Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5240

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Literature 


Person responsible for the course:Jens Braarvig (Jens.Braarvig@mf.no)
Credit points (ECTS):15
Start of studies:Spring (irregular)
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam – New and postponed - N.B. Own rules for access.2020-08-25 25. Aug 20202020-08-02 2. Aug 2020
Hand-out date:18. Aug 2020
Time for hand-out:09:00
Submission date:25. Aug 2020
Submission deadline:12:00
Duration:7 dayER
Release date for results:15. Sep 2020

General information

Vårsemesteret 2020 vil det som følge av koronasituasjonen kunne bli endringer i emnets vurderingsformer (studiekrav og/eller eksamen). Slike endringer vil bli kunngjort i emnerommet i Canvas. Alle studenter må holde seg løpende oppdatert om disse endringene.
 
Emnet er et samarbeid mellom Norsk filologisk institutt (PHI) og MF vitenskapelig høyskole.
 
Dette emnet bygger på PHI5230 Middelalderlatin 1. Emnet skal gi økt forståelse for middelalderlatinsk grammatikk, og ved fullført kurs kunne arbeide selvstendig med middelalderlatinske tekster.
 
Det tilbys også en bachelorvariant av emnet. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for PHI2240.
 
Arbeidsform og pensum:
Undervisning går over 12 uker med én dobbelttime i uken. For å få fullt utbytte av undervisningen er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver time. Studentene leser ca. 1,5 sider originaltekst hver uke. Noe av dette vil bli gjennomgått i timene, mens noe vil være til selvstudium. Studentene forventes også å lese bakgrunnslitteratur om tekstene som leses, og sette seg inn i tekstenes komposisjons- og manuskripthistorie.
 
Forkunnskaper: For å melde seg opp i emnet må studenten ha bestått PHI5230.
Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

Overlapping courses

PHI5240 overlapper med PHI2240. En slik faglig overlapping medfører at:
  • Studenter som har PHI2240 fra før, vil få 0 poeng uttelling for PHI5240 på karakterutskriften eller vitnemålet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
  • få godkjent en oppgave knyttet til grammatikk og oversettelse, levert innen en oppgitt frist
  • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
 
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk, må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. mai/1. november.

Final assessment

Emnet har én ukes hjemmeeksamen som vurderingsform. Karakteren (A-F) settes på grunnlag av eksamen.

Course objective and content

Kunnskap
Studenten har:
  • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i middelalderlatin
  • god kunnskap om middelalderlatinsk filologi og referanselitteratur
 
Ferdigheter
Studenten kan:
  • lese og oversette middelalderlatinske tekster
  • transkribere og analysere middelalderlatinske tekster grammatisk
  • jobbe selvstendig med middelalderlatinske tekster ved hjelp av ordbok og grammatikk

Literature

Utfyllende informasjon om faglitteratur og hjelpemidler finnes på Norsk filologisk institutts nettsider for dette kurset (www.philology.no

> PDF version for printing