Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5410: Sumerian 1

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2020-12-03 3. Dec 20202020-11-01 1. Nov 2020
Hand-out date:26. Nov 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date: 3. Dec 2020
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:21. Dec 2020
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2021-02-01 1. Feb 20212021-01-10 10. Jan 2021
Hand-out date:25. Jan 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date: 1. Feb 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results:19. Feb 2021

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI).
 
Sumerisk er verdens eldste kjente skriftspråk. Skriften oppstod i den sørlige delen av det fruktbare jordbrukslandet mellom elvene Eufrat og Tigris på slutten av 3000-tallet fvt. Sumerisk døde ut som talespråk i de første århundrene etter 2000 fvt., altså for nesten fire tusen år siden. Allikevel ble det aktivt brukt som klassisk kulturspråk av de semittisk-talende babylonerne og assyrerne helt frem til omtrent midten av det første årtusen fvt. Mange av de mest kjente mytene fra det gamle Midtøstens litteratur, som syndfloden og Noas ark, fikk sin første utforming på sumerisk.
 
Dette emnet gir en innføring i det sumeriske skriftsystemet og sumerisk grammatikk, og gjennomgår klassiske sumeriske tekster fra Ur III-perioden (ca. 2100-2000 fvt.). Emnet gir grunnlag for å ta PHI5420 Klassiske sumeriske tekster (våren 2019).
 
Emnet kan inngå i følgende studieprogram:
Master in History of Religions.
 
Arbeidsform og organisering:
Kurset går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke, som en forberedelse til en dobbelttime tekstlesning med grammatisk analyse. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av pensum.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse samt en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag.

Overlapping courses

PHI5410 overlapper med PHI2410. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2410 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5410 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • Levere og få godkjent en oppgave innen en gitt frist (se emneark for detaljer).
  • Delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet vurderes basert på 1 ukes hjemmeeksamen, og vurderes med karakteren «bestått» / «ikke bestått». Eksamensoppgavene inneholder oversettelse av klassiske sumeriske tekster til norsk, grammatisk analyse og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk sumerisk
  • god kunnskap om sumerisk språkhistorie
  • god kunnskap om kultur og tekstradisjoner formidlet gjennom sumerisk
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette enkle tekster på sumerisk
  • bruke standard hjelpemidler for å analysere tekster på sumerisk
  • gjøre rede for generelle trekk i sumerisk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen

Comments on the literature list

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF version for printing