Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL1025: Religion and Church history

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Ann Midttun (Ann.Midttun@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Spring
Study programme:Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Education, Religion and Society
Examination support material permitted:List I

General information

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie er et kjerneemne i Lektorprogrammet og kan bare tas av studenter med opptak på Lektorprogrammet. Emnet tas sammen med praksisemnet PRA1002 Praksis i Lektorprogrammet, som inkluderer 10 dagers praksis i skolen.
 
Emnet består av to delemner: A. Innføring i didaktikk (5 stp) og B. Kristendommens historie (5 stp).
 
Delemne A gir en innføring i allmenn didaktikk og religions- og livsynsdidaktikk, med vekt på KRLE-faget i grunnskolen og religion og etikk-faget i videregående skole. Delemnet skal gi evne til å reflektere over didaktiske spørsmål knyttet til religions- og livssynsundervisningen i skolen og over lærerens profesjonelle identitetsdannelse. Det er knyttet obligatorisk seminarundervisning til delemnet. Denne fokuserer på undervisningsplanlegging og didaktiske spørsmål.
 
I delemne B Kristendommens historie skal studentene arbeide med kristendommens historie i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet og norsk kirkehistorie frem til ca. 1945. Delemnet fremstiller og drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkens institusjoner og ulike former for trosuttrykk (diakoni, misjon, fromhetsliv, liturgi, salmer, kunst/arkitektur). Kristendommens historie sees ikke isolert fra, men i sammenheng med det samfunnet kirken til enhver tid er en del av.

Overlapping courses

RL1025 Didaktikk og kristendommens historie har 5 studiepoengs overlapp med emnene K1020 Bibelfag og kristendommens historie og RL1030 Religion og kristendommens historie. Disse tre emnene har Delemne B Kristendommens historie felles.

Course requirements

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:  
 • ha godkjent oppmøte (minst 75 %) i forelesninger og seminartimer knyttet til delemne A
 • få godkjent et undervisningsopplegg om et valgfritt tema innenfor fagene KRLE / religion og etikk. Opplegget skal leveres gruppevis i Canvas og presenteres/fremføres i seminargruppene
 • bestå en kortprøve (1 time) knyttet til delemne B Kristendommens historie. Prøven vurderes til «Bestått» eller «Ikke bestått». Ved «ikke bestått» har studenten anledning til ett forsøk til
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Nærmere informasjon om studiekravene finnes i Canvas 
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet RL1025 har skriftlig eksamen (4 timer) som eksamensform. Kandidaten skal besvare minst to oppgaver. Oppgavene man kan velge mellom, kan være hentet fra samme delemne. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamenen. Eksamenen gjennomføres uten hjelpemidler.

Course objective and content

DELEMNE A: INNFØRING I DIDAKTIKK (5 STP)
KUNNSKAP
Studenten har 
 • god kunnskap om didaktisk teori, allmenn didaktikk og fagdidaktikk
 • kunnskap om Opplæringsloven og skolens rammeverk
 • kunnskap om KRLE-faget og religions- og etikkfagets egenart og oppgave
 • kunnskap om hva gode lærere gjør og hvorfor
 • kunnskap om klasseledelse og læringsmiljø
 
FERDIGHETER
Studenten kan
 • reflektere over allmenne og fagdidaktiske problemstillinger knyttet til planlegging av, tilrettelegging for og evaluering av læringsforløp i KRLE / religion og etikk
 • reflektere over lærerens profesjonelle identitetsdannelse
DELEMNE B: KRISTENDOMMENS HISTORIE (5 STP)  
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kjennskap til kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning gjennom tidene 
 • kjennskap til viktige utviklingslinjer i kristendommen i Europa fra antikken og frem til 1900-tallet
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens organisering, ledelse og forhold til øvrigheten i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i kirkens arkitektur og kunst i disse periodene
 • kjennskap til hovedtrekk i organisering, teologi og fromhetsliv i de ulike periodene av kirkens og kristendommens historie i Norge fram til 1945
 • kjennskap til kristningen av Norge og forholdet mellom kirke og øvrighet/stat fra middelalder til 1945
 • kjennskap til reformasjonen, ortodoksien og pietismen i Danmark-Norge
 • kjennskap til hvilke konsekvenser moderniseringen av Norge på 1800-tallet fikk for kirken
 • kjennskap til kirken i Norge i møte med ulike ideologier
FERDIGHETER
Studenten kan:  
 • redegjøre for og drøfte et historisk forløp

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • (2016). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Hentet 2019-12-04 fra lovdata.no
 • (2017). Læreretikk og profesjonsetisk plattform. Hentet 2019-12-04 fra www.laereretikk.no
 • Afdal, G. (2018). Mellom effektivitet og verdier?: Om accountability-politikk og læreres profesjonelle verdier. I E. Schjetne & T.-A. Skrefsrud (Ed.), Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag (p. 220-237). Oslo: Gyldendal. Library (Compendium)
 • Duesund, L. (2014). Uro i skolen. I J. H. Stray & L. Wittek (Ed.), Pedagogikk: En grunnbok (p. 568-583). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Hauge, T. E. (2018). Å planlegge og designe undervisning. Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library
 • Lyngsnes, K. M. & Rismark, M. (Ed.) (2014). Didaktisk arbeid (3. ed., p. 9-51, 81-197). Oslo: Gyldendal akademisk. Library
 • Sødal, H. K. (Ed.) (2009). Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. ed., p. 11-76, 89-176). Kristiansand: Høyskoleforl. Library
 • Utdanningsdirektoratet (2017). Læreplanverket med læreplaner i KRLE / religion og etikk.. Hentet fra www.udir.no
 • Wittek, L. (2018). Identitet som lærer (p. 127-153). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Oftestad, B. T., Schumacher, J. & Rasmussen, T. (2005). Norsk kirkehistorie (3. ed., p. 15-269). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. ed., p. 60-374). Oslo: Universitetsforl. Library

> PDF version for printing