Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PT510: Pastoral Care

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Sjur E. Isaksen (Sjur.Isaksen@mf.no)
Credit points (ECTS):5
Start of studies:Autumn (irregular)
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in Christian Education
Department:Department of Theology and Ministry

General information

PT510 gir en grunnleggende innføring i det sentrale praktisk-teologiske emneområdet sjelesorg.

Overlapping courses

Studenter som tar emnet sammen med emner som helt eller delvis overlapper, får redusert omfanget av godskrevne poeng for dette emnet. Oversikt over reduksjon med ulike kombinasjoner:
 
Med PT503 Sjelesorg ,reduseres dette emnet med 5 sp
Med TEOL2542 Ungdomsdiakoni, reduseres dette emnet med 5 sp.
 

Course requirements

Studenten skal
 • ha godkjent oppmøte i undervisningen (75 prosent frammøte),
 • levere samtalereferat eller kasusdrøfting (1500-1800 ord) som anvender teori fra pensum i møte med en konkret sjelesørgerisk problematikk,
 • levere litteraturbaserrt oppgave på 2500 ord. Tema og litteratur (ca 200 sider selvvalgt) må godkjennes av emneansvarlig,
 • delta i evaluering av studietilbudene, dersom tilbudet er gjort til gjenstand for evaluering i det aktuelle semester.

Final assessment

Emnet PT510 vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til «bestått» / «ikke bestått».

Course objective and content

Dette delemnet sikter mot å gi en grunnleggende innføring i den kristne sjelesorgs egenart. Det fokuseres på sjelesorgens bibelske forankring og teologiske begrunnelse i rammen av kirkens diakonale egenart. Med bakgrunn i momenter fra sjelesorgens faghistorie gis det en innføring i aktuell sjelesorgfaglig debatt med vekt på drøfting av sentrale posisjoner til forståelse av sjelesorgens dynamiske egenart og kontekstuelle forankring. To forhold har særlig betydning i denne sammenhengen: For det første forståelsen av den sjelesørgeriske samtalens egenart, og dernest sjelesorgens fortolkning og bruk av innsikter fra andre fagområder så som religionspsykologi, psykoterapi, religionssosiologi.
Studentene skal ha
 • kunnskap om sjelesorgens teologiske begrunnelse og kirkelige forankring,
 • kunnskap om den sjelesørgeriske samtalens forutsetninger og rammer,
 • kunnskap om sjelesørgeriske utfordringer knyttet til møte med sykdom og lidelse,
 • oversikt over sentrale posisjoner og problemstillinger i aktuell sjelesorgfaglig debatt,
 • evne til refleksjon over egne forutsetninger med tanke på sjelesørgerisk arbeid,
 • ferdighet i å føre en sjelesørgerisk samtale.
I tillegg til den oppsatte litteraturen, under, skal studenten i samråd med faglærer velge ut ca. 200 sider fra supplementslitteraturen.

Literature

To access electronic literature when you are not at MF:

LITERATURE
 • Engedal, L. G. (2004). Utvikling av sjelesørgerisk kompetanse: Refleksjoner og perspektiver. Tidsskrift for sjelesorg, 24(2), p. 84-95. Library (Compendium).
 • Okkenhaug, B. (2002). Når jeg ser ditt ansikt: Innføring i kristen sjelesorg (p. 15-149). Oslo: Verbum. Library

> PDF version for printing