Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5201

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Fredrik Liland (fredrik.liland@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet gir en innføring i klassisk tibetansk grammatikk. Målet er at studenten skal utvikle grunnleggende leseferdigheter ved hjelp av filologiske hjelpemidler. I emnet gjennomgås også korte tekstutdrag fra ulike perioder.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI5202 Tibetansk 2 (våren). PHI5201 og PHI5202 utgjør tilsammen et fullstendig «innføringskurs i klassisk tibetansk» .
 
Det tilbys også en bachelor-variant av emnet for enkeltemnestudenter eller studenter med opptak til et av MFs bachelorprogrammer. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for bacheloremnet PHI2201.
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger, med hovedvekt på tekstlesning og grammatisk analyse. Som en hovedregel legges undervisningen til sen ettermiddag/kveld, slik at emnet lettere kan kombineres med andre studier eller jobb. Det forutsettes selvstendig arbeid mellom hver forelesning (ca. 30 sider av en lærebok i grammatikk hver uke). Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og kulturhistoriske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag. 

Overlapping courses

PHI5201overlapper med PHI2201. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI2201 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI5201 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 
Studenter som tidligere har tatt tilsvarende emne på 15 studiepoeng ved MF må være forberedt på overlapp og redusert omfang av godskrevne poeng for dette emnet.

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • få godkjent en oppgave levert innen en gitt frist. Oppgaven vil i de fleste tilfeller innebære oversettelse av en kildetekst og/eller grammatisk analyse.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakteren A-F. Eksamensoppgaven består av tre deler: (1) oversettelse av en kort kildetekst til norsk, (2) grammatisk analyse, og (3) spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner (ca. 2500–3000 ord). For å få avsluttende vurdering må studenten innen fastsatte frister ha oppfylt studiekravene.

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående kunnskap om det grammatiske systemet i klassisk tibetansk
 • inngående kunnskap om klassisk tibetansk fonologi og morfologi
 • et basis-ordforråd i klassisk tibetansk (ca. 500 ord) og en god forståelse av hvordan det tibetanske leksikon er - bygget opp (orddannelse)
 • god kunnskap om de viktigste ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler som brukes i studiet av klassisk tibetansk språk og litteratur
 • god kunnskap om form og innhold i tekster skrevet på klassisk tibetansk (ord i kontekst, sjanger, tematikk)
 • god kunnskap om det tibetanske språkets kulturhistorie
 • god kjennskap til det akademiske fagfeltet innenfor studier av klassisk tibetansk språk og litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • analysere hovedtrekkene i klassisk tibetansk fonologi, morfologi og syntaks
 • bruke et basis-ordforråd i klassisk tibetansk og beskrive enkeltords historiske betydning
 • lese og oversette klassiske tibetanske tekster
 • bruke håndbøker og digitale hjelpemidler i arbeidet med klassiske tibetanske tekster
 • bruke ulike ordbøker og leksika i studiet av klassiske tibetanske tekster
 • analysere generelle trekk i tibetansk språkhistorie og kulturelle sider ved teksttradisjonen
 • delta i faglige diskusjoner innenfor studier av klassisk tibetansk språk og litteratur

Comments on the literature list

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF version for printing