Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5250

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Amund Bjorsnes (Amund.Bjorsnes@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Master's degree (2 years) - Master of Theology
Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Emnet gir en innføring i det klassiske koptiske språkets struktur og grammatikk, som danner et grunnlag for lesing av utvalgte koptiske tekster. Emnet gir grunnlag for å ta Kirkeslavisk 2. 
 
Det tilbys også en bachelorvariant av emnet. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2250.
 
Arbeidsform og pensum
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen
er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider
originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til
selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette
seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie. 
Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

Overlapping courses

PHI5250 overlapper med PHI2250. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2250 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5250 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Emnet vurderes til «bestått»/«ikke bestått».

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i kirkeslavisk
  • god kunnskap om kirkeslavisk filologi og referanselitteratur
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette kirkeslaviske tekster
  • transkribere og analysere kirkeslaviske tekster grammatisk
  • jobbe selvstendig med kirkeslaviske tekster ved hjelp av ordbok og grammatikk

Literature

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset: www.philology.no

> PDF version for printing