Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5520: Classical Arabic 2

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-25 25. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:18. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:25. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:15. Sep 2020

General information

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Dette emnet bygger på PH5510 Klassisk arabisk språk. Emnet skal gi økt forståelse for arabisk grammatikk og skrift, og evne til å arbeide selvstendig med arabiske tekster.
 
Emnet tilbys også som bacheloremne, PHI2520, for studenter uten fullført bachelorgrad.
 
Arbeidsform og organisering:
 
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI5510.

Overlapping courses

PHI5520 overlapper med PHI2520. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2520 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5520 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se canvas for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen. Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av et avsnitt klassisk arabisk tekst til norsk og grammatisk analyse av deler av teksten.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
  • Inngående kunnskap klassisk arabisk språk og grammatikk.
  • god kunnskap om et utvalg av tekster på klassisk arabisk
  • god kunnskap om komposisjons- og manuskripthistorien til de enkelte tekster som leses i emnet
  • et grunnleggende ordforråd på klassisk arabisk
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
  • lese og oversette korte, enkle tekster på klassisk arabisk uten hjelpemidler
  • lese og oversette lengre tekstutdrag på klassisk arabisk ved hjelp av filologiske hjelpemidler

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF version for printing