og kristendommens historie.
 
RL1030 Religion og kristendommens historie består av to delemner: A. Religion i samtidskulturen (5 studiepoeng) og B. Kristendommens historie (5 studiepoeng).
 
Delemne A Religion i samtidskulturen vektlegger religion som en integrert del av samtidige sosiale og kulturelle praksiser. Delemnet setter søkelys på folkelig religiøsitet, religion i populærkulturen og forholdet mellom religion og media.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med kristendommens historie i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet og norsk kirkehistorie frem til ca. 1945. Delemnet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Overlapping courses

RL1030 Religion og kristendommens historie overlapper delvis med emnene K1020 Bibelfag og kristendommens historie, RL1025 Didaktikk og kristendommens historie og TEOL2740 Kulturanalyse: Teologi og populærkultur En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har K1020 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1030 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL1025 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1030 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har TEOL2740 fra før, vil få 7 poeng uttelling for RL1030 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas. Det er studentens ansvar at studiekravene oppfylles innen de fristene som er satt.
 • få godkjent en faglig oppgave (2000-2500 ord) knyttet til delemne A Religion i samtidskulturen, levert innen en fastsatt frist
 • bestå en kortprøve (1 time) knyttet til delemne B Kristendommens historie. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «Ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet RL1030 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne.

Course objective and content

DELEMNE A: RELIGION I SAMTIDSKULTUREN (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til ulike perspektiver på religion med særlig vekt på religion som kulturelt fenomen
 • kunnskap om religioners plass i populærkultur og debattoffentlighet
 • kunnskap om hovedtrekk ved hvordan religion har blitt omtalt i pressen etter årtusenskiftet
 • kunnskap om særtrekk ved folkereligiøsitet
 • kunnskap om hovedtrekkene i diskursanalyse som metode for å analysere mediale tekster
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere populærkulturelle uttrykk med tanke på spor av religion
 • reflektere over hvordan religion blir omtalt i presselandskapet
 • drøfte forholdet mellom sekulariseringsprosesser og religionens rolle i dagens kultur
 • reflektere over religionenes mangfoldige betydning i dagens samfunn
 • reflektere over religionenes materielle dimensjon
 • drøfte forholdet mellom institusjonalisert og ikke-institusjonalisert religion
 • anvende diskursanalyse som metode i analyse av mediale tekster
DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene
 • kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Berger, P. L. (1999). The desecularization of the world: A global overview. I P. L. Berger (Ed.), The Desecularization of the world: Resurgent religion and world politics (p. 1-18). Washington D.C: Ethics and Public Policy Center. Library (Compendium)
 • Cremades, P. S. (2007). An overview of the critical discourse analysis approach to mass communication. I J. M. B. Paniagua, G. L. Garcia, P. S. Cremades & E. S. Alegre (Ed.), Critical discourse analysis of media texts (p. 17-38). Valencia: Universitat de Valencia. Library. Hentet fra docplayer.net
 • Day, A. (2011). Believing in belonging: Belief and social identity in the modern world (p. 174-207). Oxford: Oxford University Press. Library (Compendium)
 • Døving, C. A. & Kraft, S.-E. (2013). Religion i pressen (Innledning, Kap. 1, 2, 3, 7, 8). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Endsjø, D. Ø. & Lied, L. I. (2011). Det folk vil ha: Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget. Library
 • Lövheim, M. (2013). New media, religion and gender: Young female bloggers. I K. Lundby (Ed.), Religion across media: From early antiquity to late modernity (p. 153-168). New York: Peter Lang. Library (Compendium)
 • Repstad, P. (2013). Religiøst liv er knyttet til det materielle, det sanselige og det stedlige. I P. Repstad & E. S. Tønnessen (Ed.), Hellige hus: Arkitektur og utsmykning i religiøst liv (p. 9-28). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Repstad, P. (2013). Fra ordet alene til sanselig populærkultur?. I P. Repstad & I. Trysnes (Ed.), Fra forsakelse til feelgood: Musikk, sang og dans i religiøst liv (p. 11-40). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Selberg, T. (2011). Folkelig religiøsitet: Et kulturvitenskapelig perspektiv (p. 9-28). Oslo: Scandinavian Academic Press : Spartacus. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. ed., p. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. ed., p. 60-374). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing