Please note that there may be changes in the course descriptions (including the course literature) and the exam dates before the start of the semester in question. If few students are registered for a course, there may be changes in the lecture and examination types.

IMPORTANT:
In case the corona situation changes, there may be changes in the assessment forms (course requirements and / or exam). Any changes will be announced in the relevant Canvas-room. All students must stay continuously updated on these changes.

PHI5153

Time schedule | PDF-version for print

General information | Overlapping courses | Course requirements | Final assessment | Course objective and content | Comments on the literature list 


Person responsible for the course:Ivo Spira (Ivo.Spira@mf.no)
Credit points (ECTS):10
Start of studies:Autumn
Study programme:Master's degree (2 years) - Master in History of Religions
Department:Department of Education, Religion and Society

Examination dates/written assignment deadlines

Click on a row to show more information.

1 Final deadline to withdraw from examination

Examination typeDate / DeadlineWithdrawal deadline 1
Home exam2021-12-17 17. Dec 20212021-11-01 1. Nov 2021
Hand-out date:10. Dec 2021
Time for hand-out:09:00
Submission date:17. Dec 2021
Submission deadline:12:00
Duration:1 weeks
Release date for results: 6. Jan 2021

General information

Emnet er et samarbeid mellom MF vitenskapelig høyskole og Norsk filologisk institutt (PHI). Utfyllende informasjon om studietilbudet finnes på nettsidene www.mf.no og www.philology.no
 
Emnet er et valgfritt fordypningsemne som kan tas samtidig med innføringsemnet PHI5151 Arabisk – Klassisk 1. Målet er at studenten skal få en bred erfaring i tekstlesning og en velutviklet evne til bruk av filologiske hjelpemidler. Litteraturen består av et utvalg originaltekster og moderne faglitteratur om disse tekstene.
 
Emnet gir grunnlag for å ta PHI5154 Arabisk – Klassisk 2: Tekster (våren). PHI5153 og PHIL5154 utgjør tilsammen et valgfritt komplement til PHI5151 + PHI5152 («innføringskurs i klassisk arabisk»).
 
Emnet tas vanligvis samtidig med eller etter innføringsemnet PHI5151 Arabisk – Klassisk 1.
 
Det tilbys også en bachelor-variant av emnet for enkeltemnestudenter eller studenter med opptak til et av MFs bachelorprogrammer. For mer informasjon se emnebeskrivelsen for bacheloremnet PHI2153
 
Arbeidsform og organisering
Undervisningen gis normalt som ukentlige forelesninger. For å få fullt utbytte av kurset er det nødvendig å arbeide selvstendig mellom hver forelesning. Studentene leser og oversetter i gjennomsnitt 1–2 sider kildetekster per uke. Et utvalg faglitterære tekster som behandler språkhistoriske og dialektologiske emner er også del av litteraturen som studentene skal sette seg inn i.
 
Forkunnskaper:
For å melde seg opp i emnet må studenten ha generell studiekompetanse samt en bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse i filologi, religion, teologi eller et tilgrenset fag. 

Overlapping courses

PHI5153 overlapper med PHI2153. En slik faglig overlapping medfører at:
 • studenter som har PHI2153 fra før vil få 0 poeng uttelling for PHI5153 på karakterutskriften eller vitnemålet.
 
MF anbefaler derfor ikke å kombinere disse emnene.
 

Course requirements

For å få avsluttende vurdering må studenten:
 • levere og få godkjent minst 10 av 12 ukentlige oversettelser av originaltekst.
 • delta i evaluering av emnet dersom det skal evalueres elektronisk i det aktuelle semesteret.
Studenter som ikke oppfyller studiekravene, kan ikke gå opp til eksamen i emnet. For ikke å bruke et eksamensforsøk må studenten aktivt trekke sin vurderingsmelding til emnet innen trekkfristen 1. november.

Final assessment

Emnet har hjemmeeksamen (1 uke) som vurderingsform, og vurderes med karakter A–F. Eksamensoppgaven inneholder kommentert oversettelse av en ukjent klassisk arabisk tekst til norsk (ca. 1500 ord) og spørsmål om språkhistoriske og kulturhistoriske emner (ca. 3000 ord).

Course objective and content

KUNNSKAP
Studenten har:
 • inngående erfaring med tekstlesning og tekstanalyse innenfor klassisk arabisk litteratur
 • et aktivt ordforråd i klassisk arabisk (ca. 1500 ord)
 • inngående erfaring med flere sjangre innenfor klassisk arabisk litteratur
 • god erfaring med bruk av ordbøker, leksika, håndbøker og digitale hjelpemidler i lesning og analyse av klassisk arabisk litteratur
 • god kunnskap om klassisk arabisk litteratur og akademiske studier av klassisk arabisk litteratur
 
FERDIGHETER
Studenten kan:
 • lese og analysere et bredt utvalg klassiske arabiske tekster med hjelpemidler (ordbok og referansegrammatikk)
 • bruke et aktivt ordforråd i klassisk arabisk (ca. 1500 ord)
 • gjøre rede for de viktigste kjennetegnene ved klassisk arabisk litteratur
 • gjøre rede for generelle trekk i klassisk arabisk litteraturhistorie og akademiske studier av klassisk arabisk litteratur

Comments on the literature list

Litteraturliste finnes på nettsiden www.philology.no

> PDF version for printing