Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

RL1016: History and Worldviews: Antiquity, The History of Christianity, and Modern Secular Worldviews

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:John Wayne Kaufman (John.W.Kaufman@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Bachelor's degree programme - Bachelor in Youth Ministry
Bachelor's degree programme - Bachelor of Theology
Bachelor's degree programme - Bachelor in Religion and Society
Programme of professional study - Professional Degree in Theology
Department:Department of Theology and Ministry
Examination support material permitted:None

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-12-03 3. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date: 3. Dec 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date: 3. Dec 2021
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results:22. Dec 2021
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2022-01-17 17. Jan 20222022-01-10 10. Jan 2022
Hand-out date:17. Jan 2022
Time for hand-out:09:00
Submission date:17. Jan 2022
Submission deadline:17:00
Duration:8 hours
Release date for results: 7. Feb 2022

General information

Dette emnet gir en innføring i den historiske konteksten for tilblivelsen av jødedommen, kristendommen og islam i den antikke verden, et overblikk over kristendommens historie i Europa, og et overblikk over livssynsmangfoldet som preger den moderne verden etter renessansen og opplysningstiden.
Delemne A: Den antikke verden og kristendommens historie tegner opp de lange historiske linjene fra tilblivelsen av de tidlige sivilisasjonene i fororienten i bronsealderen og frem til i dag. Emnet begynner bredt ved å tegne opp den politiske og kulturelle konteksten for tilblivelse av jødedommen, kristendommen og islam i antikken. Fokuset snevres etterhvert inn til kristendommens historie i Europa fra antikken og frem til i dag. Fra kristningen av Norge i middelalderen er også Norge en del av denne historien. Vi drøfter viktige utviklingslinjer i kristendommens historie, både når det gjelder teologi, kirkelige institusjoner og ulike former for trosuttrykk. Kristendommen sees ikke isolert fra, men i sammenheng med, det samfunnet den til enhver tid er en del av.
 
Delemne B: Modernitet og livssynsmangfold tematiserer utviklingslinjer fra opplysningstiden av med vekt på sekulære virkelighetsoppfatninger, ulike syn på mennesket og menneskets plass i samfunnet og den større naturen, og spørsmål knyttet til verdier og begrunnelse av verdier. Delemnet skal gi kunnskap om humanisme som bred tradisjon og sekulært livssyn, og kjennskap til rammer for livssynsmangfoldet i dagens norske samfunn.

Overlapping courses

RL1016 Historie og livssyn: den antikke verden, kristendommens historie og det moderne livssynsmangfold overlapper delvis med K1020 Bibelfag og kristendommens historie, RL1015 Historie, livssynskunnskap og pedagogikk, RL1025 Didaktikk og kristendommens historie, RL1030 Religion og kristendommens historie, og KRLE1041 Kristendom i historie og samtid. En slik faglig overlapping medfører at:
 • Studenter som har K1020 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1016 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL1015 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1016 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL1025 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1016 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har RL1030 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1016 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 • Studenter som har KRLE1041 fra før, vil få 5 poeng uttelling for RL1016 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • Bestå en kortprøve om hovedpunktene i antikkens og kristendommens historie
 • Bestå et skrivekurs
 • Få godkjent en faglig oppgave (1500-2000 ord), levert innen en fastsatt frist
 • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet RL1016 har 8 timers hjemmeeksamen (1200-2500 ord) som eksamensform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

Delemne A: Den antikke verden og kristendommens historie (7stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om den historiske konteksten for tilblivelsen av jødedom, kristendom og islam, fra bronsealderen til senantikken
 • kunnskap om kristendommens historie i Europa fra antikken til i dag
 • kunnskap om kristendommens historie i Norge fra middelalderen til i dag
 • kjennskap til ulike kirkers organisering, ledelse og forhold til øvrigheten gjennom historien
 • kjennskap til ulike kirkers teologi, sakramenter, klosterliv og fromhetsliv gjennom historien
 • kjennskap til ulike kirkers arkitektur og kunst gjennom historien
 • kjennskap til ulike kirkers forhold til kristne minoriteter og andre religiøse grupperinger gjennom historien
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • fremstille og drøfte et historisk forløp ut fra gitte problemstillinger
Delemne B: Modernitet og livssynsmangfold (3stp)
KUNNSKAP
Studenten har:
 • kunnskap om sentrale trekk ved moderniteten
 • kunnskap om bakgrunnen for og innholdet i FNs menneskerettighetserklæring og aktuelle debatter knyttet til menneskesyn og menneskerettigheter
 • kunnskap om humanisme som bred tradisjon og livssynshumanisme
 • kunnskap om økologiske og naturfilosofiske perspektiver
 • kjennskap til posthumanisme
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • drøfte hva som menes med sekularisering, og i hvilken grad det norske samfunnet i dag er preget av sekularisering
 • reflektere over sekulære argumenter mot religion
 • reflektere over spørsmål knyttet til menneskesyn, ulike former for gruppefiendtlighet, økologi og utfordringer fra ny teknologi

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

PART A LITERATURE
 • Bagge, S. (2020). Europa tar form: År 300 til 1350 (3. ed., (Kap. 1)). Oslo: Cappelen Damm akademisk. Library (Compendium)
 • Elstad, H. J. & Halse, P. (2021). Norsk kristendomshistorie. Oslo: Samlaget. Library
 • Frankopan, P. (2018). Silkeveiene: En ny verdenshistorie (forord og kapittel 1-6). Oslo: Gyldendal. Library
 • Harari, Y. N. (2017). Sapiens: En kort historie om menneskeheten (p. 1-32). Oslo: Bazar. Library. Hentet fra issuu.com
 • Jenkins, P. (2008). The lost history of Christianity: The thousand-year golden age of the church in the Middle East, Africa, and Asia - and how it died (p. 1-44). New York: HarperOne. Library (Compendium)
 • Knutsen, G. W. (2006). Lange linjer i historien (p. 78-90). Oslo: Cappelen akademisk forl. Library (Compendium)
 • Rasmussen, T. & Thomassen, E. (2002). Kristendommen: En historisk innføring (2. ed., p. 60-374). Oslo: Universitetsforl. Library
 • Snell, D. C. (2014). Ancient near East: The basics (p. 62-87). London: Routledge. (Compendium)

PART B LITERATURE

 • Hva er humanisme?. Hentet 19.05. fra human.no
 • Aadnanes, P. M. (2012). Livssyn (4. ed., p. 11-32, 48-55, 131-151). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Bangstad, S. (2009). Sekularismens ansikter (p. 27-50). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Bangstad, S. & Døving, C. A. (2015). Hva er rasisme? (p. 7-16, 49-60). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Grue, J. (2019). Det var en gang et menneske: Posthumanisme som tanke og tendens (Kap. 1). Oslo: Universitetsforlaget. Library (Compendium)
 • Hverven, S. (2018). Naturfilosofi (p. 25-42, 53-70). Oslo: Dreyers forl. Library (Compendium)
 • Høstmælingen, N. (2019). Hva er menneskerettigheter (3. ed., p. 9-26). Oslo: Universitetsforl. Library (Compendium)
 • Lenz, C. & Nustad, P. Dembras faglige grunnlag. Hentet 2020-06-25 fra dembra.no
 • Liedman, S.-E. (2016). Den moderne verdens idéhistorie: I skyggen av fremtiden (p. 16-53). Oslo: Dreyers forl. Library (Compendium)
 • Svensen, H. H., Eriksen, T. H. & Hessen, D. O. (2016). En røff guide til antropocen. Nytt norsk tidsskrift, 33(1-02), p. 71-83. Library. Hentet fra dx.doi.org

> PDF version for printing