Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PRA1004: Practical training teachers programme

Time schedule | PDF-version for print

General information | Course requirements | Final assessment | Course objective and content 


Person responsible for the course:Torbjørg Torp Nilssen (Torbjorg.T.Nilssen@mf.no)
Credit points (ECTS):0
Start of studies:Spring
Study programme:
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et kjerneemne i Lektorprogrammet. Emnet inngår som ett av flere praksisemner på Lektorprogrammet som følger en sammenhengende progresjon, og tas sammen med emnet SAM1060L Det flerkulturelle Norge. Emnet undervises i det fjerde semesteret på Lektorprogrammet. Studentene på Lektorprogrammets fjerde semester blir automatisk oppmeldt i praksisemnet.
 
PRA1004 består av 15 dager praksis i skolen. Studenten får en innføring i hva det vil si å være lærer og får ferdigheter i undervisningsplanlegging og evaluering. Refleksjoner over egen og andres praksis inngår i emnet. Emnet er knyttet til emnet Det flerkulturelle Norge og gir teoretiske perspektiver til å drøfte ulike sider ved Norge som et flerkulturelt samfunn. Praksisperioden er veiledet av praksislærer.
 
Arbeidsform og organisering:
Emnet er et praksisemne og består av observasjon og undervisning i skolen samt deltakelse i andre aktiviteter ved skolen (teammøter, personalmøter etc.).

Course requirements

 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent praksisjournal
 • få bestått praksis (jfr. Retningslinjer for praksisopplæring)
 • være til stede på forberedelse og oppsummering av praksis
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes med avsluttende godkjenning av oppfylte studiekrav. Emnet vurderes til bestått eller ikke bestått.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har
 • god kunnskap om læreplanene i samfunnsfag
 • god kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, klasseledelse og teamarbeid
 • kunnskap om lærerens rolle, plikter og rettigheter
FERDIGHETER
Studenten kan
 • planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i samfunnsfag (fag 2)
 • reflektere over skolen som en flerkulturell arena
 • tilpasse undervisning etter gjeldende læreplaner og lovverk
 • begrunne valg av undervisningsmetoder og aktiviteter
 • legge til rette for gode relasjoner mellom elever og mellom elever og lærere
 • gjøre systematiske observasjoner og gi tilbakemeldinger på undervisningsøkter
GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan
 • reflektere over etiske og verdimessige utfordringer ved det å undervise og være lærer
 • kritisk vurdere egen og andres praksisutøvelse
 • etterspørre konkret veiledning og være mottakelig for veiledning
 • møte i god tid til undervisningen og holde avtaler

> PDF version for printing